Ένωση Συντακτών Κύπρου


επιστροφή

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Το Ταμείο Υγείας καλύπτει τα έξοδα που πραγματοποιούνται εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας από το μέλος και τα εξαρτώμενα από αυτό πρόσωπα (εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο ταμείο) για περίθαλψη τους σε νοσοκομείο σαν εσωτερικοί η εξωτερικοί ασθενείς.

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο κείμενο του Ταμείου και στα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτό χρησιμοποιούνται ορισμοί που έχουν την πιο κάτω έννοια:

Ασθένεια: Κάθε μεταβολή της κατάστασης της υγείας του μέλους η του εξαρτωμένου του (εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο Ταμείο) που εκδηλώνεται για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία ένταξης του στο Ταμείο και χρειάζεται θεραπεία.

Καλυπτόμενο Ποσό: Το ποσό της αποζημίωσης που θα πληρωθεί από το Ταμείο στον Δικαιούχο όταν επέλθουν τα γεγονότα που αναφέρονται σ' αυτό με ανώτατο ποσό αυτό που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών.

Καλυπτόμενα Πρόσωπα: Το Μέλος (Συντάκτης)/Εξαρτώμε­νο υπέρ του οποίου παρέχεται η κάλυψη.

Έτος: Κάθε συνεχόμενη δωδεκάμηνη περίοδος η οποία αρ­χίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ταμείου ή από την αντίστοιχη με αυτή ημερομηνία κάθε επόμενου έτους.

Εισφορές: Το χρηματικό ποσό που πρέπει να πληρώνει το Μέλος και ο Εργοδότης του στο Ταμείο στις καθορισμένες ημερομηνίες.

Ατύχημα: Το συμβάν που οφείλεται σε αιτία αιφvίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, τυχαία και από­λυτα ανεξάρτητη από τη θέληση του καλυπτόμενου προσώπου και που προκαλεί σ' αυτόν σαν αποκλειστική αιτία και ανεξάρ­τητα από κάθε άλλη, σωματική βλάβη.

Δικαιούχος: Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, τα οποία δι­καιούνται να λάβουν το καλυπτόμενο ποσό από την Ταμείο.

Εξαρτώμενα Πρόσωπα: Είναι αποκλειστικά η νόμιμη σύζυγος του μέλους, τα άγαμα παιδιά τους και νόμιμα υιοθετημένα παιδιά που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών και μικρότερη των δεκαοχτώ (18) ετών ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και μέχρι το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας τους.

Έξοδα Θεραπείας: Τα πραγματικά, λογικά και αναγκαία έξοδα του καλυπτόμενου προσώπου που χρειάζονται για τη θεραπεία τραυμάτων που προκλήθηκαν από ατύχημα ή ασθένεια.

Επέτειος Ασφαλιστηρίου: Κάθε ετήσια επέτειος της Ημερομηνίας Ισχύος.

Ταμείο: Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Ένωσης Συντακτών Κύπρου στο εξής "Ταμείο".

Ηλικία: Η ηλικία του καλυπτόμενου προσώπου κατά τα τελευταία γενέθλιά του.                                                                                                                              

Ημερομηνία Ισχύος: Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ταμείου που αναφέρεται στον Πίνακα του Ταμείου.

Ημερομηνία Ανανέωσης:  Η αμέσως επόμενη ημερομηνία της λήξης του έτους.

Ιατρός: Το φυσικό πρόσωπο που έχει νόμιμη άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Μέλος: Κάθε πρόσωπο το οποίο φέρει την ιδιότη­τα μέλους της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Νοσοκομείο: Νοσοκομείο ή Κλινική που έχει μόνιμο επιτελείο από ιατρούς και νοσοκόμες με δίπλωμα, εφαρμόζει καθιερωμένες επιστημονικές μεθόδους, λειτουργεί νόμιμα, παρέχει περίθαλψη όλο το εικοσιτετράωρο, διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα μέσα για διάγνωση και θεραπεία. Αναρρωτήρια για ναρκομανείς ή αλκοολικούς, οίκοι ευγη­ρίας και γενικά αναπαυτήρια και φυσικοθεραπευτήρια, χώροι απομόνωσης, σανατόρια, κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος, δεν θεωρούνται Νοσοκομεία.

Περίοδος Κάλυψης:  Η χρονική περίοδος για την οποία προσφέρεται κάλυψη και αναφέρεται στον Πίνακα του Ταμείου.

Πίνακας Παροχών: Ο Πίνακας Παροχών που επισυνάπτεται στο Ταμείο αυτό.

Πίνακας Ταμείου: Ο Πίνακας που επισυνάπτεται στο Ταμείο και στον οποίο καθορίζονται οι παροχές, οι εισφορές, ο τρόπος πληρωμής τους.

Λέξεις στο αρσενικό γένος θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και το θηλυκό και αντιστρόφως όπως και λέξεις στον ενικό θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό.

