ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019


ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ

 

 

Διαχειριστική Επιτροπή και επαγγελματικοί σύμβουλοι

1

Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής 

2 - 4

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή

5 - 7

Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων

8

Κατάσταση μεταβολών στα καθαρά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα για ωφελήματα

9

Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων

9

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης

10

Κατάσταση των ταμειακών ροών

11

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

12 - 33


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

Διαχειριστική Επιτροπή:                             

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου ? Πρόεδρος
Παναγιώτης Χατζηδημητρίου ? Γραμματέας
Λένια Καρατζιά ? Μέλος
Κωστής Διογένους ? Μέλος
Masis Der Partog ? Μέλος
Μιχάλης Καρής ? Μέλος

 

Αριθμός εγγραφής:                                     ΤΠ37

 

Εγγεγραμμένη διεύθυνση:

Λεωφόρος ΡΙΚ 12

 

 

2120, Αγλαντζιά

 

 

Τ.Θ. 23495

 

 

Τ.Τ. 1683

 

 

Λευκωσία

 

 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:                                 Κ. Τρεππίδης & Σια Λίμιτεδ
Εγκεκριμένοι Λογιστές και εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Treppides Tower
Καυκάσου 9, Αγλαντζιά
2112, Λευκωσία, Κύπρος

 

Νομικοί Σύμβουλοι:                                     Κάκκουρας & Παναγίδης Δ.Ε.Π.Ε.

 

Τραπεζίτες:

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ

 

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

 

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ


Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείο Προνοίας Συντακτών ? Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (το 'Ταμείο') υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Έκθεσή της μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και επιδόσεων των δραστηριοτήτων του Ταμείου


Τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους δεν θεωρούνται ικανοποιητικά και η Διαχειριστική Επιτροπή καταβάλλει προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών. Παρά την ζημιά του τρέχοντος έτους η εξέλιξη του Ταμείου μέχρι σήμερα και η οικονομική της θέση, όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικά.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες


Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Ταμείο περιγράφονται στις σημειώσεις 7, 8 και 21 των οικονομικών καταστάσεων.

Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από το Ταμείο


Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, σε κίνδυνο επιτοκίου και σε πιστωτικό κίνδυνο από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει.

Κίνδυνος τιμής αγοράς


Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγω επενδύσεων που κατέχονται από το Ταμείο και ταξινομούνται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, είτε ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων , είτε ως χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Το Ταμείο δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών αγαθών.

Οι επενδύσεις του Ταμείου σε μετοχικούς τίτλους οι οποίες εμπορεύονται δημόσια περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου.

Κίνδυνος επιτοκίου


Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με τα εισπρακτέα τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού του. Τα εισπρακτέα ποσά με κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτουν το Ταμείο σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Τα εισπρακτέα ποσά με σταθερά επιτόκια εκθέτουν το Ταμείο σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την δίκαιη αξία. Η Διαχειριστική Επιτροπή  παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

Πιστωτικός κίνδυνος


Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ένα από τα μέρη ενός χρηματοοικονομικού μέσου να προκαλέσει οικονομική ζημιά στο άλλο μέρος αθετώντας μια δέσμευση του. Το Ταμείο εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω των εργασιών του ? κυρίως από τις χρηματοδοτικές του δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν καταθέσεις με τράπεζες και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

Πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από χρηματοοικονομικά μέσα και καταθέσεις σε μετρητά: Καταθέσεις σε μετρητά κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το Ταμείο εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Κίνδυνος ρευστότητας


Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Ταμείο εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών ρευστών διαθεσίμων.

Αποτελέσματα


Τα αποτελέσματα του Ταμείου για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 8.  

Μέλη


Οι μεταβολές στον αριθμό των Μελών του Ταμείου Προνοίας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως ακολούθως:

 

2019

2018

 

Μέλη

Μέλη

Την 1 Ιανουαρίου

                 182                      

               185                   

Εγγραφές νέων μελών

                     4                      

                   1                   

 

                 186                      

               186                   

Μείον:

 

 

Μέλη που αφυπηρέτησαν

                  (2)                      

                 - 

Μέλη που απεβίωσαν

                  (1)                      

                 - 

Μέλη που απολύθηκαν

                  (3)                      

                (4)                   

Στις 31 Δεκεμβρίου

                 180                      

               182                   

 

Μέλη για τα οποία εισπράχθηκαν εισφορές

                 186                      

               186                   

 

Μέλη προς τα οποία καταβλήθηκαν ωφελήματα

                     6                      

                   4                   

Λογαριασμοί μελών (Σημ. 20)


Η κίνηση των λογαριασμών των μελών κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής:

 

2019

2018

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

       5.393.950                      

      5.464.667                   

Εισφορές για το έτος

          186.361                      

         202.246                   

(Έλλειμμα)/πλεόνασμα για το έτος

           (8.357)                      

           59.152                   

Αποχώρηση εξόφληση δανείου

         (30.356)                      

        (29.289)                   

Πληρωμές ή πληρωτέα σε μέλη που αποχώρησαν

       (308.960)                      

      (267.700)                   

Συνδρομές Μελών στην Ένωση Συντακτών Κύπρου

         (12.213)                      

        (35.126)                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

       5.220.425                      

      5.393.950                   

Διαχειριστική Επιτροπή


Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με τo Καταστατικό του Ταμείου όλα τα σημερινά μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής ασκούν διοικητικά καθήκοντα για περίοδο δύο ετών, η οποία αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει την ημέρα της μεθεπόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ταμείου. Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής που αποχωρούν είναι επανεκλέξιμα.

Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής.


Ανεξάρτητοι Ελεγκτές


Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, Κ. Τρεππίδης & Σια Λίμιτεδ, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να προτείνει τον επαναδιορισμό τους και να εξουσιοδοτεί την Διαχειριστική Επιτροπή να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής,

 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου
Πρόεδρος

Λευκωσία, 16 Ιουλίου 2020

 

Προς τα Μέλη του Ταμείο Προνοίας Συντακτών ? Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων

 

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείο Προνοίας Συντακτών ? Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (το 'Ταμείο'), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 8 μέχρι 33 και αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων και των ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης  του ποσού και της διάταξης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών του Ταμείου και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2020.

Βάση γνώμης

Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα πρότυπα, περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 'Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων' της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Ταμείο σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας), που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Άλλες πληροφορίες     

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες έτσι ώστε να αξιολογήσουμε κατά πόσο οι άλλες πληροφορίες δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού.


Ευθύνες της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2020, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη να αξιολογήσει την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας του Ταμείου και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου προτίθεται, είτε να θέσει το Ταμείο σε εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς του Ταμείου.

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων  

Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

 • Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 • Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Ταμείου.
 • Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή.
 • Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διαχειριστική Επιτροπή της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Ταμείο να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 • Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διαχειριστική Επιτροπή θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Άλλο Θέμα 

 

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Κοσμάς Κοσμά

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής

εκ μέρους και για λογαριασμό της

 

 

 

Κ. Τρεππίδης & Σια Λίμιτεδ

 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

 

 

Λεμεσός, Κύπρος

16 Ιουλίου 2020

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

 

 

2019

2018

 

Σημ.

