Ένωση Συντακτών Κύπρου


επιστροφή

Καθεστώς και όροι εργοδότησης του υπαλλήλου-γραφέα
στην Ένωση Συντακτών Κύπρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης υπαλλήλου-γραφέα στα Γραφεία της ΕΣΚ και της Δημοσιογραφικής Εστίας.

Α. Προσόντα  αιτητών-αιτητριών:

1.Κατοχή διπλώματος τουλάχιστον Σχολής Μέσης Παιδείας.

2.Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας - τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

3.Πολύ καλή γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, e-mail και διαδικτύου.

4.Ικανότητα στη συγγραφή και τήρηση αλληλογραφίας.

5.Γνώσεις και ικανότητα στην τήρηση αρχείου και εκτέλεση στοιχειωδών λογιστικών πράξεων.

6. Ύπαρξη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη εργασία και γνώσεις βιβλιοθηκονομίας θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Β. Καθήκοντα και υποχρεώσεις:

1. Η εκτέλεση οποιασδήποτε γραφειακής εργασίας της Ένωσης Συντακτών και της Δημοσιογραφικής Εστίας (επιστολές, ανακοινώσεις, μνημόνια, κ.λ.π.).

2. Η παρακολούθηση των Ταμείων Υγείας, Επικουρικής Σύνταξης, κ.λ.π. και η διενέργεια των σχετικών πληρωμών και εισπράξεων, περιλαμβανομένων και των συνδρομών των μελών.

3. Η τήρηση πρακτικών συνεδριών και συσκέψεων σωμάτων της ΕΣΚ οποτεδήποτε θεωρείται αναγκαίο.

4. Η τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΕΣΚ.

5. Η κανονική παραλαβή και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας μέσω ταχυδρομείου.

6. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας σχετιζόμενης με τα ως άνω καθήκοντα.

Γ. Όροι εργασίας:

            1. Μηνιαίος μισθός ίσος με τον κατώτερο μισθό που καθορίζει το Υπουργείο Εργασίας.

            2. Ταμείο Προνοίας και Ταμείο Υγείας, με ύψος εισφορών που θα συμφωνηθεί.

            3. 13ος μισθός και ετήσιο επίδομα ανάπαυσης ίσο με το 50% των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών. ( Η καταβολή του ετήσιου επιδόματος ανάπαυσης έχει ανασταλεί μέχρι το τέλος της οικονομικής κρίσης)

            4. Ετήσια άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας όπως προνοεί η σχετική εργατική Νομοθεσία.

            5. Τριανταοκτώ ώρες εβδομαδιαία εργασία κατανεμημένη στα συνηθισμένα ωράρια εργασίας Γραφείου σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας (Δευτέρα-Παρασκευή) με ένα απόγευμα ελεύθερο. Το Δ.Σ. της ΕΣΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το πρόσωπο που θα προσληφθεί να εργαστεί,  λόγω αναγκών της ΕΣΚ, μέχρι δύο Σάββατα τον μήνα, από τις 8.30 πμ έως     τη 1 μμ, με αφαίρεση άλλων δύο πρωινών εργασίας του.

Δ. Δοκιμαστική περίοδος:

Θα υπάρξει εξάμηνη δοκιμαστική περίοδος εργοδότησης με δικαίωμα παράτασης για άλλους έξι μήνες. Κατά τη δοκιμαστική περίοδο η κάθε πλευρά δικαιούται να τερματίσει την εργοδότηση οποτεδήποτε επιθυμεί με δεκαπενθήμερη γραπτή προειδοποίηση και τακτοποίηση όλων τωνοικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συμφωνία των δύο μερών.

Οι αιτήσεις για τη θέση να βρίσκονται σε κλειστό φάκελο, στο μπροστινό μέρος του οποίου θα αναγράφονται οι λέξεις «Αίτηση για κενή θέση», να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ και να φθάσουν στον προορισμό τους (Γραφεία ΕΣΚ, Δημοσιογραφική Εστία, Λεωφόρος ΡΙΚ αρ.12, Αγλαντζιά) το αργότερο έως το μεσημέρι της 10ης Φεβρουαρίου 2014.