3. ΠΑΡΟΧΕΣ

α. ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Το Ταμείο αναγνωρίζει σαν ανώτατο όριο εξόδων καλυπτόμενου προσώπου σαν εσωτερικού ασθενή σε Νοσοκομείο το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών.

Σε περίπτωση νοσηλείας καλυπτόμενου προσώπου στην Κύπρο ή στο Εξωτερικό σαν εσωτερικού ασθενή εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας η κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία ένταξης του μέλους στο Ταμείο.

Η κάλυψη που παρέχει το Ταμείο είναι σύμφωνα με τον Πίνακα Παροχών και η αποζημίωση που θα πληρώσει το Ταμείο είναι ίση με τα έξοδα που πραγματοποιούνται σε Νοσοκομεία εντός Κύπρου ή στο Εξωτερικό και  με ανώτατο όριο το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που μεσολαβεί χειρουργική επέμβαση το ανώτατο καλυπτόμενο ποσό τόσο για τη χειρουργική επέμβαση όσο και για τα νοσήλια και τις λοιπές καλυπτόμενες δαπάνες είναι αυτό που καθορίζεται στον Τιμοκατάλογο Χειρουργικών Επεμβάσεων πλην των περιπτώσεων Καρδιακής Προσβολής, Παρακαμπτήριος εγχείρηση για την Νόσο των Στεφανιαίων (BY-PASS), Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Καρκίνο, Νεφρική Ανεπάρκεια, Μεταμόσχευση Βασικού Οργάνου, Παράλυση, Τύφλωση, Σοβαρά Εγκαύματα και Κώμα, οπότε θα καλύπτονται μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών.

Δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις εφόσον δεν απέχουν η μια από την άλλη περισσότερο από ενενήντα (90) ημέρες και οφείλονται στην ίδια αιτία ή σε επιπλοκές της, θεωρούνται σαν μια επέμβαση.

β. ΕΞΟΔΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Το Ταμείο αναγνωρίζει σαν ανώτατο όριο εξόδων για κάθε καλυπτόμενο πρόσωπο σαν εξωτερικός ασθενής το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών.

Το Ταμείο καλύπτει τα λογικά και αναγκαία έξοδα που πραγματοποιούνται από το καλυπτόμενο πρόσωπο για Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας. Η αποζημίωση που θα πληρώσει το Ταμείο είναι ίση με αυτά που προβλέπει ο Πίνακας Παροχών για τα έξοδα που πραγματοποιούνται σε Νοσοκομεία, Ιατρούς, Φαρμακεία και Εργαστηριακά Κέντρα και με ανώτατο όριο το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών, νοουμένου ότι το μέλος θα επισυνάψει τα ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα στοιχεία και συμπληρωμένο το έντυπο απαίτησης πληρωμής.

Το ανώτατο ετήσιο όριο για ετήσιες αποζημιώσεις εξωκλινικών απαιτήσεων, ιατρικών επισκέψεων και φαρμάκων είναι για τον δικαιούχο 1500 Ευρώ και για τους εξαρτώμενους μέχρι 2.000 Ευρώ συνολικά. Το κάθε εξαρτώμενο καλύπτεται μέχρι 500 Ευρώ (500 για το πρώτο, 500 για το δεύτερο, 500 για το τρίτο, και συνολικά για όλα τα εξαρτώμενα όχι πέραν των 2000 Ευρώ συνολικά).

4. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΙΑ (ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ)

Το Ταμείο καλύπτει τα νοσήλια (δωμάτιο και τροφή) που πλήρωσε ή χρεώθηκε το καλυπτόμενο πρόσωπο για κάθε μια δικαιολογημένη διανυκτέρευση της νοσηλείας του και με ανώτατο όριο το ποσό που καθορίζεται στο Πίνακα Παροχών.

5. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Το Ταμείο (με την προϋπόθεση πως μεσολάβησε νοσηλεία εντός Νοσοκομείου) καλύπτει και τα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των χειρουρ­γικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν και χρεώ­θηκαν από το Νοσοκομείο καθώς επίσης την αμοιβή χειρούργου και αναισθησιολόγου μόνο, ακτινολογικές εξετάσεις, επιδέσμους, νάρθηκες, γύψινους επιδέ­σμους, εργαστηριακές εξετάσεις, ηλεκτροκαρδιογρα­φήματα, μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος αίματος (εξαιρείται όμως η αξία του αίματος ή του πλάσματος αίματος και η αγορά οποιουδήποτε οργάνου προς μεταμόσχευση), φάρμακα που παίρνονται μέσα στο Νοσοκο­μείο και με συνταγή του θεράποντα ιατρού. Επίσης καλύπτονται σύμφωνα με τον όρο 3β τα έξοδα για φάρμακα, που πραγματοποιούνται εκτός νοσοκομείου κατόπιν συνταγής ιατρού που ασκεί νόμιμα το ιατρικό επάγγελμα και που είναι απαραίτητα για τη θεραπεία ιατρικού περιστατικού.