 

 

 

 

Εισοδήματα

 

 

 

Τραπεζικοί τόκοι

 

            25.220                      

           61.936                   

Τόκοι από δάνεια σε μέλη

15

            10.490                      

            7.945                   

Τόκοι από ομόλογα

 

              1.655                      

            1.655                   

Σύνολο εσόδων

 

            37.365                      

           71.536                   

 

 

 

 

Έξοδα

 

 

 

Τόκοι σε μέλη που αποχώρησαν

 

                   - 

               761                   

Ελεγκτικά δικαιώματα

 

              3.570                      

            3.927                   

Λογιστικά έξοδα

 

            10.000                      

           10.000                   

'Εξοδα λογισμικών

 

                 616                      

               730                   

Έξοδα αποχετευτικού

 

                   - 

               134                   

Έξοδα εκτύπωσης και χαρτικά

 

                 180                      

                 - 

Δικηγορικά έξοδα

 

              1.190                      

            1.190                   

Τραπεζικές χρεώσεις

 

                 531                      

               786                   

Καθαρισμός οικοπέδων

 

                 125                      

                 - 

Δημοτικός φόρος

 

                   75                      

                 - 

Διάφορα έξοδα

 

                 300                      

               300                   

Έξοδα εκτιμήσεων

 

                 179                      

               119                   

Σύνολο λειτουργικών εξόδων

 

            16.766                      

           17.947                   

Καθαρή (ζημιά)/κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες

9

         (27.835)                      

            7.709                   

(Έλλειμμα)/πλεόνασμα πριν τη φορολογία

 

           (7.236)                      

           61.298                   

Φορολογία

10

           (1.121)                      

          (2.146)                   

(Έλλειμμα)/πλεόνασμα για το έτος

 

           (8.357)                      

           59.152                   

Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος

 

                   - 

                 - 

Συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος

 

           (8.357)                      

           59.152                   

 

 

 

 

Κατανομή (ελλείμματος)/πλεονάσματος έτους

 

 

 

Λογαριασμός μελών 'Α'

 

           (6.262)                      

           45.112                   

Λογαριασμός μελών 'Β'

 

           (2.095)                      

           14.040                   

 

 

           (8.357)                      

           59.152                   


 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

 

2019

2018

 

Συνεισφορές

 

 

Από μέλη

            64.261                      

           88.262                   

Από εργοδότη

          122.100                      

         113.984                   

 

          186.361                      

         202.246                   

Συνδρομές Μελών στην Ένωση Συντακτών Κύπρου

         (12.213)                      

        (35.126)                   

Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα σε μέλη που αποχώρησαν

       (308.960)                      

      (267.700)                   

 

       (134.812)                      

      (100.580)                   

(Έλλειμμα)/πλεόνασμα για το έτος

           (8.357)                      

           59.152                   

Μεταβολή στα καθαρά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα για ωφελήματα

       (143.169)                      

        (41.428)                   

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Όλα τα έσοδα και έξοδα του Ταμείου αναγνωρίζονται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα έσοδα ή έξοδα κατά τα έτη, εκτός από αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

31 Δεκεμβρίου 2019

 

 

 

 

 

2019

2018

 

Σημ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

 

 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

Επενδύσεις σε ακίνητα

12

          377.100                      

         391.500                   

Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος

14

                   - 

           30.926                   

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

 

          377.100                      

         422.426                   

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

18

       4.238.601                      

      4.406.943                   

Άλλα εισπρακτέα ποσά

16

            12.598                      

           22.973                   

Δάνεια σε μέλη

15

          448.470                      

         407.981                   

Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος

14

            30.926                      

                 - 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

17

          128.182                      

         140.133                   

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

 

       4.858.777                      

      4.978.030                   

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

 

       5.235.877                      

      5.400.456                   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

Λοιπές υποχρεώσεις

19

            15.452                      

            6.506                   

Σύνολο υποχρεώσεων

 

            15.452                      

            6.506                   

 

 

            15.452                      

            6.506                   

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα για ωφελήματα

 

       5.220.425                      

      5.393.950                   

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ

 

 

 

Λογαριασμοί μελών 'Α'

20

       3.912.170                      

      4.127.736                   

Λογαριασμοί μελών 'Β'

20

       1.308.255                      

      1.266.214                   

 

 

       5.220.425                      

      5.393.950                   

 

 

Στις 16 Ιουλίου 2020 η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας Συντακτών ? Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Παναγιώτης Χατζηδημητρίου

Πρόεδρος

Γραμματέας


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2018

 

Σημ.

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

(Έλλειμμα)/πλεόνασμα για το έτος

 

           (7.236)                      

           61.298                   

Αναπροσαρμογές για:

 

 

 

Ζημιές δίκαιων αξιών σε επένδυση σε ακίνητα

9,12

            14.400                      

                 - 

Ζημιές/(κέρδη) δίκαιων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

9,17

            11.951                      

          (7.709)                   

Χρέωση για απομείωση στην αξία των δανείων σε συνδεδεμένα μέρη

9,

              1.484                      

                 - 

Πιστωτικούς τόκους

 

         (37.365)                      

        (71.536)                   

 

 

         (16.766)                      

        (17.947)                   

Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:

 

 

 

Μείωση στις καταθέσεις προθεσμίας

 

       1.019.517                      

         174.652                   

Αύξηση/(μείωση) στις λοιπές υποχρεώσεις

 

              5.802                      

          (3.792)                   

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες

 

       1.008.553                      

         152.913                   

Είσπραξη τόκων

 

            40.733                      

           73.014                   

Φορολογία που πληρώθηκε

 

           (1.460)                      

          (2.291)                   

Δάνεια που παραχωρήθηκαν

15

         (91.000)                      

      (151.458)                   

Είσπραξη από αποπληρωμές δανείων

15

            29.161                      

           20.756                   

Συνεισφορές που εισπράχθηκαν

 

          186.361                      

         202.246                   

Πληρωμές σε μέλη που αποχώρησαν

 

       (321.173)                      

      (302.826)                   

Καθαρά μετρητά που προήλθαν από/(για) εργασίες

 

          851.175                      

          (7.646)                   

 

 

 

 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

 

          851.175                      

          (7.646)                   

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους

 

          121.181                      

         128.827                   

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

18

          972.356                      

         121.181                   


1. Γενικά

1.1. Σύσταση

Το Ταμείο Προνοίας Συντακτών ? Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (το 'Ταμείο') συστάθηκε  την 1 Ιουνίου 1966 ως σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών, δυνάμει του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2020, με σκοπό να παρέχει ωφελήματα στους υπαλλήλους της που εγγράφονται ως μέλη του Ταμείου ή στις οικογένειες τους σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή πρόωρου τερματισμού της εργοδότησης τους. Η εγγεγραμμένη διεύθυνση του είναι στην Λεωφόρος ΡΙΚ 12, 2120, Αγλαντζιά, Τ.Θ. 23495, Τ.Τ. 1683, Λευκωσία.

1.2. Μέλη

Κάθε εργοδοτούμενος που συμπληρώνει το 18ον έτος της ηλικίας του και έχει ικανοποιητική υπηρεσία έξι συνεχών μηνών στις Χρηματοδοτούσες Επιχειρήσεις, δικαιούται να εγγραφεί ως μέλος του Ταμείου.

Ουδείς δύναται να γίνει μέλος του Ταμέιου εφ' όσον έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του.

Μέλος, όπως καθορίζεται πιο πάνω, παύει να έχει την ιδιότητα αυτή και διαγράφεται από το μητρώο εάν:

1) Παύσει για οποιοδήποτε λόγο να εργοδοτείται από Κυπριακά ΜΜΕ.

2) Αν έχει συμπληρώσει το 65ον έτος της ηλικίας του, εξαιρουμένου του εκάστοτε προέδρου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

1.3. Διαχειριστική Επιτροπή

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών για τις συνεδριάσεις, την τήρηση μητρώου μελών, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν θητεία δύο ετών όπως περιγράφεται στην 'Eκθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου η Επιτροπή αποτελείται από έξι πρόσωπα, δύο που διορίζονται από τις Χρηματοδοτούσες Επιχειρήσεις και τέσσερα που εκλέγονται από τα Μέλη του Ταμείου στη Γενική Συνέλευση του Ταμείου.

