ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ‑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

 

 


ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ

 

 

Διαχειριστική Επιτροπή και επαγγελματικοί σύμβουλοι

1

Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής 

2 - 4

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή

5 - 7

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων 

8

Κατάσταση μεταβολών στα Καθαρά Στοιχεία Ενεργητικού Διαθέσιμα για ωφελήματα

8

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων

9

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

10

Κατάσταση των Ταμειακών Ροών

11

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

12 - 33


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

 

 

 

Διαχειριστική Επιτροπή:                              Κωνσταντίνος Ζαχαρίου ‑ Πρόεδρος

                                                                  Παναγιώτης Χατζηδημητρίου ‑ Γραμματέας (Διορίστηκε στις 18 Ιουλίου 2017)

                                                                  Λένια Καρατζιά ‑ Μέλος

                                                                  Μιχάλης Καρής ‑ Μέλος

                                                                  Masis Der Partog ‑ Μέλος

                                                                  Γεώργιος Φράγκος ‑ Μέλος (Εκλέγηκε στις 18 Ιουλίου 2017)

                                                                  Στέλιος Ξιουρής ‑ Γραμματέας (Παραιτήθηκε στις 18 Ιουλίου 2017)

 

 

Αριθμός εγγραφής:                                     ΤΠ37

 

 

Εγγεγραμμένη διεύθυνση:

Λεωφόρος ΡΙΚ 12

 

 

2120, Αγλαντζιά

 

 

Τ.Θ. 23495

 

 

Τ.Τ. 1683

 

 

Λευκωσία

 

 

 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:                                 Κ. Τρεππίδης & Σια Λτδ

                                                                  Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

                                                                  Καυκάσου 9, Αγλαντζιά

                                                                  Treppides Tower

                                                                  2112

 

 

Τραπεζίτες:                                                 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ

                                                                  Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

                                                                  Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ

                                                                  Alpha Bank Cyprus Ltd

 

 

 


Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείο Προνοίας Συντακτών ‑ Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (το 'Ταμείο') υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Έκθεσή Διαχείρισης μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Σύσταση

Το Ταμείο Ταμείο Προνοίας Συντακτών ‑ Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου συστάθηκε στην Λευκωσία την 1 Ιουνίου 1966 ως σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών, δυνάμει του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2012, με σκοπό να παρέχει ωφελήματα στους υπαλλήλους της που εγγράφονται ως μέλη του Ταμείου ή στις οικογένειες τους σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή πρόωρου τερματισμού της εργοδότησης τους.

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και επιδόσεων των δραστηριοτήτων του Ταμείου

Η εξέλιξη του Ταμείου μέχρι σήμερα, τα οικονομικά του αποτελέσματα και η οικονομική του θέση, όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά.

Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του Ταμείου για το προβλεπτό μέλλον.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Ταμείο περιγράφονται στις σημειώσεις 3, 4 και 17 των οικονομικών καταστάσεων.

Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από το Ταμείο

Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, σε κίνδυνο επιτοκίου και σε πιστωτικό κίνδυνο από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει.

Οι στόχοι και οι πολιτικές του Ταμείου όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου περιγράφονται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.

Κίνδυνος τιμής αγοράς

Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγω επενδύσεων που κατέχονται από το Ταμείο και ταξινομούνται στην κατάσταση καθαρών στοιχείων ενεργητικού ως χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Το Ταμείο δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών αγαθών.

Οι επενδύσεις του Ταμείου σε μετοχικούς τίτλους οι οποίες εμπορεύονται δημόσια περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτην του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου.

Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με τα εισπρακτέα τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού του. Τα εισπρακτέα ποσά με κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτουν το Ταμείο σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Τα εισπρακτέα ποσά με σταθερά επιτόκια εκθέτουν το Ταμείο σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ένα από τα μέρη ενός χρηματοοικονομικού μέσου να προκαλέσει οικονομική ζημιά στο άλλο μέρος αθετώντας μια δέσμευση του. Το Ταμείο εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω των εργασιών του ‑ κυρίως από τις χρηματοδοτικές του δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν καταθέσεις με τράπεζες, και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

Πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από χρηματοοικονομικά μέσα και καταθέσεις σε μετρητά: Καταθέσεις σε μετρητά κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το Ταμείο εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.


Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Ταμείο εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών ρευστών διαθεσίμων.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του Ταμείου για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 8. Το πλεόνασμα για το έτος που αναλογεί στα μέλη ανέρχεται σε €71.249 (2016: €70.322). Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου ήταν €5.475.110 (2016: €5.399.943) και οι καθαρές υποχρεώσεις ήταν €‑ (2016: €‑).

Μέλη

Οι μεταβολές στον αριθμό των Μελών του Ταμείου Προνοίας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως ακολούθως:

 

 

2017

2016

 

Μέλη

Μέλη

Την 1 Ιανουαρίου

                 191                      

               195                   

Εγγραφές νέων μελών

                     1                      

                  1                   

 

                 192                      

               196                   

Μείον:

 

 

Μέλη που αφυπηρέτησαν

                  (2)                      

                 - 

Μέλη που παραιτήθηκαν

                  (2)                      

                (5)                   

Μέλη που απολύθηκαν

                  (3)                      

                 - 

Στις 31 Δεκεμβρίου

                 185                      

               191                   

 

Μέλη για τα οποία εισπράχθηκαν εισφορές

                 192                      

               196                   

 

Μέλη προς τα οποία καταβλήθηκαν ωφελήματα

                     7                      

                  5                   

Λογαριασμοί μελών

Η κίνηση των λογαριασμών των μελών κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής:

 

 

2017

2016

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

       5.381.132                      

      7.091.074                   

Συμψηφισμός δανείων

                   - 

   (1.844.595)                   

Εισφορές για το έτος

          274.205                      

         263.348                   

Πλεόνασμα για το έτος

            71.249                      

          70.322                   

Καθαρή κίνηση δανείων

         (54.756)                      

        (94.907)                   

Πληρωμές ή πληρωτέα σε μέλη που αποχώρησαν

       (207.163)                      

        (84.204)                   

Συνδρομές Μελών Ένωσης Συντακτών Κύπρου

                   - 

        (19.906)                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

       5.464.667                      

      5.381.132                   

Διαχειριστική Επιτροπή

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με τo Καταστατικό του Ταμείου όλα τα σημερινά μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής ασκούν διοικητικά καθήκοντα για περίοδο δύο ετών, η οποία αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει την ημέρα της μεθεπόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ταμείου. Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής που αποχωρούν είναι επανεκλέξιμα.


Λειτουργικό περιβάλλον του Ταμείου

Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα που έχουν σχέση με το λειτουργικό περιβάλλον του Ταμείου, περιγράφονται στη σημείωση 17 των οικονομικών καταστάσεων.

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, Κ. Τρεππίδης & Σια Λτδ, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να προτείνει τον επαναδιορισμό τους και να εξουσιοδοτεί την Διαχειριστική Επιτροπή να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

Με εντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής,

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Πρόεδρος

 

Λευκωσία, 27 Ιουνίου 2018


 

 

 

 

 

 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή

 

Προς τα Μέλη του Ταμείο Προνοίας Συντακτών ‑ Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων

 

Γνώμη

 

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείο Προνοίας Συντακτών ‑ Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (το 'Ταμείο'), οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 8 μέχρι 33 και αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων και των ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα  του ποσού και της διάταξης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών του Ταμείου και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2012.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα πρότυπα, περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνη των Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από το Ταμείο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ), και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Άλλες Πληροφορίες

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού.


Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2012, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη να αξιολογήσει την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας του Ταμείου και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου προτίθεται, είτε να θέσει το Ταμείο σε εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του Ταμείου.

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

·                    Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου

·                    Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Ταμείου.

·                    Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή.


·                    Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διαχειριστική Επιτροπή της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Ταμείο να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

·                    Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διαχειριστική Επιτροπή θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Άλλο Θέμα 

 

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 69 τoυ περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

 

 

 

 

 

Μάριος Α. Κοσμά

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής

εκ μέρους και για λογαριασμό της

 

 

 

Κ. Τρεππίδης & Σια Λτδ

 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

 

 

Λευκωσία, Κύπρος

 

27 Ιουνίου 2018

 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

 

 

 

 

 

2017

2016

 

Σημ.

 

 

 

 

Απόδοση επενδύσεων για το έτος

5

              4.810                      

                 - 

Εισοδήματα

 

 

 

Τραπεζικοί τόκοι

 

            79.085                      

          79.785                   

Τόκοι από δάνεια σε μέλη

11

              7.263                      

          29.544                   

Τόκοι από ομόλογα

 

              1.655                      

            1.550                   

Σύνολο εσόδων

 

            92.813                      

         110.879                   

 

 

 

 

Έξοδα

 

 

 

Τόκοι σε μέλη που αποχώρησαν

 

              1.391                      

            2.098                   

Ζημιές εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

13

                   - 

            5.092                   

Ζημιά εύλογων αξιών σε επένδυση σε ακίνητα

8

                   - 

          14.400                   

Έξοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου

 

            10.350                      

            8.000                   

Ελεγκτικά δικαιώματα

 

              3.927                      

            4.140                   

'Εξοδα λογισμικών

 

                 948                      

               813                   

Έξοδα αποχετευτικού

 

                 322                      

               128                   

Έξοδα εκτύπωσης και χαρτικά

 

                 101                      

                 - 

Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας

 

                   38                      

                 38                   

Δικηγορικά έξοδα

 

              1.000                      

                 - 

Τραπεζικές χρεώσεις

 

                 133                      

               218                   

Μισθός γραμματέων

 

                   - 

               300                   

'Εξοδα γενικών συνελεύσεων

 

                   87                      

               262                   

Δημοτικός φόρος

 

                 191                      

                 - 

Διάφορα έξοδα

 

                 301                      

               247                   

Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή

9

                   - 

               666                   

Έξοδα εκτιμήσεων

 

                 119                      

               119                   

Σύνολο λειτουργικών εξόδων

 

            18.908                      

          36.521                   

Πλεόνασμα πριν τη φορολογία

 

            73.905                      

          74.358                   

 

 

 

 

Φορολογία

6

           (2.656)                      

          (4.036)                   

Πλεόνασμα για το έτος

 

            71.249                      

          70.322                   

Λοιπά συνολικά έσοδα

 

                   - 

                 - 

Συνολικά έσοδα για το έτος

 

            71.249                      

          70.322                   

 

 

 

 

Κατανομή πλεονάσματος έτους

 

 

 

Λογαριασμός μελών 'Α'

16

            55.099                      

          55.277                   

Λογαριασμός μελών 'Β'

16

            16.150                      

          15.045                   

 

 

            71.249                      

          70.322                   


 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

 

 

2017

2016

 

Συνεισφορές

 

 

Από μέλη

          146.241                      

         108.998                   

Από εργοδότη

          127.964                      

         154.350                   

 

          274.205                      

         263.348                   

Συμψηφισμός δανείων

                   - 

   (1.844.595)                   

Συνδρομές Μελών Ένωσης Συντακτών Κύπρου

                   - 

        (19.906)                   

Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα σε μέλη που αποχώρησαν

       (207.163)                      

        (84.204)                   

 

            67.042                      

   (1.685.357)                   

Πλεόνασμα για το έτος

            71.249                      

          70.322                   

Μεταβολή στα καθαρά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα για ωφελήματα

          138.291                      

   (1.615.035)                   

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Όλα τα έσοδα και έξοδα του Ταμείου αναγνωρίζονται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα έσοδα ή έξοδα κατά τα έτη, εκτός από αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

31 Δεκεμβρίου 2017

 

 

 

 

 

2017

2016

 

Σημ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

 

 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

Επενδύσεις σε ακίνητα

8

          391.500                      

         391.500                   

Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη

10

            30.926                      

          30.926                   

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

 

          422.426                      

         422.426                   

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

14

       4.589.241                      

      4.571.565                   

Άλλα εισπρακτέα ποσά

12

            32.396                      

          47.280                   

Δάνεια σε μέλη

11

          298.623                      

         231.058                   

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

13

          132.424                      

         127.614                   

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

 

       5.052.684                      

      4.977.517                   

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

 

       5.475.110                      

      5.399.943                   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

Λοιπές υποχρεώσεις

15

            10.443                      

          18.811                   

Σύνολο υποχρεώσεων

 

            10.443                      

          18.811                   

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα για ωφελήματα

 

       5.464.667                      

      5.381.132                   

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ

 

 

 

Λογαριασμοί μελών 'Α'

16

       4.224.369                      

      4.226.015                   

Λογαριασμοί μελών 'Β'

16

       1.240.298                      

      1.155.117                   

 

 

       5.464.667                      

      5.381.132                   

 

 

Στις 27 Ιουνίου 2018 η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείο Προνοίας Συντακτών ‑ Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Παναγιώτης Χατζηδημητρίου

Πρόεδρος

Γραμματέας


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2016

 

Σημ.

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

Πλεόνασμα για το έτος

 

            73.905                      

          74.358                   

Αναπροσαρμογές για:

 

 

 

Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή

9

                   - 

               666                   

Ζημιά εύλογων αξιών σε επένδυση σε ακίνητα

8

                   - 

          14.400                   

(Κέρδη)/ζημιές εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

13

           (4.810)                      

            5.092                   

Πιστωτικούς τόκους

 

         (92.813)                      

      (110.879)                   

 

 

         (23.718)                      

        (16.363)                   

Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:

 

 

 

Αύξηση στα άλλα εισπρακτέα ποσά

 

           (3.060)                      

        (26.512)                   

Αύξηση στις καταθέσεις προθεσμίας

 

         (33.066)                      

        (77.707)                   

Μετρητά για εργασίες

 

         (59.844)                      

      (120.582)                   

Είσπραξη τόκων

 

            79.763                      

          79.720                   

Φορολογία που πληρώθηκε

 

           (2.656)                      

          (6.203)                   

Δάνεια που παραχωρήθηκαν

11

       (117.800)                      

      (143.000)                   

Είσπραξη από αποπληρωμές δανείων

 

            18.105                      

          72.504                   

Συνεισφορές που εισπράχθηκαν

 

          274.205                      

         263.348                   

Πληρωμές σε μέλη που αποχώρησαν

 

       (207.163)                      

      (104.110)                   

Καθαρά μετρητά (για)/που προήλθαν από εργασίες

 

         (15.390)                      

          41.677                   

 

 

 

 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

 

         (15.390)                      

          41.677                   

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους

 

          144.217                      

         102.540                   

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

 

          128.827                      

         144.217                   

 

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν:

 

 

2017

2016

 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο (Σημ. 14)

          128.827                      

         144.217                   

 

          128.827                      

         144.217                   


1. Γενικά

1.1. Σύσταση

Ταμείο Προνοίας Συντακτών ‑ Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (το 'Ταμείο') συστάθηκε  την 1 Ιουνίου 1966 ως σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών, δυνάμει του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2012, με σκοπό να παρέχει ωφελήματα στους υπαλλήλους της που εγγράφονται ως μέλη του Ταμείου ή στις οικογένειες τους σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή πρόωρου τερματισμού της εργοδότησης τους. Η εγγεγραμμένη διεύθυνση του είναι στην Λεωφόρος ΡΙΚ 12, 2120, Αγλαντζιά, Τ.Θ. 23495, Τ.Τ. 1683, Λευκωσία.