6.  ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Ταμείο καλύπτει τις ιατρικές επισκέψεις που γίνονται είτε από εξωτερικούς είτε εσωτερικούς θεράποντες ιατρούς κατά την παρα­μονή του ασθενή στο Νοσοκομείο, νοουμένου ότι δεν συντρέχει χειρουργική επέμβαση. Αναγνωρίζεται μόνο μια επίσκε­ψη από κάθε ειδικότητα θεράποντα ιατρού (αν οι θεράποντες ιατροί είναι περισσότεροι του ενός) που είναι απαραίτητη για τη θεραπεία της ασθένειας, για κάθε ημέρα παραμονής του στο Νοσοκομείο, σύμφωνα με το ότι ισχύει στη χώρα που γίνεται η θεραπεία. Επίσης καλύπτονται τα έξοδα για ιατρικές επισκέψεις εκτός Νοσοκομείου σύμφωνα με τον όρο 3β και με ανώτατο όριο το ποσό που καθορίζεται στον ίδιο Πίνακα Παροχών.


7. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Το Ταμείο καλύπτει, σύμφωνα με τον όρο 3 του παρόντος τις χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στην Κύπρο και οι οποίες δεν απαιτούν νοσηλεία εντός Νοσοκομείου ή πραγματοποιούνται σε εξωτερικά ιατρεία σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο Χειρουργικών Επεμβάσεων. Δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις εφόσον δεν απέχουν η μια από την άλλη περισσότερο από ενενήντα (90) ημέρες και οφείλονται στην ίδια αι­τία ή σε επιπλοκές της, θεωρούνται σαν μια επέμβαση.


8. ΕΞΟΔΑ ΤΟΚΕΤΟΥ/ΑΠΟΒΟΛΗΣ

Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή με καισαρική τομή (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων εγκυμοσύνης) ή αποβολής της οποίας η αναγκαιότητα της επιβεβαιώνεται με πιστοποιητικό γιατρού, το Ταμείο θα πληρώσει στον δικαιούχο ή σε εξαρτώμενη σύζυγο το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών. Επίσης καλύπτονται τα έξοδα συνεπεία επιπλοκών εγκυμοσύνης εντός νοσοκομείου μόνον και μέχρι του ποσού που καθορίζεται στον ίδιο Πίνακα Παροχών.  

Δεν δικαιούται οποιοδήποτε επίδομα δικαιούχος ή εξαρτώμενη σύζυγος, που ήδη εγκυμονεί κατά τη χρονική στιγμή εγγραφής τους στο Ταμείο.
9. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Ταμείο καλύπτει σύμφωνα με τον όρο 3β τα έξοδα για διαγνωστικές εξετάσεις όπως ακτινογραφίες, αναλύσεις, υπερήχους, μαγνητική και αξονική τομογραφία κ.λ.π. που έχουν άμεση σχέση με την κύρια αιτία της πάθησης και γίνονται κατόπιν παραπεμπτικού ιατρού. Όσον αφορά την αξονική και μαγνητική τομογραφία (CT-Scan/MRI) πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Ένωση Συντακτών Κύπρου, ώστε να διαπιστώνεται και να επικυρώνεται η αναγκαιότητα πραγματοποίησης της, εκτός των περιπτώσεων επειγόντων περιστατικών που δεν χρειάζεται η εκ των προτέρων η ενημέρωση αυτή.

10. ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση που το καλυπτόμενο πρόσωπο υποστεί σωματική βλάβη από ατύχημα ή ασθενήσει και συνεπεία τούτου υποβληθεί σε έξοδα για την αγορά ή ενοικίαση ιατρικών βοηθημάτων όπως τροχοκάθισμα, δεκανίκια, ακουστικά βαρηκοΐας, αυχενικό κολάρο, βηματοδότη, μηχάνημα υποστήριξης της καρδιάς και πέλματα παπουτσιών, το Ταμείο θα πληρώσει τα έξοδα αυτά και με ανώτατο όριο ετησίως το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών.

11. ΜΕΛΗ ΔΕΚΤΙΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Όλα τα ενεργά μέλη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, νοουμένου ότι θα συμπληρώσουν το έντυπο ένταξης στο ταμείο και καταγράψουν σ' αυτό τις οποιεσδήποτε προϋπάρχουσες ασθένειες. Νέα μέλη που αιτούνται να μπουν στο Ταμείο Υγείας της Ένωσης Συντακτών Κύπρου θα εντάσσονται στο Ταμείο ενενήντα (90) ημέρες μετά την αίτηση τους και παραλαβής της από τη Γραμματεία της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Η καταβολή των νενομισμένων εισφορών για τα νέα μέλη του Ταμείου αρχίζει με την υποβολή της αίτησής τους για ένταξη στο Ταμείο.