1.4. Συνεισφορές

Οι συνεισφορές στο Ταμείο καθορίζονται με βάση συλλογικές συμβάσεις μεταξύ του Εργοδότη και των υπαλλήλων. Συνεισφορές στο Ταμείο γίνονται από τα μέλη και τον Εργοδότη. Οι συνεισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό επί του βασικού μισθού πλέον τιμαριθμικού επιδόματος, μη περιλαμβανομένων πληρωμών για υπερωρίες, από την ημέρα που εγγράφεται ένα μέλος στο Ταμείο μέχρι την ημερομηνία που παύει να πληροί τα κριτήρια συμμετοχής του στο Ταμείο. Τα ποσοστά συνεισφορών είναι 4,5% για τα μέλη και 7% για τον Εργοδότη που πιστώνονται στους προσωπικούς λογαριασμούς των μελών ως Λογαριασμοί 'Α' και 'Β' αντίστοιχα.


1.5. Ωφελήματα αποχώρησης πληρωτέα

Μέλη που αποχωρούν από το Ταμείο δικαιούνται πληρωμή του συσσωρευμένου υπολοίπου των ατομικών τους Λογαριασμών 'Α' και 'Β' με ημερομηνία εκτίμησης, τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του άρθρου 15(α)(ΙΙ) του καταστατικού:

(Ι) την 30ή Ιουνίου του έτους εντός του οποίου το Μέλος αποκτά δικαίωμα σε παροχή, προκειμένου για Μέλος το οποίο αποκτά δικαίωμα σε παροχή εντός του πρώτου εξαμήνου του ίδιου έτους.

(II) την 31ή Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου το Μέλος αποκτά δικαίωμα σε παροχή, προκειμένου για Μέλος το οποίο αποκτά δικαίωμα σε παροχή εντός του δεύτερου εξαμήνου του ίδιου έτους.

Στις περιπτώσεις μελών που αποχωρούν οικειοθελώς, καμιά μείωση σωρευμένων δικαιωμάτων δεν επιτρέπεται, εκτός στην περίπτωση οικειοθελούς τερματισμού της απασχόλησης του μέλους πριν από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών συνεχούς απασχόλησης με την χρηματοδοτούσα επιχείρηση.

Οποιοδήποτε ποσό απομένει στο Λογαριασμό 'Β' του Μέλους θα μεταφέρεται σε πίστη του Ειδικού Λογαριασμού του Ταμείου.

Για αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και αιτιολογίες αποχωρήσεων όπου δεν ισχύουν τα πιο πάνω, παρακαλώ όπως συμβουλευτείτε το άρθρο 18 του καταστατικού.

1.6. Κατανομή πλεονάσματος

Τα αποτελέσματα πιστώνονται με τα ποσά που κατακρατούνται από μέλη που αποχώρησαν, με τόκους, μερίσματα και άλλα έσοδα του Ταμείου και χρεώνεται με τα έξοδα λειτουργίας του. Το υπόλοιπο της κατάστασης μεταβολών στο καθαρό ενεργητικό κατανέμεται στα μέλη με βάση τα υπόλοιπα των μελών στους λογαριασμούς 'Α' και 'Β' στο τέλος του υπό αναφορά έτους.

1.7. Δάνεια σε μέλη

Δάνεια παραχωρούνται στα μέλη με ανώτατο ποσό να μην ξεπερνά το 45% των υπολοίπων των λογαριασμών 'Α' και 'Β' κάθε μέλους, βάσει των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο καταστατικό του Ταμείου.

Κάθε δάνειο φέρει χρεωστικό επιτόκιο που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο που καταβάλλουν οι τράπεζες στην Κύπρο για ανάλογο ποσό εμπροθέσμων καταθέσεων σε αυτές ίσο με το μέσο σταθμικό επιτόκιο για εμπρόθεσμες καταθέσεις συν 1%.

1.8. Φορολογία

Το Ταμείο δεν υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο. Εισοδήματα από τόκους, μερίσματα και ενοίκια υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 3%.

1.9. Επενδυτική πολιτική Ταμείου

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου υιοθετεί επενδυτική πολιτική σύμφωνα με τις αρχές και γενικές οδηγίες που εκδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό προβαίνει σε επενδύσεις σταθερών αποδόσεων, όπως καταθέσεις σε τράπεζες ή συναφών αξιών (π.χ. χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα κλπ.), σε επενδύσεις εισηγμένων εταιρειών σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια, καθώς και σε επενδύσεις μακροπρόθεσμων κεφαλαιουχικών αποδόσεων (κυρίως γη).


2. Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επιπρόσθετα, οι οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με τις πρόνοιες του καταστατικού του Ταμείου και του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2020. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε εύλογη αξία, των επενδύσεων σε ακίνητα και των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διαχειριστική Επιτροπή στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διαχειριστικής Επιτροπής  σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.

3. Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας του Ταμείου.

4. Υιοθέτηση καινούργιων ή αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών

Κατά το τρέχον έτος, το Ταμείο υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2019. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές του Ταμείου.

5. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

Έσοδα

Τα έσοδα του Ταμείου αναγνωρίζονται ως εξής:

 

Η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας των επενδύσεων στην δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και της μέσης τιμής κόστους αντιπροσωπεύει μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή μη πραγματοποιηθείσες ζημιές και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα στην περίοδο που αυτή προκύπτει.

 

Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.


Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα:

 

%

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

20

Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη χρήση αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.

Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση εξοπλισμού χρεώνονται στα αποτελέσματα στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο Ταμείο μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού.

Ένα στοιχείο του εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου του εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν κυρίως γή, κατέχονται από το Ταμείο για μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και/ή για κεφαλαιακή ενίσχυση και δεν χρησιμοποιούνται από τον ίδιο. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενη ετησίως από εξωτερικούς εκτιμητές. Μεταβολές στις δίκαιες αξίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη την εκτίμηση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα και αφού αφαιρέσει 10% από την εκτιμημένη αξία, μεταφέρει στα αποτελέσματα τυχόν διαφορά που προκύπτει από την επανεκτίμηση.

Ένα στοιχείο επενδύσεων σε ακίνητα διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν αποσύρεται μόνιμα από τη χρήση και δεν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά τη διαγραφή του ακινήτου (υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού) περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία το ακίνητο διαγράφεται.


Λογισμικά προγράμματα

Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στο Ταμείο και που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού. Μετέπειτα, τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στα αποτελέσματα στην περίοδο που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση αρχίζει όταν τα λογισμικά προγράμματα είναι διαθέσιμα προς χρήση.

Ένα άυλο στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του. Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός άυλου στοιχείου ενεργητικού, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται.

Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για απομείωση στην αξία τους. Τα στοιχεία ενεργητικού που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή μεταβολές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του στοιχείου ενεργητικού. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του στοιχείου ενεργητικού μείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία ενεργητικού ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, εκτός της υπεραξίας, τα οποία έχουν υποστεί απομείωση ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ? Ταξινόμηση

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, το Ταμείο ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στις πιο κάτω κατηγορίες επιμέτρησης:

 • Αυτά που επιμετρούνται μετέπειτα σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,και
 • Αυτά που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος.

Η ταξινόμηση και η μετέπειτα επιμέτρηση των χρεωστικών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού εξαρτάται από (i) το επιχειρηματικό μοντέλο του Ταμείου για τη διαχείριση του σχετικού χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και (ii) τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού. Κατά την αρχική αναγνώριση το Ταμείο μπορεί να προσδιορίσει αμετάκλητα ένα χρεωστικό χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού που κατά τα άλλα πληροί τις απαιτήσεις για αποτίμηση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην δίκαιη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων ή στην δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων εάν αυτό απαλείφει ή μειώνει σημαντικά μια λογιστική αντιστοιχία που διαφορετικά θα προέκυπτε.