1.2. Μέλη

Κάθε εργοδοτούμενος που συμπληρώνει το 18ον έτος της ηλικίας του και έχει ικανοποιητική υπηρεσία έξι συνεχών μηνών στις Χρηματοδοτούσες Επιχειρήσεις, δικαιούται να εγγραφεί ως μέλος του Ταμείου.

Ουδείς δύναται να γίνει μέλος του Ταμέιου εφ' όσον έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του.

Μέλος, όπως καθορίζεται πιο πάνω, παύει να έχει την ιδιότητα αυτή και διαγράφεται από το μητρώο εάν:

1) Παύσει για οποιοδήποτε λόγο να εργοδοτείται από Κυπριακά ΜΜΕ.

2) Αν έχει συμπληρώσει το 65ον έτος της ηλικίας του, εξαιρουμένου του εκάστοτε προέδρου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

1.3. Διαχειριστική Επιτροπή

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών για τις συνεδριάσεις, την τήρηση μητρώου μελών, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν θητεία δύο ετών όπως περιγράφεται στην 'Eκθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου η Επιτροπή αποτελείται από έξι πρόσωπα, δύο που διορίζονται από τις Χρηματοδοτούσες Επιχειρήσεις και τέσσερα που εκλέγονται από τα Μέλη του Ταμείου στη Γενική Συνέλευση του Ταμείου.

1.4. Συνεισφορές

α) Υποχρεωτικές:

Οι συνεισφορές στο Ταμείο καθορίζονται με βάση συλλογικές συμβάσεις μεταξύ του Εργοδότη και των υπαλλήλων. Συνεισφορές στο Ταμείο γίνονται από τα μέλη και τον Εργοδότη. Οι συνεισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό επί του βασικού μισθού πλέον τιμαριθμικού επιδόματος, μη περιλαμβανομένων πληρωμών για υπερωρίες, από την ημέρα που εγγράφεται ένα μέλος στο Ταμείο μέχρι την ημερομηνία που παύει να πληροί τα κριτήρια συμμετοχής του στο Ταμείο. Τα ποσοστά συνεισφορών είναι 4,5% για τα μέλη και 7% για τον Εργοδότη που πιστώνονται στους προσωπικούς λογαριασμούς των μελών ως Λογαριασμοί 'Α' και 'Β' αντίστοιχα.


1.5. Ωφελήματα αφυπηρέτησης πληρωτέα

Μέλη που αποχωρούν από το Ταμείο δικαιούνται πληρωμή του συσσωρευμένου υπολοίπου των ατομικών τους Λογαριασμών 'Α' και 'Β' με ημερομηνία εκτίμησης, τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του άρθρου 15(α)(ΙΙ) του καταστατικού:

(Ι) την 30ή Ιουνίου του έτους εντός του οποίου το Μέλος αποκτά δικαίωμα σε παροχή, προκειμένου για Μέλος το οποίο αποκτά δικαίωμα σε παροχή εντός του πρώτου εξαμήνου του ίδιου έτους.

(II) την 31ή Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου το Μέλος αποκτά δικαίωμα σε παροχή, προκειμένου για Μέλος το οποίο αποκτά δικαίωμα σε παροχή εντός του δεύτερου εξαμήνου του ίδιου έτους.

Στις περιπτώσεις μελών που αποχωρούν οικειοθελώς θα δικαιούνται ολόκληρο το συσσωρευμένο υπόλοιπο του ατομικού τους Λογαριασμού 'Α' και από το συσσωρευμένο υπόλοιπο του ατομικού τους Λογαριασμού 'Β' το ποσοστό που αναφέρεται πιο κάτω, με ημερομηνία εκτίμησης, τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του άρθρου 15(α)(ΙΙ) του καταστατικού:

(I) Το 100% του ποσού εάν κατά την ημέρα της αποχώρησης του έχει συμπληρώσει 4 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στις Χρηματοδοτούσες Επιχειρήσεις.

(II) Το 75% του ποσού εάν κατά την ημέρα της αποχώρησης του έχει συμπληρώσει 3 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στις Χρηματοδοτούσες Επιχειρήσεις.

(III) Το 50% του ποσού εάν κατά την ημέρα της αποχώρησης του έχει συμπληρώσει 2 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στις Χρηματοδοτούσες Επιχειρήσεις.

(IV) Το 25% του ποσού εάν κατά την ημέρα της αποχώρησης του έχει συμπληρώσει 1 χρόνο συνεχούς υπηρεσίας στις Χρηματοδοτούσες Επιχειρήσεις.

(V) Οποιοδήποτε ποσό απομένει στο Λογαριασμό 'Β' του Μέλους θα μεταφέρεται σε πίστη του Ειδικού Λογαριασμού του Ταμείου.

Για αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και αιτιολογίες αποχωρήσεων όπου δεν ισχύουν τα πιο πάνω, παρακαλώ όπως συμβουλευτείτε το άρθρο 18 του καταστατικού.

1.6. Κατανομή πλεονάσματος

α) Υποχρεωτικών συνεισφορών:

Τα αποτελέσματα πιστώνονται με τα ποσά που κατακρατούνται από μέλη που αποχώρησαν, με τόκους, μερίσματα και άλλα έσοδα του Ταμείου και χρεώνεται με τα έξοδα λειτουργίας του. Το υπόλοιπο της κατάστασης μεταβολών στο καθαρό ενεργητικό κατανέμεται στα μέλη με βάση τα υπόλοιπα των μελών στους λογαριασμούς 'Α' και 'Β' στο τέλος του υπό αναφορά έτους.


1.7. Δάνεια σε μέλη

Δάνεια παραχωρούνται στα μέλη με ανώτατο ποσό να μην ξεπερνά το 45% των υπολοίπων των λογαριασμών 'Α' και 'Β' κάθε μέλους, βάσει των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο καταστατικό του Ταμείου.

Κάθε δάνειο φέρει χρεωστικό επιτόκιο που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο που καταβάλλουν οι τράπεζες στην Κύπρο για ανάλογο ποσό εμπροθέσμων καταθέσεων σε αυτές ίσο με το μέσο σταθμικό επιτόκιο για εμπρόθεσμες καταθέσεις συν 1%.