Δεκτικά ένταξης και κάλυψης από το Ταμείο είναι μόνον τα ενεργά μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους και τα οποία καταβάλλουν την καθορισμένη μηνιαία εισφορά όπως καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.  

Το κατώτατο όριο μηνιαίων απολαβών επί των οποίων καταβάλλεται εισφορά είναι τα ?850 ευρώ. Αν ο μισθός μέλους πάνω στον οποίο υπολογίζεται από τον εργοδότη η καταβολή εισφορών στο Ταμείο είναι κατώτερος των ?850, το μέλος οφείλει να καλύπτει το ίδιο τη διαφορά που προκύπτει.

Τα μέλη του Ταμείου πέρα των εξήντα πέντε (65) ετών, τα οποία δεν εργάζονται πλέον σε Μ.Μ.Ε., μπορούν εάν το επιθυμούν να συνεχίσουν να καλύπτονται μέχρι το εβδομηκοστό (70ον) έτος της ηλικίας τους, εφόσον καταβάλουν 3% πάνω στη μηνιαία σύνταξη τους, με κατώτατο όριο μηνιαίας σύνταξης επί της οποίας καταβάλλεται εισφορά τα ?850. Το συνταξιούχο μέλος οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικό έγγραφο του ποσού που λαμβάνει ως σύνταξη.

12. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Οι όροι και Κανονισμοί του Ταμείου θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Ένωσης

13. ΑΡΧΕΙΟ

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου θα τηρεί αρχείο στο οποίο θα φαίνονται  ανά πάσα στιγμή τα ονόματα των καλυπτόμενων μελών και εξαρτώμενων τους με όλα τα αναγκαία στοιχεία για την τήρηση του αρχείου (όπως ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ημερομηνία ένταξης τους στο Ταμείο κλπ, καθώς και καταστάσεις εισφορών και πληρωμών των απαιτήσεων).

Τα μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν την Ένωση Συντακτών Κύπρου για οποιαδήποτε αλλαγή της οικογένειας τους, το χώρο εργασίας τους και το ύψος των κανονικών μηνιαίων απολαβών τους.

Στην αρχή κάθε έτους τα μέλη υποχρεούνται να προσκομίζουν πιστοποιητικό των απολαβών τους.

14. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το Ταμείο δεν καλύπτει έξοδα που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε:

α) Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο ή οποιαδήποτε πολεμική ενέργεια ή εμφύλιο πόλεμο επανάσταση, πολιτική ή στρατιωτική στάση ή ταραχές γενικά, ανταρσίες, κινήματα, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισμού εξουσίας.

β) Αεροπορικά ατυχήματα, εκτός αν το ατύχημα συμβεί όταν το καλυπτόμενο πρόσωπο είναι επιβάτης αεροσκάφους αερο­πορικής εταιρείας που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί τακτικές ή έκτακτες γραμμές εναέριων συγκοινωνιών ή ναυλωμένες πτή­σεις.

γ) Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας με οποιοδήποτε μέ­σο (εκτός από τα πόδια) ή ακροβασία ή πυγμαχία ή πάλη.

δ) Διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ή άδικης επίθεσης από το καλυπτόμενο πρόσωπο ή συμπλοκή.

ε) Τρομοκρατική πράξη ήτοι, πράξη που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση ισχύος ή βίας και/ή απειλή για τέτοια χρήση, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα/ομάδες προσώπων, που ενεργούν είτε με ίδια πρωτοβουλία είτε εκ μέρους ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση / οργανώσεις ή κυβέρνηση/κυβερνήσεις, η οποία διενεργείται για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή λόγους, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης επηρεασμού οποιασδήποτε κυβέρνησης και/ή του εκφοβισμού του κοινού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού.

στ) Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (check-up), ή εξετάσεις ρουτίνας, εμβολιασμούς ή προληπτικές θεραπείες, εκτός αυτών που προβλέπονται στον Πίνακα Παροχών.

ζ) Θε­ραπείες παθήσεων που οφείλονται σε πυρηνική ή ατομική ενέρ­γεια όπως έκθεση σε ραδιενεργό ιονισμένο περιβάλλον ή μόλυνση από ραδιενέργεια, έκθεση σε πυρηνική δρα­στηριότητα ή σε ραδιενεργά απόβλητα ή στρατιωτικό πυρηνικό οπλισμό.

η)  Διανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις, εκ γενετής παθήσεις.

θ) Θεραπείες και εγχειρήσεις σχετικές με τη στειρότητα, τη γονιμοποίηση ή την έκτρωση.

ι) Εξετάσεις, θεραπείες ή εγχειρήσεις που σχετίζονται με την διόρθωση της οφθαλμικής διάθλασης ή της ακουστικής οξύτητας - εκτός αν αυτές είναι απαραίτητες συνεπεία ατυχήματος - , εξετάσεις ρουτίνας, έλεγχος όρασης, αγορά ακουστικών βαρηκοΐας, αγορά γυαλιών ή φακών επαφής.