Για επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν κατέχονται για εμπορία, η ταξινόμηση θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο το Ταμείο προσδιόρισε αμετάκλητα κατά την αρχική αναγνώριση για να λογιστεί η μετοχική επένδυση σε δίκαιη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται ανά επένδυση.

Όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται σε δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων.

Για τα στοιχεία ενεργητικού που επιμετρούνται σε δίκαιη αξία, τα κέρδη και ζημιές θα αναγνωριστούν είτε στα αποτελέσματα ή στα λοιπά συνολικά έσοδα. Για επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν διακρατούνται για εμπορία, αυτό θα εξαρτηθεί στο κατά πόσο το Ταμείο έκανε μια αμετάκλητη επιλογή κατά την αρχική αναγνώριση για να λογιστεί η μετοχική επένδυση σε δίκαιη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού? Αναγνώριση και Παύση Αναγνώρισης

Όλες οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που απαιτούν παράδοση εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται από τον κανονισμό ή από τη σύμβαση αγοράς ('αγορές και πωλήσεις με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης') αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι η ημερομηνία κατά την οποία το Ταμείο δεσμεύεται να παραδώσει ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Όλες οι αγορές και πωλήσεις αναγνωρίζονται όταν το Ταμείο καταστεί μέρος στις συμβατικές διατάξεις του μέσου.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού έχουν λήξει ή έχουν μεταφερθεί και το Ταμείο έχει μεταφέρει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ? Επιμέτρηση

Κατά την αρχική αναγνώριση, το Ταμείο επιμετρά ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε δίκαιη αξία και επιπλέον, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου που δεν είναι σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγής που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού. Το κόστος συναλλαγής των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αναγνωρίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Η δίκαιη αξία κατά την αρχική αναγνώριση αναγνωρίζεται μόνο εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας και της τιμής συναλλαγής η οποία μπορεί να αποδειχθεί από άλλες παρατηρήσιμες τρέχουσες συναλλαγές στην αγορά με το ίδιο μέσο ή από μια τεχνική αποτίμησης των οποίων τα στοιχεία εισαγωγής περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία από παρατηρήσιμες αγορές.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με ενσωματωμένα παράγωγα λαμβάνονται υπόψη στην ολότητα τους όταν καθορίζεται κατά πόσο οι ταμειακές τους ροές αποτελούν αποκλειστικά αποπληρωμές κεφαλαίου και τόκων.

Χρεόγραφα

Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρεογράφων εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο του Ταμείου για τη διαχείρηση του περιουσιακού στοιχείου και των χαρακτηριστικών των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου. Υπάρχει μια κατηγορία αποτίμησης στην οποία το Ταμείο ταξινομεί τα χρεόγραφα:

Αποσβεσμένο κόστος: Στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται για είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών όπου οι ταμειακές αυτές ροές αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά αποπληρωμές κεφαλαίου και τόκων και επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος. Οι πιστωτικοί τόκοι από αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνονται στα 'άλλα έσοδα'. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά τη παύση αναγνώρισης αναγνωρίζεται απευθείας στις κερδοζημιές και παρουσιάζεται στα άλλα κέρδη/(ζημιές) μαζί με τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές. Οι ζημιές απομείωσης παρουσιάζονται ως ξεχωριστό στοιχείο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος αποτελούνται από:  ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, εμπορικά εισπρακτέα και χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος.

Μετοχικοί Τίτλοι

Το Ταμείο μετέπειτα επιμετρά όλους τους μετοχικούς τίτλους σε δίκαιη αξία. Μερίσματα από τέτοιες επενδύσεις συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως άλλα έσοδα όταν καθοριστεί το δικαίωμα του Ταμείου να τα εισπράξει.

Οι αλλαγές στη εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στα άλλα κέρδη/( ζημιές) στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, όπως αρμόζει.


Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού? απομείωση ? πρόβλεψη αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς ΑΠΖ

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, το Ταμείο αξιολογεί σε μελλοντική βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για χρεόγραφα (περιλαμβανομένων δανείων) που επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος και σε δίκαιη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων και με την έκθεση που προκύπτει από δανειακές δεσμεύσεις και συμβάσεις χρηματοοικονομικής εγγύησης. Το Ταμείο επιμετρά την ΑΠΖ και αναγνωρίζει πρόβλεψη για πιστωτική ζημιά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η αποτίμηση των ΑΠΖ αντικατοπτρίζει: (i) ένα αμερόληπτα καθορισμένο και σταθμισμένο βάσει πιθανοτήτων ποσό που καθορίζεται από την αξιολόγηση μιας σειράς πιθανών εκβάσεων, (ii) τη διαχρονική αξία του χρήματος και (iii) λογικές και βάσιμες πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία αναφοράς χωρίς αδικαιολόγητο κόστος ή προσπάθεια και αφορούν παρελθόντα γεγονότα, τρέχουσες συνθήκες και προβλέψεις των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών.

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού μειώνεται μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψης, και το πόσο της ζημιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων στις 'καθαρές ζημιές απομείωσης σε χρηματοοικονομικά και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού'.

Τα χρεόγραφα που επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης καθαρά από την πρόβλεψη για ΑΠΖ. Για δανειακές δεσμεύσεις και συμβάσεις χρηματοοικονομικής εγγύησης, αναγνωρίζεται μία ξεχωριστή πρόβλεψη για ΑΠΖ ως υποχρέωση στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται και επιμετρώνται σύμφωνα με μία από τις δύο προσεγγίσεις: τη γενική προσέγγιση ή την απλοποιημένη προσέγγιση.

Για εμπορικά εισπρακτέα περιλαμβανομένων εμπορικών εισπρακτέων που δεν περιλαμβάνουν ένα σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού και απαιτήσεις από μισθώματα το Ταμείο εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση που επιτρέπεται από το ΔΠΧΑ 9, η οποία χρησιμοποιεί τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής που πρέπει να αναγνωριστούν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού.

Για όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε απομείωση με βάση το ΔΠΧΑ 9, το Ταμείο εφαρμόζει την γενική προσέγγιση? το μοντέλο απομείωσης τριών σταδίων. Το Ταμείο εφαρμόζει το μοντέλο απομείωσης τριών σταδίων, με βάση τις αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηματοοικονομικό μέσο που δεν είναι πιστωτικά απομειωμένο κατά την αρχική αναγνώριση ταξινομείται στο Στάδιο1.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στο Στάδιο 1 αναγνωρίζουν τις ΑΠΖ τους σε ένα ποσό ίσο με το ποσοστό των ΑΠΖ κατά τη διάρκεια ζωής που προκύπτει από τυχόν γεγονότα αθέτησης πληρωμής μέσα στους επόμενους 12 μήνες ή μέχρι τη λήξη της σύμβασης, εάν είναι πιο νωρίς ('ΑΠΖ 12 μηνών'). Εάν το Ταμείο παρατηρήσει μία σημαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο ('ΣΑΠΚ') από την αρχική αναγνώριση, το στοιχείο ενεργητικού μεταφέρεται στο Στάδιο 2 και οι ΑΠΖ επιμετρώνται με βάση τις ΑΠΖ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, δηλαδή μέχρι τη λήξη της σύμβασης αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες προπληρωμές, εάν υπάρχουν ('ΑΠΖ κατά τη διάρκεια ζωής). Ανατρέξτε στη σημείωση 7, παράγραφος Πιστωτικού κινδύνου, για την περιγραφή του πώς το Ταμείο καθορίζει το πότε έχει συμβεί μια ΣΑΠΚ. Εάν το Ταμείο καθορίσει ότι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι πιστωτικά απομειωμένο, το στοιχείο ενεργητικού μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και οι ΑΠΖ επιμετρώνται ως ΑΠΖ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. Ο ορισμός του Ταμείου για τα πιστωτικά απομειωμένα στοιχεία ενεργητικού και ο ορισμός αθέτησης υποχρεώσεων επεξηγείται στη σημείωση 7, παράγραφος Πιστωτικού κινδύνου.