Στη Γενική Καταστατική και Εκλογική Συνέλευση που έλαβε μέρος στις 26 Οκτωβρίου 2016, αποφασίστηκε όπως το Ταμείο προχωρήσει τις διαδικασίες για συμψηφισμό των δανείων.

Στις 11 Απριλίου 2017, η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε την εφαρμογή του συμψηφισμού δανείων των μελών του Ταμείου με τα αντίστοιχα ποσά που βρίσκονται στη μερίδα τους, μετά από αίτηση του επηρεαζόμενου μέλους.

Η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε ότι ο συμψηφισμός θα αφορά όλα τα δάνεια που συνήχθησαν μέχρι και 30 Ιουνίου 2016 συμπεριλαμβανομένου και του τόκου τους.

Ο συμψηφισμός εφαρμόστηκε πρώτα με τα ποσά που βρίσκονται στον Λογαριασμό 'Α' του Ταμείου και μόνο όταν υπήρχε ανάγκη από τον 'Β'.

Στις 11 Απριλίου 2017, η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε τη μείωση του επιτοκίου των δανείων των μελών από 3,50% σε 2,50% σε ισχύ από τις 1 Ιανουαρίου 2016.

1.8. Φορολογία

Το Ταμείο δεν υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο. Εισοδήματα από τόκους, μερίσματα και ενοίκια υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 3%.

1.9. Επενδυτική πολιτική Ταμείου

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου υιοθετεί επενδυτική πολιτική σύμφωνα με τις αρχές και γενικές οδηγίες που εκδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό προβαίνει σε επενδύσεις σταθερών αποδόσεων, όπως καταθέσεις σε τράπεζες ή συναφών αξιών (π.χ. χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα κλπ.), σε επενδύσεις εισηγμένων εταιρειών σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια, καθώς και σε επενδύσεις μακροπρόθεσμων κεφαλαιουχικών αποδόσεων (κυρίως γη).

2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επιπρόσθετα, οι οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με τις πρόνοιες του καταστατικού του Ταμείου και του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2012. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε εύλογη αξία, των επενδύσεων σε ακίνητα και των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.


Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διεύθυνσης του Ταμείου σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας του Ταμείου.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ

Κατά το τρέχον έτος, το Ταμείο υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2017. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές του Ταμείου.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Η Διαχειριστική Επιτροπή αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου.

Αναγνώριση εσόδων

 

Τα έσοδα του Ταμείου αναγνωρίζονται ως εξής:

·                    Έσοδα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες

 

Μερίσματα από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα του Ταμείου να εισπράξει. Φόροι που έχουν παρακρατηθεί μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Οι τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων.

 

Κέρδη ή ζημιές από την εκποίηση επενδύσεων σε χρεόγραφα αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται και μεταφέρονται στα αποτελέσματα.

 

Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας των επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και της μέσης τιμής κόστους αντιπροσωπεύει μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή μη πραγματοποιηθείσες ζημιές και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα στην περίοδο που αυτή προκύπτει.

·                    Πιστωτικοί τόκοι

 

Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.


Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα:

 

%

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

20

Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη χρήση αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.

Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση εξοπλισμού χρεώνονται στα αποτελέσματα στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο Ταμείο μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού.

Ένα στοιχείο του εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου του εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν κυρίως οικόπεδα, κατέχονται από το Ταμείο για μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και/ή για κεφαλαιακή ενίσχυση και δεν χρησιμοποιούνται από τον ίδιο. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενη ετησίως από εξωτερικούς εκτιμητές. Μεταβολές στις εύλογες αξίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη την εκτίμηση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα και αφού αφαιρέσει 10% από την εκτιμημένη αξία, μεταφέρει στα αποτελέσματα τυχόν διαφορά που προκύπτει από την επανεκτίμηση.

Ένα στοιχείο επενδύσεων σε ακίνητα διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν αποσύρεται μόνιμα από τη χρήση και δεν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά τη διαγραφή του ακινήτου (υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού) περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία το ακίνητο διαγράφεται.


Λογισμικά προγράμματα

Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στο Ταμείο και που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού. Μετέπειτα, τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στα αποτελέσματα στην περίοδο που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση αρχίζει όταν τα λογισμικά προγράμματα είναι διαθέσιμα προς χρήση.

Ένα άυλο στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του. Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός άυλου στοιχείου ενεργητικού, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται.

Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για απομείωση στην αξία τους. Τα στοιχεία ενεργητικού που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή μεταβολές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του στοιχείου ενεργητικού. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της εύλογης αξίας του στοιχείου ενεργητικού μείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία ενεργητικού ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών).

Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του Ταμείου, από τη στιγμή που το Ταμείο καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου.

Δάνεια που παραχωρήθηκαν

Τα δάνεια που δημιουργούνται από το Ταμείο με την παροχή χρημάτων απευθείας στο δανειζόμενο ταξινομούνται ως δάνεια και παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης. Η αποσβεσθείσα τιμή κτήσης είναι η εύλογη αξία του δανείου που παραχωρήθηκε μετά την αφαίρεση των αποπληρωμών κεφαλαίου, πλέον ή μείον τη συσσωρευμένη απόσβεση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου της τυχόν διαφοράς μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού στη λήξη και μείον οποιαδήποτε μείωση για απομείωση ή επισφαλείς απαιτήσεις. Όλα τα δάνεια αναγνωρίζονται όταν παραχωρούνται τα χρήματα στο δανειζόμενο.

Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι μία μέθοδος υπολογισμού του αποσβεσμένου κόστους ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή μιας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων) και επιμερισμού των εσόδων ή εξόδων από τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το πραγματικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί επακριβώς τις εκτιμώμενες μελλοντικές πληρωμές ή εισπράξεις μετρητών που αντιστοιχούν στην αναμενόμενη διάρκεια του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.

Δεν υπήρξε οποιαδήποτε πρόβλεψη για απομείωση αξίας δανείου κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.


Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

(1) Ταξινόμηση

Το Ταμείο ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του σε μετοχές και ομόλογα στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια και εισπρακτέα και επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη. Η ταξινόμηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού. Η Διαχειριστική Επιτροπή αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού κατά την αρχική αναγνώριση.

·                    Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

 

Στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται όλες οι επενδύσεις εκτός από τις επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη.

·                    Δάνεια και εισπρακτέα

 

Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν είναι εισηγμένα σε ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του εισπρακτέου. Τα δάνεια και εισπρακτέα του Ταμείου αποτελούνται από εμπορικά και άλλα εισπρακτέα και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

·                    Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα μέχρι τη λήξη

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται μέχρι τη λήξη είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές και με σταθερή λήξη, τα οποία η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει μέχρι τη λήξη τους, που δεν πληρούν τον ορισμό των δανείων και εισπρακτέων.

(2) Αναγνώριση και αποτίμηση

Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία το Ταμείο δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο ενεργητικού. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και τα έξοδα συναλλαγών χρεώνονται στα αποτελέσματα. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού έχει λήξει ή έχει μεταφερθεί και το Ταμείο έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται μέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Κέρδη ή ζημιές που προέρχονται από μεταβολές στην εύλογη αξία της κατηγορίας 'χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη μέσω των αποτελεσμάτων' παρουσιάζονται στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. Μερίσματα που εισπράττονται από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν αποδειχθεί το δικαίωμα του Ταμείου να εισπράξει.


Οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες σε Χρηματιστήριο ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η δίκαιη αξία η οποία θεωρείται ως η χρηματιστηριακή τιμή πλειοδότησης σύμφωνα με τις τιμές που δημοσιεύει το Χρηματιστήριο την πιο πάνω ημερομηνία. Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για μη εισηγμένες μετοχές, το Ταμείο προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Οι μέθοδοι αποτίμησης περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση, αναφορά σε παρόμοιους τίτλους και μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών κάνοντας μέγιστη χρήση δεδομένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδομένων του Ταμείου. Για μετοχές όπου η δίκαιη αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, αναγνωρίζονται σε κόστος μείον οποιαδήποτε απομείωση στην αξία.

Το Ταμείο αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς κατά πόσον υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία ότι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, έχει υποστεί απομείωση στην αξία.

Για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, εάν σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειώνεται και η μείωση μπορεί να συνδεθεί αντικειμενικά με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης. Η απομείωσης που αναγνωρίστηκε προηγουμένως αναστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων στο βαθμό που η λογιστική αξία της επένδυσης, κατά την ημερομηνία της αναστροφής, δεν υπερβαίνει αυτό που το αποσβεσμένο κόστος που θα υφίστατο αν η απομείωση δεν είχε αναγνωριστεί.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως και άλλες βραχυπρόθεσμες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες είναι εύκολα μετατρέψιμες σε ένα γνωστό ποσό μετρητών και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής στην αξία.

Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στη δίκαιη αξία τους και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

Διαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται όταν:

·                    εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού ή

·                    το Ταμείο διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου, αλλά ανέλαβε συμβατική υποχρέωση για την πλήρη καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος ή

·                    το Ταμείο έχει μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματά του επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού ή είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κίνδυνους και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του στοιχείου.


Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιαστικά, τέτοια ανταλλαγή ή τροποποίηση χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας υποχρέωσης και η διαφορά στα σχετικά ποσά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν συμβαίνει κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού παρουσιάζονται συνολικά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, άλλους κινδύνους τιμών αγοράς και κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει το Ταμείο στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:

3.1 Χρηματοοικονομικά μέσα κατά κατηγορία

 

Οι λογιστικές πολιτικές σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν εφαρμοστεί στα ακόλουθα στοιχεία:

 

31 Δεκεμβρίου 2017

Χρηματο‑οικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται μέχρι τη λήξη

Σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Δάνεια και εισπρακτέα

Σύνολο

 

Στοιχεία ενεργητικού ως η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης:

 

 

 

 

Δάνεια που παραχωρήθηκαν

                      - 

                      - 

           298.623                      

           298.623                      

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

               30.926                        

              132.424                        

                    - 

           163.350                      

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

                      - 

                      - 

        4.589.241                      

        4.589.241                      

Σύνολο

              30.926                        

            132.424                        

       4.887.864                      

       5.051.214                      


 

 

Σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Δάνεια και άλλες χρηματο‑οικονομικές υποχρεώσεις

Σύνολο

 

Υποχρεώσεις ως η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης:

 

 

 

Σύνολο

                      - 

                      - 

                   - 

 

31 Δεκεμβρίου 2016

Χρηματο‑οικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται μέχρι τη λήξη

Σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Δάνεια και εισπρακτέα

Σύνολο

 

Στοιχεία ενεργητικού ως η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης:

 

 

 

 

Δάνεια που παραχωρήθηκαν

                      - 

                      - 

           231.058                      

           231.058                      

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

               30.926                        

              127.614                        

                    - 

           158.540                      

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

                      - 

                      - 

        4.571.565                      

        4.571.565                      

Σύνολο

              30.926                        

            127.614                        

       4.802.623                      

       4.961.163                      

 

 

Σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Δάνεια και άλλες χρηματο‑οικονομικές υποχρεώσεις

Σύνολο

 

Υποχρεώσεις ως η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης:

 

 

 

Σύνολο

                      - 

                      - 

                   - 

3.2 Κίνδυνος τιμής αγοράς

Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγω επενδύσεων που κατέχονται από το Ταμείο και ταξινομούνται στην κατάσταση καθαρών στοιχείων ενεργητικού ως χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Το Ταμείο δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών αγαθών.

Οι επενδύσεις του Ταμείου σε μετοχικούς τίτλους οι οποίες εμπορεύονται δημόσια περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτην του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου.

3.3 Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με τα εισπρακτέα τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού του. Τα εισπρακτέα ποσά με κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτουν το Ταμείο σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Τα εισπρακτέα ποσά με σταθερά επιτόκια εκθέτουν το Ταμείο σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.


3.4 Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ένα από τα μέρη ενός χρηματοοικονομικού μέσου να προκαλέσει οικονομική ζημιά στο άλλο μέρος αθετώντας μια δέσμευση του. Το Ταμείο εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω των εργασιών του ‑ κυρίως από τις χρηματοδοτικές του δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν καταθέσεις με τράπεζες και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

 

Πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από χρηματοοικονομικά μέσα και καταθέσεις σε μετρητά: Καταθέσεις σε μετρητά κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το Ταμείο εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων ήταν:

 

 

2017

2016

 

Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη

            30.926                      

          30.926                   

Δάνεια εισπρακτέα

          298.623                      

         231.058                   

Άλλα εισπρακτέα ποσά

            32.396                      

          31.419                   

Τρεχούμενοι λογαριασμοί τραπεζών

          128.742                      

         144.061                   

Τραπεζικοί λογαριασμοί προειδοποίησης

                   85                      

               156                   

Καταθέσεις προθεσμίας

       4.460.414                      

      4.427.348                   

 

       4.951.186                      

      4.864.968                   

Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου

Τίθενται περιορισμοί στη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου από τον περί Ταμείων Προνοίας Νόμο. Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα χρήματα του Ταμείου επενδύονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή σύμφωνα με αρχές και γενικές οδηγίες που εκδίδονται από καιρό σε καιρό από τον Υπουργό Οικονομικών, ύστερα από διαβουλεύσεις με το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα σε συνδυασμό με τη Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου η οποία εκδόθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2014.

3.4.1 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

 

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού τα οποία δεν είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

 

 

2017

2016

 

Άλλα εισπρακτέα που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα

 

 

Συμβαλλόμενα μέρη με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody's)

 

 

Caa1

            22.001                      

            1.175                   

 

            22.001                      

            1.175                   

Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση

 

 

Ομάδα 1

          298.623                      

         231.058                   

Ομάδα 2

            10.395                      

          30.244                   

 

          309.018                      

         261.302                   

Σύνολο εμπορικών εισπρακτέων που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα

          331.019                      

         262.477                   


Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 

 

 

Caa1

       1.952.702                      

         557.510                   

Χωρίς διαβάθμιση

       2.636.539                      

      4.014.055                   

 

       4.589.241                      

      4.571.565                   

Ομάδα 1 ‑ Δάνεια εισπρακτέα

Ομάδα 2 ‑ Εισπρακτέος τραπεζικός τόκος

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα δεν έχει τύχει επαναδιαπραγμάτευσης.