κ) Οδοντιατρι­κές εγχειρήσεις ή θεραπείες, στοματική θεραπεία πάσης φύσης και περιγραφής από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται εκτός αν αυτές είναι για αποκατάσταση βλάβης συνεπεία ατυχήματος που συνέβηκε κατά τη διάρκεια ασφάλισης και καλύπτεται. Ακτινογραφίες δοντιών προσθετικά και διορθωτικά τεχνικά μέσα και ιατρικές εφαρμογές και τεχνητά δόντια, κορώνες, τεχνητά ενθέματα ή εμφυτεύματα και γέφυρες ορθοδοντισμός, ενδοδοντισμός, αγορά φαρμάκων που χορηγούνται έστω και με συνταγή ιατρού για τη θεραπεία δοντιών και ούλων.

λ) Θεραπείες οι οποίες ξεφεύ­γουν από τα πλαίσια της Συμβατικής Ιατρικής, όπως βελονισμοί ομοιοπαθητική (εκτός εάν ο ασκών την ομοιοπαθητική είναι εγγεγραμμένος στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο), αρωματοθεραπεία, ιριδοσκόπηση, αντανακλαστικότητα κ.λ.π.

μ) Απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμό ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του παθόντος.

ν) Οποιαδήποτε ιατρική συνταγή ή αγωγή αναφορικά με ειδικές δίαιτες. Δίαιτα για έλεγχο βάρους χειρουργική επέμβαση για απώλεια βάρους, ναρκωτικά ή εξάρτηση από ναρκωτικά, αλκοολισμό, περούκες θεραπεία μαλλιών, θεραπεία για ξηρό δέρμα (χέρια, χείλη κ.λ.π.) ανορεξία ή απώλεια ορέξεως άγχος αϋπνία, ζαλάδες που δεν οφείλονται σε καθαρά οργανικές παθήσεις και υπερκόπωση.

ξ) Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας ή σχετιζόμενο με το AIDS σύνδρομο ή μόλυνση από τον ιό HIV, αφροδισιακά νοσήματα, σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες.

ο) Γηριατρικές θεραπείες, νοσηλείες για ιατρική επίβλεψη ή ανάπαυση, αισθητική ή πλαστική χειρουργική, εκτός αν η αισθητική ή πλαστική χειρουργική είναι συνέπεια ατυχήματος που συνέβηκε κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και καλύπτεται.

π) Αγορά καλλυντικών, δερματολογικών προϊόντων για κοσμητικούς σκοπούς, αγορά όλων των ειδών σαπουνιών, προϊόντα για την περιποίηση μαλλιών, αντισηπτικά προϊόντα, έξοδα για οποιαδήποτε μορφής αλλεργία, πλην του προβλεπόμενου τεστ αλλεργίας που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών, θεραπεία θυλακίτιδας / ακμής οποιασδήποτε μορφής, αγορά όλων των ειδών παιδικών τροφών. 

ρ) Ασθένειες που υπήρχαν πριν την ένταξη του καλυπτόμενου προσώπου στο Ταμείο.

σ) Θεραπεία ρευματισμών, αρθριτικών, οσφυαλγιών και ισχιαλγιών εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται εισαγωγή στο Νοσοκομείο με παραμονή, οπότε τα έξοδα αυτά καλύπτονται.

15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κατά την ημερομηνία ένταξης του καλυπτόμενου προσώπου στο Ταμείο είναι υποχρεωμένο να περιγράψει με ειλικρίνεια την κατάσταση της υγείας του και/ή των εξαρτωμένων (εφόσον αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη), και γενικά να δηλώσει όλα τα περιστατικά που είναι απαραίτητα για να εκτιμήσει το Ταμείο τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Αν το καλυπτόμενο πρόσωπο κάνει ψευδή ή παραπλανητική δήλωση ή αποσιωπήσει γνωστά σ' αυτόν περιστατικά, το Ταμείο απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του εφόσον η δήλωση ή η αποσιώπηση είναι τέτοιας φύσης ούτως ώστε το Ταμείο, αν γνώριζε την αλήθεια, δεν θα δεχόταν να παρέχει κάλυψη ή δεν θα την δεχόταν με τους ίδιους όρους.

16.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

16.1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το καλυπτόμενο πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να ειδοποιήσει το Ταμείο με έγγραφη αναγ­γελία ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε περίπτωση:

(α) Προγραμματισμένης εισαγωγής καλυπτόμενου προσώπου σε Νοσοκομείο, τουλάχιστον 48 ώρες προ της εισαγωγής του, παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες.

(β) Έκτακτου περιστατικού που συμβαίνει σε καλυπτόμενο πρόσωπο και που χρήζει εισαγωγής με παραμονή σε Νοσοκομείο, οπωσδήποτε μέσα σε 24 ώρες από την εισαγωγή του ή το αργότερο πριν την έξοδο του.