Επιπρόσθετα, το Ταμείο αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την απαλλαγή αξιολόγησης χαμηλού πιστωτικού κινδύνου για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού επενδυτικής κλάσης. Ανατρέξτε στη σημείωση 7, παράγραφος Πιστωτικού κινδύνου για την περιγραφή του πώς το Ταμείο καθορίζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.


Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ? Επαναταξινόμηση

Τα χρηματοοικονομικά μέσα επαναταξινομούνται μόνο όταν το Ταμείο τροποποιεί το επιχειρηματικό μοντέλο για τη διαχείριση αυτών των στοιχείων ενεργητικού . Η επαναταξινόμηση έχει μελλοντική επίδραση και ξεκινά από την πρώτη περίοδο αναφοράς ακολούθως της αλλαγής.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ? Διαγραφή

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαγράφονται, πλήρως ή εν μέρει, όταν το Ταμείο έχει εξαντλήσει όλες τις πρακτικές μεθόδους ανάκτησης και έχει αποφασίσει ότι δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης. Η διαγραφή αντιπροσωπεύει ένα γεγονός παύσης αναγνώρισης. Το Ταμείο μπορεί να διαγράψει χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που εξακολουθούν να υπόκεινται σε δραστηριότητες επιβολής όταν το Ταμείο επιδιώκει την ανάκτηση συμβατικών οφειλών, ωστόσο δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ? Τροποποίηση

Το Ταμείο μερικές φορές επαναδιαπραγματεύεται ή τροποποιεί τις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού. Το Ταμείο αξιολογεί κατά πόσο η τροποποίηση των συμβατικών ταμειακών ροών είναι σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τους ακόλουθους παράγοντες: οποιουσδήποτε νέους συμβατικούς όρους που επηρεάζουν σημαντικά το προφίλ κινδύνου του στοιχείου ενεργητικού (πχ μερίδιο κέρδους ή απόδοση με βάση το μετοχικό κεφάλαιο), σημαντική αλλαγή στο επιτόκιο, αλλαγή νομίσματος, νέα εξασφάλιση ή πιστωτική ενίσχυση που επηρεάζει σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με το στοιχείο ενεργητικού ή σημαντική παράταση δανείου όταν ο οφειλέτης δεν έχει οικονομικές δυσκολίες.

Εάν οι τροποποιημένοι όροι διαφέρουν σημαντικά, τα δικαιώματα από τις ταμειακές ροές από το αρχικό στοιχείο ενεργητικού λήγουν και το Ταμείο διαγράφει το αρχικό χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και αναγνωρίζει ένα νέο στοιχείο ενεργητικού σε δίκαιη αξία. Η ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης θεωρείται ως η ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης για σκοπούς υπολογισμού μεταγενέστερης απομείωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού κατά πόσο έχει συμβεί ένα ΣΑΠΚ. Το Ταμείο επίσης αξιολογεί κατά πόσο ένα νέο δάνειο ή χρεόγραφο πληροί το κριτήριο ΣΑΠΚ. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του αρχικού στοιχείου ενεργητικού που διαγράφηκε και της δίκαιης αξίας του νέου σημαντικά τροποποιημένου στοιχείου ενεργητικού αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, εκτός εάν η ουσία της τροποποίησης αποδίδεται σε κεφαλαιουχικές συναλλαγές με τους μετόχους.

Σε μια κατάσταση όπου η επαναδιαπραγμάτευση οφειλόταν σε οικονομικές δυσκολίες του αντισυμβαλλομένου και σε αδυναμία εκτέλεσης των αρχικά συμφωνημένων πληρωμών, το Ταμείο συγκρίνει τις αρχικές και αναθεωρημένες αναμενόμενες ταμειακές ροές για να αξιολογήσει κατά πόσο οι κίνδυνοι και τα οφέλη του στοιχείου ενεργητικού έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της συμβατικής τροποποίησης. Εάν οι κίνδυνοι και τα οφέλη δεν αλλάξουν, το τροποποιημένο στοιχείο ενεργητικού δεν διαφέρει ουσιαστικά από το αρχικό στοιχείο ενεργητικού και η τροποποίηση δεν οδηγεί σε διαγραφή. Το Ταμείο υπολογίζει εκ νέου την ακαθάριστη λογιστική αξία προεξοφλώντας τις τροποποιημένες συμβατικές ταμειακές ροές με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο και αναγνωρίζει το κέρδος ή ζημιά τροποποίησης στα αποτελέσματα.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Για σκοπούς της κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στην τράπεζα.  Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος επειδή: (i) κατέχονται για είσπραξη συμβατικών ταμιακών ροών και οι ταμειακές αυτές ροές αντιπροσωπεύουν ΑΠΚΤ, και (ii) δεν ταξινομούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.


Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος


Αυτά τα ποσά γενικά προκύπτουν από συναλλαγές εκτός των συνήθων λειτουργικών εργασιών του Ταμείου. Αυτά διακρατούνται με σκοπό να συλλεχθούν οι συμβατικές ταμειακές ροές τους και οι ταμειακές ροές τους αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων. Κατά συνέπεια, αυτά επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για απομείωση. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, εάν αυτά οφείλονται μέσα σε ένα έτος ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, εάν είναι μεγαλύτερος). Αν όχι, παρουσιάζονται ως μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού.

Υποχρεώσεις


Οι υποχρεώσεις αρχικά επιμετρώνται στην δίκαιη αξία τους και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων


Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν συμβαίνει κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού παρουσιάζονται συνολικά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

6. Νέες λογιστικές ανακοινώσεις


Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Η Διαχειριστική Επιτροπή αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου.

7. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει το Ταμείο στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:
7.1 Χρηματοοικονομικά μέσα κατά κατηγορία

Οι λογιστικές πολιτικές σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν εφαρμοστεί στα ακόλουθα στοιχεία:

31 Δεκεμβρίου 2019

Σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος

Σύνολο

 

Στοιχεία ενεργητικού ως η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης:

 

 

 

Δάνεια που παραχωρήθηκαν

                      - 

           448.470 

           448.470                      

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

             128.182                        

             30.926 

           159.108                      

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

                      - 

        4.238.601 

        4.238.601                      

Σύνολο

            128.182                        

       4.717.997 

       4.846.179                      

 

Δάνεια και άλλες χρηματο?οικονομικές υποχρεώσεις

Σύνολο

 

Υποχρεώσεις ως η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης:

 

 

Υποχρεώσεις

               15.452

             15.452                      

Σύνολο

              15.452

            15.452                      

31 Δεκεμβρίου 2018

Σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Δάνεια και εισπρακτέα

Σύνολο

 

Στοιχεία ενεργητικού ως η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης:

 

 

 

Δάνεια που παραχωρήθηκαν

                      - 

           407.981                      

           407.981                      

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

             140.133                        

             30.926                      

           171.059                      

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

                      - 

        4.406.943                      

        4.406.943                      

Σύνολο

            140.133                        

       4.845.850                      

       4.985.983                      

 

Δάνεια και άλλες χρηματο-οικονομικές υποχρεώσεις

Σύνολο

 

Υποχρεώσεις ως η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης:

 

 

Υποχρεώσεις

                 5.578

               5.578                      

Σύνολο

                5.578

              5.578                      

7.2 Κίνδυνος τιμής αγοράς

Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγω επενδύσεων που κατέχονται από το Ταμείο και ταξινομούνται στην κατάσταση καθαρών στοιχείων ενεργητικού ως χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Το Ταμείο δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών αγαθών.