3.5 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Ταμείο εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών ρευστών διαθεσίμων.

 

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ταμείου. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη‑προεξοφλημένες ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία το Ταμείο μπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει.

 

31 Δεκεμβρίου 2017

Λογιστική αξία

Συμβατικές ταμειακές ροές

Μεταξύ
1‑2 έτη

2‑5 έτη

Πέραν των
5 ετών

 

Λοιπές υποχρεώσεις

         10.444                  

         10.444                  

         10.444                  

                - 

                - 

 

        10.444                  

        10.444                  

        10.444                  

                - 

                - 

 

31 Δεκεμβρίου 2016

Λογιστική αξία

Συμβατικές ταμειακές ροές

Μεταξύ
1‑2 έτη

2‑5 έτη

Πέραν των
5 ετών

 

Λοιπές υποχρεώσεις

         18.811                  

         18.811                  

         18.811                  

                - 

                - 

 

         18.811                  

         18.811                  

         18.811                  

                - 

                - 

3.6 Άλλοι κίνδυνοι τιμών αγοράς

Το Ταμείο εκτίθεται σε οικονομικούς κινδύνους που πηγάζουν από μεταβολές στις τιμές των μετοχών. Το Ταμείο παρακολουθεί τη διασπορά του χαρτοφυλακίου της έτσι ώστε να μετριάσει την έκθεσή της σε αυτούς τους οικονομικούς κινδύνους.

3.7 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου

Το Ταμείο διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του, ούτως ώστε, να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τα μέλη μέσω της επενδυτικής πολιτικής που εφαρμόζει. Η γενική στρατηγική του Ταμείου δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.


Εκτίμηση εύλογων αξιών

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ταμείου είναι περίπου οι ίδιες, όπως και τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργές αγορές, όπως οι επενδύσεις που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία αναφοράς. Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχει το Ταμείο είναι η τιμή πλειοδότησης. Η κατάλληλη χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιμή ζήτησης.

Μετρήσεις εύλογης αξίας που αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης

Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, με τη μέθοδο αποτίμησης. Τα διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής:

·                    Επίπεδο 1 ‑ τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις.

·                    Επίπεδο 2 ‑ πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα (δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).

·                    Επίπεδο 3 ‑ πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.

 

31 Δεκεμβρίου 2017

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

Επενδύσεις σε ακίνητα

                    - 

                 - 

           391.500                      

         391.500                   

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

           132.424                      

                 - 

                    - 

         132.424                   

Σύνολο

          132.424                      

                 - 

          391.500                      

       523.924                   

 

31 Δεκεμβρίου 2016

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

Επενδύσεις σε ακίνητα

                    - 

                 - 

           391.500                      

         391.500                   

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

           127.614                      

                 - 

                    - 

         127.614                   

Σύνολο

           127.614                      

                 - 

           391.500                      

         519.114                   

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διεύθυνσης του Ταμείου σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις.


Κρίσεις

Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω:

·                    Εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα

 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Το Ταμείο ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων αποτίμησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα έχει υπολογιστεί με βάση την εύλογη αξία των συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού που κατέχονται.

·                    Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων

 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Το Ταμείο ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων αποτίμησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση έχει υπολογιστεί με βάση την εύλογη αξία των συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού που κατέχονται.

·                    Απομείωση αξίας των δανείων εισπρακτέων

 

Το Ταμείο αξιολογεί περιοδικά τη δυνατότητα ανάκτησης των δανείων εισπρακτέων όποτε υπάρχουν δείκτες απομείωσης. Οι δείκτες απομείωσης αξίας περιλαμβάνουν παράγοντες, όπως μείωση των εσόδων, των κερδών ή των ταμειακών ροών ή δυσμενείς μεταβολές στην οικονομική ή πολιτική σταθερότητα μιας συγκεκριμένης χώρας του δανειολήπτη, που μπορεί να δείχνουν ότι η λογιστική αξία του δανείου μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Αν τα γεγονότα και οι συνθήκες δείχνουν ότι η αξία των δανείων εισπρακτέων μπορεί να έχει απομειωθεί, οι αναγνωρίσιμες μελλοντικές ταμειακές ροές που συνδέονται με τα εν λόγω δάνεια συγκρίνονται με τις λογιστικές αξίες τους για να καθορίσουν εάν η υποτίμηση στην εύλογη αξία τους είναι απαραίτητη.

·                    Απομείωση μη‑χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

 

Ο έλεγχος για απομείωση διεξάγεται με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη χρήση των μη‑χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται με το στοιχείο ενεργητικού. Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους στοιχείου ενεργητικού, το Ταμείο εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το στοιχείο ενεργητικού.


·                    Απομείωση άυλων στοιχείων ενεργητικού

 

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Για τα άυλα στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται από συνενώσεις επιχειρήσεων, ως κόστος αγοράς θεωρείται η εύλογη τους αξία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ζωή ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστο μία φορά ανά έτος. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη χρήση των άυλων στοιχείων ενεργητικού, χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται με το στοιχείο ενεργητικού. Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους στοιχείου ενεργητικού, το Ταμείο εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το στοιχείο ενεργητικού.

5. Απόδοση επενδύσεων

 

 

2017

2016

 

Καθαρά κέρδη εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (Σημ. 13)

              4.810                      

                 - 

6. Φορολογία

 

 

2017

2016

 

Αμυντική εισφορά ‑ τρέχοντος έτους

              2.656

            4.036

Χρέωση έτους

              2.656                      

               4.036                      

Το Ταμείο δεν υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο. Εισοδήματα από τόκους, μερίσματα και ενοίκια υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 3%.

7. Εξοπλισμός

 

 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

 

Κόστος

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016

            1.339                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016/ 1 Ιανουαρίου 2017

           1.339                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

           1.339                   

 

 

Αποσβέσεις

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016

            1.339                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016/ 1 Ιανουαρίου 2017

           1.339                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

           1.339                   

 

 

Καθαρή λογιστική αξία

 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

                 - 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

                 - 


8. Επενδύσεις σε ακίνητα

 

 

2017

2016

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

          391.500                      

         405.900                   

Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας

                   - 

        (14.400)                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

          391.500                      

         391.500                   

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν τρία παραπλήσια οικόπεδα στο Γέρι. Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα ακίνητα φέρουν αριθμό τεμαχίου 2748, 2757 και 2758 και βρίσκονται στη περιοχή Κουτσοπέτρικα, η οποία ανήκει στο Δήμο Γερίου.