(γ) Χειρουργικής επέμβασης που δεν χρειάζεται νοσηλεία, το καλυπτόμενο πρόσωπο είναι υπο­χρεωμένο να εξοφλήσει τα σχετικά έξοδα και να προσκομίσει τα πρωτότυπα δελτία παροχής υπηρεσιών και τις εξοφλητικές αποδείξεις το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία της επέμβασης, διαφορετικά το Ταμείο δεν είναι υποχρεωμένο να τα αποδεχθεί και να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό.

(δ) Περίθαλψης σε οποιοδήποτε Νοσοκο­μείο.

Το καλυπτόμενο πρόσωπο είναι υποχρεωμένο επίσης να δίνει γραπτώς στο Ταμείο όλες τις πληροφορίες που του ζητά και που έχουν σχέση με τη σωματική βλάβη ή την ασθένεια που προκάλεσε την εισαγωγή του καλυπτόμενου προσώπου σε Νο­σοκομείο. Επίσης πρέπει να προσκομίσει, με έξοδά του, όλα τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν για την απόδειξη των προϋποθέσεων του δικαιώματος του, απόδειξη που συμφωνείται ότι τον βαρύνει.

Παράλειψη του καλυπτόμενου προσώπου να συμμορφωθεί εμπρόθεσμα με τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις του, έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος του για την αντίστοιχη παροχή.


16.2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Σε περίπτωση που καλυπτόμενο πρόσωπο κατά την διάρκεια της κάλυψής του, υπέστη ατύχημα ή προσβλήθηκε από ασθένεια και συνεπεία του γεγονότος πραγματοποίησε ιατροφαρμακευτικές δαπάνες εκτός Νοσοκομείου, το Ταμείο θα πληρώσει όλα τα καλυπτόμενα έξοδα σύμφωνα με τον όρο 3β του παρόντος μετά από γραπτή αναγγελία, η οποία θα συνοδεύεται με τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται, όπως αποδείξεις πληρωμής, ιατρικά πιστοποιητικά κ.λ.π.

Τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν προς το Ταμείο από το καλυπτόμενο πρόσωπο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποίησε τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, διαφορετικά το Ταμείο δεν είναι υποχρεωμένο να τα αποδεχθεί και να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό.

Σε περίπτωση, που εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι: (i) για απαίτηση που δεν καλύπτεται από το παρόν το Ταμείο πλήρωσε έξοδα για παραμονή και ή θεραπεία σε Νοσοκομείο, ή (ii)για απαίτηση που καλύπτεται μεν από το παρόν αλλά πληρώθηκε για οποιοδήποτε λόγο από το Ταμείο ποσό μεγαλύτερο από το καλυπτόμενο από το παρόν, τότε,  το καλυπτόμενο πρόσωπο υποχρεούται, αλληλέγγυα, κεχωρισμέ­να και εις ολόκληρο, στην απόδοση προς το Ταμείο στην περίπτωση (i) ολόκληρου του πληρωθέντος ποσού και στην περίπτωση (ii) του επιπλέον ποσού. Το ποσό αποδίδεται άτοκα εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που το Ταμείο θα απαιτήσει την επιστροφή του.

17. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Το καλυπτόμενο πρόσωπο ή ο δικαιούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους οφείλει να αναγγείλει στο Ταμείο την αξίωση για αποζημίωση συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο και  καταθέτοντάς το στο Ταμείο μαζί με κάθε αποδεικτικό στοιχείο που απαιτείται, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος ή της έναρξης της ασθένειας. Εάν συντρέχουν σοβαροί και δικαιολογημένοι λόγοι για τυχόν μεγαλύτερη καθυστέρηση, τότε αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Παράλειψη του καλυπτόμενου προσώπου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον όρο αυτό συνεπάγεται απαλλαγή του Ταμείου από την υποχρέωσή του να πληρώσει ασφα­λιστική αποζημίωση.

Ενέργειες του Ταμείου που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος, της ασθένειας ή των συνεπειών τους, δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν ως αναγνώριση υποχρέωσης του Ταμείου για πληρωμή αποζημίωσης.

Η πληρωμή από το Ταμείο οποιουδήποτε ποσού που οφείλεται σύμφωνα με τους όρους του Ταμείου γίνεται στη Λευκωσία και εντός περιόδου τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα προσκομισθούν στο Ταμείο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της απαίτησης από το Ταμείο, θα ενημερώνεται ο δικαιούχος.

18. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Το Ταμείο πληρώνει τις παροχές απ' ευθείας στο καλυπτόμενο πρόσωπο.

19. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ

Αν το καλυπτόμενο πρόσωπο εισπράξει για την ίδια περίπτωση αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή τότε πληρώνεται σ΄ αυτόν από το Ταμείο η διαφορά που τυχόν υπάρχει ανάμεσα στην αποζημίωση που εισέπραξε από άλλη πηγή και στα ποσά που πράγματι δαπάνησε. Η διαφορά αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αναγνωρισμένων εξόδων που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών του Ταμείου αυτού, επίσης δε το συνολικό ποσό που εισέπραξε  το καλυπτόμενο πρόσωπο από το Ταμείο και από άλλη πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που πράγματι αυτός δαπάνησε.

20. ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι εισφορές πρέπει να πληρώνονται στα Κεντρικά Γραφεία της Ένωσης Συντακτών Κύπρου στη Λευκωσία.

Η πληρωμή των εισφορών αποδεικνύεται μόνο με γραπτή απόδειξη του Ταμείου και κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται.

Κάθε δόση πρέπει να πληρώνεται επί μηνιαίας βάσης όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μελών του Ταμείου και των εργοδοτών των μελών που ανήκουν στο Ταμείο. Τα μέλη του Ταμείου που από υπαιτιότητα δική τους καθυστερούν πέραν των δύο μηνών την καταβολή των εισφορών και τα μέλη που από υπαιτιότητα του εργοδότη καθυστερούν την καταβολή των εισφορών, δεν θα δικαιούνται να υποβάλουν απαιτήσεις μέχρι να τακτοποιηθούν οι καθυστερημένες οφειλές τους.

21. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου  έχει το δικαίωμα να εξετάζει, με έξοδα της και με ιατρό που η ίδια ορίζει, κάθε καλυπτόμενο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ή με την υποβολή οποιασδήποτε άλλης απαίτησης.

Αν το καλυπτόμενο πρόσωπο αρνηθεί να υποβληθεί στην εξέταση, παύει η υποχρέωση του Ταμείου να πληρώσει την αποζημίωση.

 22. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Ταμείο διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλα τα καταβαλλόμενα προς ή από το Ταμείο ποσά, με βάση τους όρους του Ταμείου αυτού, πληρώνονται στο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

23. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Οποιαδήποτε διαφορά, που μπορεί να προκύψει μεταξύ του καλυπτόμενου προσώπου ή του δικαιούχου και της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, σε σχέση με το Ταμείο αυτό, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.          

                                                  
24. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το μέλος που καλύπτεται από το Ταμείο αυτό μπορεί να ζητήσει όπως συμπεριληφθούν και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του με βάση τους πιο κάτω όρους και προϋ­ποθέσεις:

Ως εξαρτώμενα πρόσωπα του μέλους είναι:

α) Τα άγαμα παιδιά του και τα νόμιμα υιοθετημένα παιδιά του, τα οποία είναι ηλικίας πέραν των ενενήντα (90) ημερών και μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών, καθώς επίσης και παιδιά ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και  μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών, τα οποία εκτελούν την κανονική τους θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ή φοιτούν σαν φοιτητές σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Για έκαστο εξαρτώμενο παιδί το καλυπτόμενο μέλος οφείλει να καταβάλλει το ποσό των πέντε (5) ευρώ μηνιαίως.

β) Η νόμιμη σύζυγος, εφόσον το μέλος καταβάλλει επιπρόσθετο τέλος 2,50% επί των μηνιαίων απολαβών του, με ανώτατο όριο το ποσό των πενήντα (?50) ευρώ μηνιαίως. Ως κατώτατο όριο μηνιαίων απολαβών του μέλους λογίζεται το ποσό των 850 ευρώ. Όταν η σύζυγος του μέλους είναι άνεργη τότε το ασφάλιστρο καθορίζεται σε 25 Ευρώ μηνιαίως. Διευκρινίζεται ότι η νόμιμη σύζυγος δεν μπορεί να υπαχθεί στο Ταμείο εάν κατά την ημερομηνία υποβολή της σχετικής αίτησης έχει συμπληρώσει το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας της. Το μέλος οφείλει να προσκομίσει Πιστοποιητικό Γάμου κατά την εγγραφή της/του συζύγου στο Ταμείο.

25.ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Για την εγγραφή στο Ταμείο των εξαρτωμένων του καλυπτόμενου μέλους απαιτείται όπως το μέλος υποβάλει στην Ένωση Συντακτών Κύπρου σχετική γραπτή αίτηση ένταξης κάλυψης τους. Το μέλος οφείλει να ενημερώνει γραπτώς το Ταμείο για κάθε μεταβολή που γίνεται στον κατάλογο εξαρτωμένων προσώπων του.

Η ασφάλιση των εξαρτωμένων του μέλους ξεκινά να ισχύει ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής τους στο Ταμείο.

Η καταβολή των νενομισμένων εισφορών στο Ταμείο για τα εξαρτώμενα πρόσωπα αρχίζει με την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή τους σε αυτό.

26. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σε περίπτωση που μέλος του Ταμείου καταστεί άνεργος, αυτό συνεχίζει να καλύπτεται από το Ταμείο εάν το επιθυμεί, καταβάλλοντας το μηνιαίο ποσό των 25 Ευρώ.

27. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου μπορεί να εγκρίνει τη διάθεση κονδυλίων από το Ταμείο για την παραχώρηση επιδόματος ασθενείας σε μέλη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και άλλους δημοσιογράφους που συμπλήρωσαν το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους ή δεν είναι δικαιούχοι και έχουν ανάγκη τέτοιας βοήθειας.

28. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

Υπάρχει ένας συλλογικός λογαριασμός για όλους τους δικαιούχους του Ταμείου.

Οι εξωκλινικές απαιτήσεις (επισκέψεις σε ιατρούς-φάρμακα) καλύπτονται κατά 75%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τα ανωτέρω ποσοστά ανάλογα με τα αποθέματα και τις δυνατότητες του Ταμείου Υγείας.

29. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι μηνιαίες εισφορές για τις καλύψεις που παρέχονται από το Ταμείο Υγείας της 'Ένωσης Συντακτών Κύπρου έχουν ως ακολούθως:

Συντάκτης/Εργοδότης:   Όπως προνοεί η εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση και οι Κανονισμοί του Ταμείου.

30. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η κάλυψη του μέλους τερματίζεται εφόσον:

α) Απωλέσει την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.
β) Συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ον) έτος της ηλικίας του.
γ) Οφείλει συνδρομές στην Ένωση Συντακτών Κύπρου πέραν των δύο (2) ετών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ


ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΣΚ

1.Ανώτατο όριο εξόδων ετησίως

€ 30.000,00

2.Ημερήσια Νοσήλια (Δωμάτιο & Τροφή)

 

2.1 Στην Κύπρο

€ 140,00

2.2 Στο εξωτερικό

€ 310,00

3. Ιατρική επίσκεψη για κάθε μέρα παραμονής εντός Νοσοκομείου/Κλινικής εφόσον δεν συντρέχει χειρουργική επέμβαση. Αναγνωρίζεται μία(1) επίσκεψη ημερησίως για κάθε μέρα παραμονής στο νοσοκομείο

 

4. Έξοδα Τοκετού

 

4.1 Φυσιολογικός

€ 1.300,00

4.2 Καισαρική Τομή

€ 1.700,00

4.3 Αποβολή (επιβεβλημένη)

€ 430,00

4.4 Επιπλοκές εγκυμοσύνης εντός Νοσοκομείου

75%

6.Χειρουργικές επεμβάσεις με ή χωρίς νοσηλεία σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο/κλινική στην Κύπρο

Σύμφωνα με το Τιμοκατάλογο Χειρουργικών Επεμβάσεων

7.Ψυχολογικά προβλήματα

50% και μέχρι €260,00 ετησίως

8. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 

8.1Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό ετησίως για κάθε μέλος

€ 1.500,00

8.2 Ανώτατο ποσό ετησίως για κάθε εξαρτώμενο μέλος

€ 500,00

9. Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε επίσκεψη

 

9.1. Παθολόγος /παιδίατρος

€ 40,00 Χ 75%

9.2. Καρδιολόγος (επίσκεψη και καρδιογράφημα) νοουμένου ότι είναι αναγκαίο λόγω ιατρικού προβλήματος

€ 70,00

9.3. Οφθαλμίατρος (λόγω πάθησης ματιών)

€ 40,00 Χ 75%

9.4.Φυσιοθεραπείες

€ 25,00 έκαστη μέχρι €300

9.5.Ακουογράφημα

€ 40,00 Χ 75%

9.6. Τεστ Παπανικολάου
9.7.Μαστογραφία (για άτομα άνω των 40 ετών ή όταν διαπιστωθεί πρόβλημα)

€ 55,00
€ 80,00

9.8.Τεστ οστεοπόρωσης (όταν διαπιστωθεί σύμπτωμα που επιβάλλει το τεστ για σκοπούς διάγνωσης )

€ 70,00

9.9. Ultrasound

€ 60,00

9.10.MRI /CT Scan (Να ενημερώνεται η ΕΣΚ εκ των προτέρων ώστε να διαπιστώνεται και να επικυρώνεται η αναγκαιότητα πραγματοποίησης του εκτός των περιπτώσεων επειγόντων περιστατικών )

 

9.11 Φάρμακα/ αναλύσεις κ.λ.π.

9.12 Τεστ αλλεργίας κατόπιν παραπεμπτικού ιατρού και ύστερα από διαπίστωση συνεχών αλλεργικών προβλημάτων

9.13 Αγορά Ιατρικών Βοηθημάτων ετησίως μέχρι

 

 

μέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο

μέχρι 171 ετησίως

 

600

 

 

 


 


 

 

Λεωφόρος ΡΙΚ 12 - 2120 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 23495, 1683 Λευκωσία
Τηλ. (357) 22446090, - 22446092, Φαξ. (357) 22446095
Contact Us
© 2005 Ένωση Συντακτών Κύπρου