Οι επενδύσεις του Ταμείου σε μετοχικούς τίτλους οι οποίες εμπορεύονται δημόσια περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου.

Με σκοπό τη διαχείριση του κινδύνου τιμής αγοράς, το Ταμείο διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της. Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου γίνεται σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου.

7.3 Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με τα εισπρακτέα τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού του. Τα εισπρακτέα ποσά με κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτουν το Ταμείο σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Τα εισπρακτέα ποσά με σταθερά επιτόκια εκθέτουν το Ταμείο σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την δίκαιη αξία. Η Διαχειριστική Επιτροπή  παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

7.4 Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, συμβατικές ταμειακές ροές από χρεόγραφα που μεταφέρονται σε αποσβεσμένο κόστος και που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελέσμάτων και καταθέσεις  σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

(i) Aπομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Το Ταμείο διαθέτει τα ακόλουθα είδη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που υπόκεινται στο μοντέλο της αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς:

 • χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος
 • μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

(ii) Καθαρές ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αναγνωρίζεται μέσα στα αποτελέσματα

 

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι ακόλουθες ζημιές αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα σε σχέση με τα απομειωμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού:

 

 

Απομείωση ζημιών

2019

2018

 

Χρέωση για απομείωση στην αξία των δανείων σε μέλη

           (1.484)                      

                 - 

Καθαρή ζημιά απομείωσης στα στοιχεία ενεργητικού

           (1.484)                      

                 - 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των καταθέσεων του Ταμείου, με βάση την πιστοληπτική διαβάθμιση των τραπεζικών οργανισμών στους οποίους είναι οι καταθέσεις:

 

 

 

2019

2018

Κατηγορία βάσει αξιολογήσεων του Οίκου Moody's

Αρ. Τραπεζών

Β3

2

       3.341.441                      

      3.514.481                   

Χωρίς διαβάθμιση

1

          897.160                      

         892.462                   

 

 

       4.238.601                      

      4.406.943                   


7.5 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Ταμείο εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών ρευστών διαθεσίμων.

 

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ταμείου. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη?προεξοφλημένες ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία το Ταμείο μπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει.

 

31 Δεκεμβρίου 2019

Λογιστική αξία

Συμβατικές ταμειακές ροές

1?2 έτη

2?5 έτη

Πέραν των
5 ετών

 

Λοιπές υποχρεώσεις

         15.453                  

         15.453                  

         15.453                  

                - 

                - 

 

        15.453                  

        15.453                  

        15.453                  

                - 

                - 

 

31 Δεκεμβρίου 2018

Λογιστική αξία

Συμβατικές ταμειακές ροές

1?2 έτη

2?5 έτη

Πέραν των
5 ετών

 

Λοιπές υποχρεώσεις

           5.578                  

           5.578                  

           5.578                  

                - 

                - 

 

           5.578                  

           5.578                  

           5.578                  

                - 

                - 

7.6 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου

Το Ταμείο διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του, ούτως ώστε, να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τα μέλη μέσω της επενδυτικής πολιτικής που εφαρμόζει. Η γενική στρατηγική του Ταμείου δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.

Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ταμείου είναι περίπου οι ίδιες, όπως και τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργές αγορές, όπως οι επενδύσεις που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία αναφοράς. Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχει το Ταμείο είναι η τιμή πλειοδότησης. Η κατάλληλη χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιμή ζήτησης.

Μετρήσεις δίκαιης αξίας που αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης

Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην δίκαιη αξία, με τη μέθοδο αποτίμησης. Τα διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής:

 • Επίπεδο 1 ? τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις.
 • Επίπεδο 2 ? πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα (δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).
 • Επίπεδο 3 ? πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.

31 Δεκεμβρίου 2019

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

Επενδύσεις σε ακίνητα

                    - 

                 - 

           377.100                      

         377.100                   

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

           128.182                      

                 - 

                    - 

         128.182                   

Σύνολο

          128.182                      

                 - 

          377.100                      

       505.282                   

 

31 Δεκεμβρίου 2018

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

Επενδύσεις σε ακίνητα

                    - 

                 - 

           391.500                      

         391.500                   

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

           140.133                      

                 - 

                    - 

         140.133                   

Σύνολο

           140.133                      

                 - 

           391.500                      

         531.633                   

8. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις.

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές  

Το Ταμείο κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανό να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω.

Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου  

 

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Το Ταμείο ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων αποτίμησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα έχει υπολογιστεί με βάση την δίκαιη αξία των συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού που κατέχονται.

 

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Το Ταμείο ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων αποτίμησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων  έχει υπολογιστεί με βάση την δίκαιη αξία των συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού που κατέχονται.


 

Το Ταμείο αξιολογεί περιοδικά τη δυνατότητα ανάκτησης των δανείων εισπρακτέων όποτε υπάρχουν δείκτες απομείωσης. Οι δείκτες απομείωσης αξίας περιλαμβάνουν παράγοντες, όπως μείωση των εσόδων, των κερδών ή των ταμειακών ροών ή δυσμενείς μεταβολές στην οικονομική ή πολιτική σταθερότητα μιας συγκεκριμένης χώρας του δανειολήπτη, που μπορεί να δείχνουν ότι η λογιστική αξία του δανείου μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Αν τα γεγονότα και οι συνθήκες δείχνουν ότι η αξία των δανείων εισπρακτέων μπορεί να έχει απομειωθεί, οι αναγνωρίσιμες μελλοντικές ταμειακές ροές που συνδέονται με τα εν λόγω δάνεια συγκρίνονται με τις λογιστικές αξίες τους για να καθορίσουν εάν η υποτίμηση στην δίκαιη αξία τους είναι απαραίτητη.

 

H πρόβλεψη ζημιάς για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού βασίζονται σε παραδοχές σχετικά με τους κινδύνους αθέτησης και των αναμενόμενων ζημιών. Το Ταμείο χρησιμοποιεί την κρίση για να κάνει αυτές τις υποθέσεις και να επιλέξει τις εισροές για τον υπολογισμό της απομείωσης, με βάση το ιστορικό του Ταμείου στο παρελθόν, τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς καθώς και εκτιμήσεις των μελλοντικών εκτιμήσεων στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς. Λεπτομέρειες σχετικά με τις βασικές παραδοχές και τις εισροές που χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται στη σημείωση 7, παράγραφος Πιστωτικού κινδύνου.

 

Ο έλεγχος για απομείωση διεξάγεται με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη χρήση των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται με το στοιχείο ενεργητικού. Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους στοιχείου ενεργητικού, το Ταμείο εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το στοιχείο ενεργητικού.

9. Καθαρή (ζημιά)/κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

2019

2018

 

Κέρδη δίκαιων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (Σημ. 17)

                   - 

            7.709                   

Ζημιές δίκαιων αξιών σε επένδυση σε ακίνητα (Σημ. 12)

         (14.400)                      

                 - 

Ζημιές δίκαιων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (Σημ. 17)

         (11.951)                      

                 - 

Χρέωση για απομείωση στην αξία των δανείων (Σημ. 15)

           (1.484)                      

                 - 

 

         (27.835)                      

            7.709                   

10. Φορολογία

 

 

2019

2018

 

Αμυντική εισφορά

              1.121                      

            2.146

Χρέωση έτους

              1.121                      

               2.146                      

Το Ταμείο δεν υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο. Εισοδήματα από τόκους, μερίσματα και ενοίκια υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 3%.