Ιεραρχία εύλογης αξίας

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα έχει καθοριστεί από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων, οι οποίοι κατέχουν τα κατάλληλα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και πρόσφατη εμπειρία ως προς την τοποθεσία και κατηγορία των ακινήτων που αξιολογούνται. Οι ανεξάρτητοι εκτιμητές καθορίσουν τη δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ταμείου κάθε χρόνο εκτός εάν οι συνθήκες μετά την τελευταία επανεκτίμηση έχουν διαφοροποιηθεί οπότε ζητείται άμεση εκτίμηση.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη την εκτίμηση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα και αφού αφαιρέσει 10% από την εκτιμημένη αξία, μεταφέρει στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα τυχόν διαφορά που προκύπτει από την επανεκτίμηση.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, έχει αναγνωριστεί στο λογαριασμό αποτελεσμάτων απομείωση της αξίας της προαναφερόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας μειώνοντας την αξία της σε €391.500. Η αξία όπως έχει εκτιμηθεί από τον ανεξάρτητο επαγγελματία εγκεκριμένο εκτιμητή ανέρχεται σε €435.000, η οποία δέχεται περαιτέρω μείωση της τάξεως του 10% όπως προνοείται από το καταστατικό του Ταμείου.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2017, δεν έχει αναγνωριστεί απομείωση της αξίας της προαναφερόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας. Η αξία όπως έχει εκτιμηθεί από τον ανεξάρτητο επαγγελματία εγκεκριμένο εκτιμητή ανέρχεται σε €435.000, η οποία δέχεται περαιτέρω μείωση της τάξεως του 10% όπως προνοείται από το καταστατικό του Ταμείου.

Ο υπολογισμός της εύλογη αξίας για όλα τα επένδυση σε ακίνητα έχει κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 3 της εύλογης αξίας με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη τεχνικής αξιολόγησης.

Μέθοδος αποτίμησης

Για τον υπολογισμό της δίκαιης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα χρησιμοποιήθηκε η Συγκριτική Μέθοδος Εκτίμησης όπου έγινε έρευνα για εξεύρεση συγκριτικών πωλήσεων που αφορούν ακίνητα με παρόμοια χαρακτηριστικά. Οι συγκριτικές πωλήσεις βρέθηκαν από το αρχείο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αλλά και από διάφορα Κτηματομεσιτικά Γραφεία.

 

 

Οι λεπτομέρειες των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως έχουν εκτιμηθεί από τον ανεξάρτητο εκτιμητή, είναι ως ακολούθως:

 

 

2017

2016

 

Είδος

 

 

Τεμάχιο 2748

          150.000                      

         150.000                   

Τεμάχιο 2757

          147.000                      

         147.000                   

Τεμάχιο 2758

          138.000                      

         138.000                   

 

          435.000                      

         435.000                   


9. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 

 

Λογισμικά προγράμματα

 

Κόστος

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016

              1.502                     

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016/ 1 Ιανουαρίου 2017

             1.502                     

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

             1.502                     

 

 

Αποσβέσεις

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016

                 836                     

Αποσβέσεις για το έτος

                 666                     

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016/ 1 Ιανουαρίου 2017

             1.502                     

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

             1.502                     

 

 

Καθαρή λογιστική αξία

 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

                   - 

10. Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη

 

 

2017

2016

 

Χρεόγραφα Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

            30.926                      

          30.926                   

 

 

2017

2016

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

            30.926                      

          30.926                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

            30.926                      

          30.926                   

Το Ταμείο στις 9 Ιουνίου 2005, προχώρησε στη αγορά χρεογράφων όπως εκδόθηκαν από τη Κεντρική Τράπεζα Κύπρου αξίας €30.926. Τα χρεόγραφα φέρουν επιτόκιο 5,35% ανά έτος και πληρώνεται σε δύο δόσεις στις 9 Ιουνίου και 9 Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους. Τα χρεόγραφα έχουν ημερομηνία αποπληρωμής στις 9 Ιουνίου 2020.

Οι αγορές και πωλήσεις των επενδύσεων που διακρατούνται μέχρι τη λήξη αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία το Ταμείο δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο ενεργητικού. Το κόστος της αγοράς περιλαμβάνει και το κόστος συναλλαγής . Οι επενδύσεις παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της πραγματικής απόδοσης.

Οι επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, εκτός αν έχουν λήξη εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για άντληση λειτουργικού κεφαλαίου.


11. Δάνεια σε μέλη

 

 

2017

2016

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

          231.058                      

      2.023.291                   

Νέα δάνεια που παραχωρήθηκαν

          117.800                      

         143.000                   

Αποπληρωμές

         (63.333)                      

      (131.476)                   

Τόκοι που χρεώθηκαν

              7.263                      

          29.544                   

Συμψηφισμός δανείων (Σημ. 16)

                   - 

   (1.844.595)                   

Μεταφορά στις λοιπές υποχρεώσεις

                   - 

          11.294                   

Mεταφορά στον Λογαριασμό μελών 'Α'

              5.835                      

                 - 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

          298.623                      

         231.058                   

 

 

2017

2016

 

Δάνεια εισπρακτέα

          298.623                      

         231.058                   

 

          298.623                      

         231.058                   

Μείον κυκλοφορούν μέρος

       (298.623)                      

      (231.058)                   

Μη κυκλοφορούν μέρος

                   - 

                 - 

 

Τα εισπρακτέα δάνεια του Ταμείου είναι στα ακόλουθα νομίσματα:

 

 

2017

2016

 

Ευρώ

          298.623                      

         231.058                   

Στη Γενική Καταστατική και Εκλογική Συνέλευση που έλαβε μέρος στις 26 Οκτωβρίου 2016, αποφασίστηκε όπως το Ταμείο προχωρήσει τις διαδικασίες για συμψηφισμό των δανείων.

Στις 11 Απριλίου 2017, η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε την εφαρμογή του συμψηφισμού δανείων των μελών του Ταμείου με τα αντίστοιχα ποσά που βρίσκονται στη μερίδα τους, μετά από αίτηση του επηρεαζόμενου μέλους.

Η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε ότι ο συμψηφισμός θα αφορά όλα τα δάνεια που συνήχθησαν μέχρι και 30 Ιουνίου 2016 συμπεριλαμβανομένου και του τόκου τους.

Ο συμψηφισμός εφαρμόστηκε πρώτα με τα ποσά που βρίσκονται στον Λογαριασμό Α’ του Ταμείου και μόνο όταν υπήρχε ανάγκη από τον Β’.

Τα δάνεια εισπρακτέα αφορούν δάνεια σε μέλη και εξασφαλίζονται με δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών του μέλους.

Στις 11 Απριλίου 2017, η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε τη μείωση του επιτοκίου των δανείων των μελών από 3,50% σε 2,50% σε ισχύ από τις 1 Ιανουαρίου 2016.

Τα δάνεια αυτά είναι αποπληρωτέα με μηνιαίες δόσεις σε περίοδο που καθορίζεται από τους κανονισμούς του Ταμείου και το πραγματικό επιτόκιο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ήταν 2,50% (2016: 2,50%).

Η έκθεση του Ταμείου σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά με τα εισπρακτέα δάνεια γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.

Η εύλογη αξία των εισπρακτέων δανείων είναι περίπου η ίδια όπως και τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.


12. Άλλα εισπρακτέα ποσά

 

 

2017

2016

 

Προκαταβολές και προπληρωμές

                   -  

          15.861

Εισπρακτέος τραπεζικός τόκος

            32.396

          31.419

 

            32.396                      

             47.280                      

Οι εμπορικοί και άλλοι χρεώστες του Ταμείου είναι στα ακόλουθα νομίσματα:

 

 

2017

2016

 

Ευρώ

            32.396                      

          47.280                   

Η εύλογη αξία των εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.

Η έκθεση του Ταμείου σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εισπρακτέα ποσά γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.

13. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

 

 

2017

2016

 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

 

 

Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ

         97.020                   

          87.318                   

LCP Holdings and Investments Public Limited

                32                   

                 35                   

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

                 - 

          40.261                   

Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company

         35.372                   

                 - 

 

       132.424                   

         127.614                   

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ εισήγαγε ένα σχέδιο με το οποίο το μετοχικό κεφάλαιο της μειώθηκε με την ακύρωση όλων των υφιστάμενων μετοχών.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, το ταμείο έλαβε μία νέα μετοχή στην Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company για κάθε είκοσι υφιστάμενες μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.

Στις 20 Ιανουαρίου 2017, οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και εισάχθηκαν οι μετοχές της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company.

 

2017

2016

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

          127.614                      

         132.706                   

Μεταβολή στην εύλογη αξία (Σημ. 5)

              4.810                      

          (5.092)                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

          132.424                      

         127.614                   

 

 

Εύλογη αξία

Κόστος

Εύλογη αξία

Κόστος

 

2017

2017

2016

2016

 

Αξίες εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών

          132.424                      

          287.575                      

         127.614                   

         287.575                   

 

          132.424                      

          287.575                      

         127.614                   

         287.575                   

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι εμπορεύσιμες αξίες που εκτιμώνται σε αγοραία αξία στις τιμές κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τις επίσημες τιμές πλειοδότησης του Χρηματιστηρίου.


Στην κατάσταση των ταμειακών ροών, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στη ροή μετρητών από εργασίες ως μέρος των μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στις εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων καταχωρούνται στα έσοδα εργασιών.

Η έκθεση του Ταμείου σε κίνδυνο αγοράς αναφορικά με χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.

14. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

 

 

2017

2016

 

Τρεχούμενοι λογαριασμοί

          128.742                      

         144.061                   

Λογαριασμοί προειδοποίησης

                   85                      

               156                   

Καταθέσεις προθεσμίας

       4.460.414                      

      4.427.348                   

 

       4.589.241                      

      4.571.565                   

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται σε καταθέσεις στα ακόλουθα τραπεζικά ιδρύματα:

 

 

2017

2016

 

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ

       1.952.702                      

         557.510                   

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

          881.324                      

         867.028                   

Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ

       1.453.254                      

      3.147.027                   

Alpha Bank Cyprus Ltd

          301.961                      

                 - 

 

       4.589.241                      

      4.571.565                   

Για σκοπούς της κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν:

 

 

2017

2016

 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

          128.827                      

         144.217                   

Οι τραπεζικές καταθέσεις είναι άμεσα μετατρέψιμες σε μετρητά διαθέσιμα για σκοπούς βραχυπρόθεσμων ταμειακών αναγκών και η μετατροπή τους υπόκειται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά νόμισμα:

 

 

2017

2016

 

Ευρώ

       4.589.241                      

      4.571.565                   

Η έκθεση του Ταμείου σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και αντίστοιχα μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.


15. Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

2017

2016

 

Οφειλόμενα έξοδα

              9.370                      

          17.030                   

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα

              1.073                      

            1.781                   

 

            10.443                      

          18.811                   

Οι εμπορικοί και άλλοι πιστωτές του Ταμείου είναι στα ακόλουθα νομίσματα:

 

 

2017

2016

 

Ευρώ

            10.443                      

          18.811                   

Η εύλογη αξία των πιστωτικών υπολοίπων είναι περίπου η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.

16. Υπόλοιπο Ταμείου ‑ Λογαριασμοί μελών

 

 

Λογαριασμοί μελών 'Α'

Λογαριασμοί μελών 'Β'

Σύνολο

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016

        6.076.507                      

        1.014.567                      

        7.091.074                      

Συμψηφισμός δανείων (Σημ. 11)

      (1.843.389)                      

            (1.206)                      

      (1.844.595)                      

Εισφορές για το έτος

           108.998                      

           154.350                      

           263.348                      

Πλεόνασμα για το έτος

             55.277                      

             15.045                      

             70.322                      

Καθαρή κίνηση δανείων

          (94.845)                      

                 (62)                      

          (94.907)                      

Πληρωμές ή πληρωτέα σε μέλη που αποχώρησαν

          (56.627)                      

          (27.577)                      

          (84.204)                      

Συνδρομές Μελών Ένωσης Συντακτών Κύπρου

          (19.906)                      

                    - 

          (19.906)                      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016/ 1 Ιανουαρίου 2017

       4.226.015                      

       1.155.117                      

       5.381.132                      

Εισφορές για το έτος

           146.241                      

           127.964                      

           274.205                      

Πλεόνασμα για το έτος

             55.099                      

             16.150                      

             71.249                      

Καθαρή κίνηση δανείων

          (47.363)                      

            (7.393)                      

          (54.756)                      

Πληρωμές ή πληρωτέα σε μέλη που αποχώρησαν

         (155.623)                      

          (51.540)                      

         (207.163)                      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

       4.224.369                      

       1.240.298                      

       5.464.667                      


17. Λειτουργικό περιβάλλον του Ταμείου

Μετά από μια μακρά και σχετικά βαθιά οικονομική ύφεση, η Κυπριακή οικονομία άρχισε να καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2015 ο οποίος επιταχύνθηκε κατά το 2016. Τα περιοριστικά μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013 ήρθησαν τον Απρίλιο του 2015 και χτίζοντας πάνω στη δυναμική της απόδοσης της οικονομίας και την ισχυρή εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και μεταρρυθμίσεων, η Κύπρος εξήλθε του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής το Μάρτιο του 2016.  Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο δημοσιονομικό μέτωπο και την οικονομική ανάκαμψη, καθώς και τη θέσπιση του πλαισίου εκποιήσεων και αφερεγγυότητας, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρόλο που η αξιολόγηση εξακολουθεί να είναι ‘’μη – επενδυτικής κατηγορίας’’ η Κυπριακή κυβέρνηση έχει ανακτήσει πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου. Οι προοπτικές για την Κυπριακή οικονομία μεσοπρόθεσμα παραμένουν θετικές, ωστόσο, υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι όσον αφορά τις προβλέψεις ανάπτυξης που προκύπτουν από τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων θέσεων, αβεβαιότητα στις αγορές ακινήτων, καθώς και την πιθανή επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της ύφεσης στη Ρωσία που οφείλεται στην παρατεταμένη μείωση των τιμών του πετρελαίου της ασθενέστερης από την αναμενόμενη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών, της βραδύτερης ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο και της αποδυνάμωσης της Στερλίνας ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και της πολιτικής αβεβαιότητας στην Ευρώπη ενόψει της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της προσφυγικής κρίσης.

Αυτό το λειτουργικό περιβάλλον ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ταμείου και την οικονομική της κατάσταση. Η Διεύθυνση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του Ταμείου, ωστόσο, οι μελλοντικές επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης είναι δύσκολο να προβλεφθούν, και οι τρέχουσες προβλέψεις της Διεύθυνσης θα μπορούσαν να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ταμείου.

Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου έχει συμπεράνει ότι δεν χρειάζονται προβλέψεις ή χρεώσεις απομείωσης. Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Ταμείου και την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του στο παρών επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

18. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Το Ταμείο δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

19. Δεσμεύσεις

Το Ταμείο δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

20. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

 

 

 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή στις σελίδες 5 μέχρι 7