Ένωση Συντακτών Κύπρου


επιστροφή

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου,

παρακαλώ όπως εξετάσετε αίτηση μου για εγγραφή στην Ένωση Συντακτών Κύπρου.
Τα στοιχεία μου είναι τα ακόλουθα:

1.      Ονοματεπώνυμο: ...................................................................................................

2.      Ημερομηνία γέννησης: ............................................................................................

(επισυνάψετε πιστοποιητικό γέννησης και δυο πρόσφατες φωτογραφίες σας)

3.      Αρ. Πολιτικής ταυτότητας: .....................................................................................

4.      Αρ. Δελτίου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων: ........................................................

5.      Αρ. Διαβατηρίου: .....................................................................................................

6.      Σπουδές: .................................................................................................................

(επισυνάψετε αντίγραφα σχετικών πιστοποιητικών)

7.   Κλάδος, τομέας, χώρος και χρόνος εργασίας στα Μ.Μ.Ε: (επισυνάψετε
σχετικές βεβαιώσεις):


....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

      ....................................................................................................................................

8.   Όροι απασχόλησης: ....................................................................................................
(επισυνάψετε σχετικές  βεβαιώσεις  του εργοδότη σας και του Διευθυντή Σύνταξης).

9.   Σχέση με τον Εργοδότη (ιδιοκτήτης, μέτοχος, Διοικητικός Σύμβουλος, διαχειριστής): ..............................................................................................................

10. Διεύθυνση, τηλέφωνο, email:

 

Υπογραφή αιτητή                    Υποστηρίζοντες (τρία μέλη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου τα οποία είναι τακτικά τουλάχιστον για δύο χρόνια και έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους):

1.      .........................................................

2.      .........................................................

 

Ημερομηνία: ............................................

 

 

 


 

Λεωφόρος ΡΙΚ 12 - 2120 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 23495, 1683 Λευκωσία
Τηλ. (357) 22446090, - 22446092, Φαξ. (357) 22446095
Contact Us
© 2005 Ένωση Συντακτών Κύπρου