11. Εξοπλισμός

 

 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

 

Κόστος

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018

            1.339                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018/ 1 Ιανουαρίου 2019

           1.339                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

           1.339                   

 

 

Αποσβέσεις

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018

            1.339                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018/ 1 Ιανουαρίου 2019

           1.339                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

           1.339                   

 

 

Καθαρή λογιστική αξία

 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

                 - 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

                 - 

12. Επενδύσεις σε ακίνητα

 

 

2019

2018

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

          391.500                      

         391.500                   

Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας (Σημ. 9)

         (14.400)                      

                 - 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

          377.100                      

         391.500                   

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν τρία παραπλήσια οικόπεδα στο Γέρι. Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα ακίνητα φέρουν αριθμό τεμαχίου 2748, 2757 και 2758 και βρίσκονται στη περιοχή Κουτσοπέτρικα, η οποία ανήκει στο Δήμο Γερίου.

Ιεραρχία δίκαιης αξίας

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα έχει καθοριστεί από εξωτερικού ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων, οι οποίοι κατέχουν τα κατάλληλα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και πρόσφατη εμπειρία ως προς την τοποθεσία και κατηγορία των ακινήτων που αξιολογούνται. Οι ανεξάρτητοι εκτιμητές καθορίζουν την δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ταμείου κάθε χρόνο εκτός εάν οι συνθήκες μετά την τελευταία επανεκτίμηση έχουν διαφοροποιηθεί οπότε ζητείται άμεση εκτίμηση.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη την εκτίμηση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα και αφού αφαιρέσει 10% από την εκτιμημένη αξία, μεταφέρει στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα τυχόν διαφορά που προκύπτει από την επανεκτίμηση.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, δεν έχει αναγνωριστεί απομείωση της αξίας της προαναφερόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας. Η αξία όπως έχει εκτιμηθεί από τον ανεξάρτητο επαγγελματία εγκεκριμένο εκτιμητή ανέρχεται σε €435.000, η οποία δέχεται περαιτέρω μείωση της τάξεως του 10% όπως προνοείται από το καταστατικό του Ταμείου.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019, έχει αναγνωριστεί στο λογαριασμό αποτελεσμάτων απομείωση της αξίας της προαναφερόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας μειώνοντας την αξία της σε €377.100. Η αξία όπως έχει εκτιμηθεί από τον ανεξάρτητο επαγγελματία εγκεκριμένο εκτιμητή ανέρχεται σε €419.000, η οποία δέχεται περαιτέρω μείωση της τάξεως του 10% όπως προνοείται από το καταστατικό του Ταμείου.

Ο υπολογισμός της δίκαιη αξίας για όλα τα επένδυση σε ακίνητα έχει κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 3 της δίκαιης αξίας με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη τεχνικής αξιολόγησης.

Μέθοδος αποτίμησης

Για τον υπολογισμό της δίκαιης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα χρησιμοποιήθηκε η Συγκριτική Μέθοδος Εκτίμησης όπου έγινε έρευνα για εξεύρεση συγκριτικών πωλήσεων που αφορούν ακίνητα με παρόμοια χαρακτηριστικά, δηλαδή κενά οικιστικά οικόπεδα. Οι συγκριτικές πωλήσεις βρέθηκαν από το αρχείο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αλλά και από διάφορα Κτηματομεσιτικά Γραφεία.

 

 

Οι λεπτομέρειες των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως έχουν εκτιμηθεί από τον ανεξάρτητο εκτιμητή, είναι ως ακολούθως:

 

 

2019

2018

 

Ακίνητο

 

 

Τεμάχιο 2748

          145.000                      

         150.000                   

Τεμάχιο 2757

          142.000                      

         147.000                   

Τεμάχιο 2758

          132.000                      

         138.000                   

 

          419.000                      

         435.000                   


13. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 

 

Λογισμικά προγράμματα

 

Κόστος

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018

              1.502                     

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018/ 1 Ιανουαρίου 2019

             1.502                     

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

             1.502                     

 

 

Αποσβέσεις

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018

              1.502                     

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018/ 1 Ιανουαρίου 2019

             1.502                     

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

             1.502                     

 

 

Καθαρή λογιστική αξία

 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

                   - 

14. Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος

 

 

2019

2018

 

Χρεόγραφα Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

            30.926                      

          30.926                   

 

 

2019

2018

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

            30.926                      

          30.926                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

            30.926                      

          30.926                   

Μείον μη κυκλοφορούν μέρος

                   - 

        (30.926)                   

Κυκλοφορούν μέρος

            30.926                      

                 - 

 

Το Ταμείο στις 9 Ιουνίου 2005, προχώρησε στη αγορά χρεογράφων όπως εκδόθηκαν από τη Κεντρική Τράπεζα Κύπρου αξίας €30.926. Τα χρεόγραφα φέρουν επιτόκιο 5,35% ανά έτος και πληρώνεται σε δύο δόσεις στις 9 Ιουνίου και 9 Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους. Τα χρεόγραφα έχουν ημερομηνία αποπληρωμής στις 9 Ιουνίου 2020.

15. Δάνεια σε μέλη

 

 

2019

2018

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

          407.981                      

         298.623                   

Νέα δάνεια που παραχωρήθηκαν

            91.000                      

         151.458                   

Αποπληρωμές

         (29.161)                      

        (20.756)                   

Τόκοι που χρεώθηκαν

            10.490                      

            7.945                   

Mεταφορά στον Λογαριασμό μελών 'Α' λόγω αποχώρησης (Σημ. 20)

         (30.356)                      

        (29.289)                   

Πιστωτική ζημιά δανείων εισπρακτέων (Σημ. 9)

           (1.484)                      

                 - 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

          448.470                      

         407.981                   


 

 

2019

2018

 

Δάνεια εισπρακτέα

          449.954                      

         407.981                   

Πιστωτική ζημιά δανείων εισπρακτέων (Σημ. 9)

           (1.484)                      

                 - 

 

          448.470                      

         407.981                   

 

Τα εισπρακτέα δάνεια του Ταμείου είναι στα ακόλουθα νομίσματα:

 

 

2019

2018

 

Ευρώ

         448.470                     

         407.981

Τα δάνεια εισπρακτέα αφορούν δάνεια σε μέλη και εξασφαλίζονται με δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών του μέλους.

Τα δάνεια αυτά είναι αποπληρωτέα με μηνιαίες δόσεις σε περίοδο που καθορίζεται από τους κανονισμούς του Ταμείου και το πραγματικό επιτόκιο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν 2,50% (2018: 2,50%)

Η έκθεση του Ταμείου σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά με τα εισπρακτέα δάνεια γνωστοποιείται στη σημείωση 7 των οικονομικών καταστάσεων.

16. Άλλα εισπρακτέα ποσά

 

 

2019

2018

 

Προκαταβολές και προπληρωμές

              3.483                      

                 -  

Δεδουλευμένα έσοδα

              9.115                      

           22.973

 

            12.598                      

             22.973                      

Οι εμπορικοί και άλλοι χρεώστες του Ταμείου είναι στα ακόλουθα νομίσματα:

 

 

2019

2018

 

Ευρώ

           12.598                     

          22.973

Η δίκαιη αξία των εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.

Η έκθεση του Ταμείου σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εισπρακτέα ποσά γνωστοποιείται στη σημείωση 7 των οικονομικών καταστάσεων.

17. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

 

 

2019

2018

 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

 

 

Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ

       110.880                   

         117.810                   

LCP Holdings and Investments Public Limited

                47                   

                 35                   

Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company

         17.255                   

           22.288                   

 

       128.182                   

         140.133                   

 

 

2019

2018

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

          140.133                      

         132.424                   

Μεταβολή στην δίκαιη αξία (Σημ. 9)

         (11.951)                      

            7.709                   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

          128.182                      

         140.133                   

 

 

Δίκαιη αξία

Κόστος

Δίκαιη αξία

Κόστος

 

2019

2019

2018

2018

 

Αξίες εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών

          128.182                      

          287.575                      

         140.133                   

         287.575                   

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι εμπορεύσιμες αξίες που εκτιμώνται σε αγοραία αξία στις τιμές κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τις επίσημες τιμές πλειοδότησης του Χρηματιστηρίου.

Στην κατάσταση των ταμειακών ροών, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στη ροή μετρητών από εργασίες ως μέρος των μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στις δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων καταχωρούνται στα έσοδα εργασιών.

Η έκθεση του Ταμείου σε κίνδυνο αγοράς αναφορικά με χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού γνωστοποιείται στη σημείωση 7 των οικονομικών καταστάσεων.

18. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως:

 

 

2019

2018

 

Τρεχούμενοι λογαριασμοί

          972.332                      

         121.126                   

Λογαριασμοί προειδοποίησης

                   24                      

                 55                   

Καταθέσεις προθεσμίας

       3.266.245                      

      4.285.762                   

 

       4.238.601                      

      4.406.943                   

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται σε καταθέσεις στα ακόλουθα τραπεζικά ιδρύματα:

 

 

2019

2018

 

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ

       2.977.365                      

      3.151.573                   

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

          897.136                      

         892.406                   

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

          364.100                      

         362.964                   

 

       4.238.601                      

      4.406.943                   

Για σκοπούς της κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν:

 

 

2019

2018

 

Μετρητά στην τράπεζα

          972.356                      

         121.181                   

Οι τραπεζικές καταθέσεις είναι άμεσα μετατρέψιμες σε μετρητά διαθέσιμα για σκοπούς βραχυπρόθεσμων ταμειακών αναγκών και η μετατροπή τους υπόκειται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής.


Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά νόμισμα:

 

 

2019

2018

 

Ευρώ

      4.238.601                     

      4.406.943

Η έκθεση του Ταμείου σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και αντίστοιχα μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 7 των οικονομικών καταστάσεων.

19. Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

2019

2018

 

Οφειλόμενα έξοδα

            14.864                      

            5.578                   

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα

                 588                      

               928                   

 

            15.452                      

            6.506                   

Οι εμπορικοί και άλλοι πιστωτές του Ταμείου είναι στα ακόλουθα νομίσματα:

 

 

2019

2018

 

Ευρώ

           15.452                     

            6.506                   

20. Υπόλοιπο Ταμείου ? Λογαριασμοί μελών

 

 

Λογαριασμοί μελών 'Α'

Λογαριασμοί μελών 'Β'

Σύνολο

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018

        4.224.369                     

        1.240.298                      

        5.464.667                      

Εισφορές για το έτος

             88.262                     

           113.984                      

           202.246                      

Πλεόνασμα για το έτος

             45.112                     

             14.040                      

             59.152                      

Αποχώρηση εξόφληση δανείου (Σημ. 15)

          (29.289)                     

                    - 

          (29.289)                      

Πληρωμές ή πληρωτέα σε μέλη που αποχώρησαν

        (165.592)                     

         (102.108)                      

         (267.700)                      

Συνδρομές Μελών στην Ένωση Συντακτών Κύπρου

          (35.126)                     

                    - 

          (35.126)                      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018/ 1 Ιανουαρίου 2019

      4.127.736                     

       1.266.214                      

       5.393.950                      

Εισφορές για το έτος

             64.261                     

           122.100                      

           186.361                      

Έλλειμμα για το έτος

            (6.262)                     

            (2.095)                      

            (8.357)                      

Αποχώρηση εξόφληση δανείου (Σημ. 15)

          (30.356)                     

                    - 

          (30.356)                      

Πληρωμές ή πληρωτέα σε μέλη που αποχώρησαν

        (231.236)                     

          (77.724)                      

         (308.960)                      

Συνδρομές Μελών στην Ένωση Συντακτών Κύπρου

          (11.973)                     

               (240)                      

          (12.213)                      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

      3.912.170                     

       1.308.255                      

       5.220.425                      


21. Λειτουργικό περιβάλλον του Ταμείου

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την έξαρση του Κορονοϊού COVID?19 ως πανδημία, αναγνωρίζοντας την ταχεία εξάπλωσή του σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές κυβερνήσεις λαμβάνουν όλο και πιο αυστηρά μέτρα για να συμβάλουν στη συγκράτηση, και σε πολλές χώρες τώρα στην καθυστέρηση της διάδοσης του ιού. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν: αυτοπεριορισμό/καραντίνα σε αυτούς που ενδεχομένως επηρεάστηκαν, εφαρμογή κοινωνικής απομάκρυνσης και έλεγχο ή κλείσιμο των συνόρων καθώς και καθολικό "κλείσιμο" πόλεων/περιοχών ή ακόμα και ολόκληρων χωρών. Τα μέτρα αυτά έχουν επιβραδύνει την οικονομία τόσο της Κύπρου όσο και την παγκόσμια οικονομία, και υπάρχει πιθανότητα να συντελέσουν σε ευρύτερες επιπτώσεις στις αντίστοιχες οικονομίες καθώς τα μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αυτό το λειτουργικό περιβάλλον ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ταμείου και την οικονομική της κατάσταση. Η Διαχειριστική Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του Ταμείου, ωστόσο, οι μελλοντικές επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης είναι δύσκολο να προβλεφθούν, και οι τρέχουσες προβλέψεις της Διαχειριστικής Επιτροπής θα μπορούσαν να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.

Η Διαχειριστική Επιτροπή  δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ταμείου.

Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου έχει συμπεράνει ότι δεν χρειάζονται προβλέψεις ή χρεώσεις απομείωσης. Η Διαχειριστική Επιτροπή  εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Ταμείου και την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του στο παρών επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

22. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Το Ταμείο δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

23. Δεσμεύσεις

Το Ταμείο δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

24. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς

Με την πρόσφατη και ταχεία εξέλιξη της νόσου του Κορονοϊού (COVID?19) η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανής κρίσης στον τομέα της περίθαλψης της υγείας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. Πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει έκτακτα και δαπανηρά μέτρα περιορισμού. Ορισμένες χώρες έχουν απαιτήσει από τις εταιρείες να περιορίσουν ή και να αναστείλουν τις συνήθεις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν εφαρμόσει περιορισμούς στα ταξίδια καθώς και αυστηρά μέτρα καραντίνας.

Βιομηχανίες όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία και η ψυχαγωγία αναμένεται να διαταραχθούν άμεσα από αυτά τα μέτρα. Άλλες βιομηχανίες όπως οι κατασκευαστικές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αναμένεται να επηρεαστούν έμμεσα και τα αποτελέσματά τους να επηρεαστούν επίσης αρνητικά.

Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο λόγω του ρυθμού επέκτασης της έξαρσης και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα.

Το συμβάν θεωρείται ως μη διορθωτικό γεγονός και ως εκ τούτου δεν απεικονίζεται στην αναγνώριση και επιμέτρηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.


Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει εξετάσει τις ιδιαίτερες συνθήκες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το Ταμείο και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση στη κερδοφορία του Ταμείου. Το συμβάν δεν αναμένεται να έχει άμεσο ουσιαστικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Ταμείου.

 

 

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 5 μέχρι 7