Το δικαίωμα επιλογής του προσώπου που θα προσληφθεί ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. της ΕΣΚ. 

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

---------------------------------

Καθεστώς και όροι εργοδότησης του υπαλλήλου-τεχνικού
στην Ένωση Συντακτών Κύπρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης υπαλλήλου-τεχνικού στα Γραφεία της ΕΣΚ και της Δημοσιογραφικής Εστίας.

 Α. Όροι εργασίας:

            1. Μηνιαίος μισθός ίσος με τον κατώτερο μισθό που καθορίζει το Υπουργείο Εργασίας.

            2. 13ος μισθός

3. Ετήσια άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας όπως προνοεί η σχετική εργατική Νομοθεσία.

            4. Το ωράριο εργασίας ορίζεται σε 40 ώρες στα πλαίσια εξαήμερης εβδομάδας εργασίας (Δευτέρα μέχρι Σάββατο). Η ημερήσια κατανομή του ωραρίου εργασίας του ρυθμίζεται σε συνεννόηση με τη Διοίκηση της Ένωσης Συντακτών. Δεν θα μπορεί να έχει πέραν του ενός διαλείμματος. Σε κάθε περίπτωση εργασίας πέραν της 8ης νυκτερινής ώρας, το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας του θα μειώνεται κατά μίαν ώρα.

            Β. Καθήκοντα και υποχρεώσεις:


1. Να παρακολουθεί και να μεριμνά για τη λειτουργία και διατήρηση του Μουσείου-Αρχείου Τύπου σε καλή κατάσταση και να συμβάλλει στον εμπλουτισμό του, σε συνεργασία και με τη βοήθεια της Διοίκησης της Ένωσης Συντακτών. Να συνοδεύει και να ξεναγεί στους χώρους του Μουσείου τους επισκέπτες του.

 2. Να παρακολουθεί και να μεριμνά για την καλή λειτουργία των συστημάτων   ηλεκτροφωτισμού και κλιματισμού της Δημοσιογραφικής Εστίας και την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων κάθε φορά βλαβών και προβλημάτων,    με τη χρησιμοποίηση, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, ειδικών για τα ηλεκτρομηχανολογικά, σε συνεννόηση με τη Διοίκηση της ΕΣΚ.

3. Να μεριμνά και να εξασφαλίζει τη διαρρύθμιση και κανονική λειτουργία της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και των άλλων αιθουσών εκδηλώσεων  της Δημοσιογραφικής Εστίας οποτεδήποτε χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε εκδήλωση και οποιονδήποτε σκοπό, με την έγκριση και ύστερα από συνεννόηση με τη Διοίκηση της ΕΣΚ.

4. Νε μεριμνά και να εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του αρδευτικού συστήματος της Δημοσιογραφικής Εστίας  και την ανάπτυξη και συντήρηση του πρασίνου στους χώρους της.

Γ. Δοκιμαστική περίοδος:

Θα υπάρξει εξάμηνη δοκιμαστική περίοδος εργοδότησης με δικαίωμα παράτασης για άλλους έξι μήνες. Κατά τη δοκιμαστική περίοδο η κάθε πλευρά δικαιούται να τερματίσει την εργοδότηση οποτεδήποτε επιθυμεί με δεκαπενθήμερη γραπτή προειδοποίηση και τακτοποίηση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συμφωνία των δύο         μερών.

Οι αιτήσεις για τη θέση να βρίσκονται σε κλειστό φάκελο, στο μπροστινό μέρος του οποίου θα αναγράφονται οι λέξεις «Αίτηση για κενή θέση υπαλλήλου-τεχνικού», να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ και να φθάσουν στον προορισμό τους (Γραφεία ΕΣΚ, Δημοσιογραφική Εστία, Λεωφόρος ΡΙΚ αρ.12, Αγλαντζιά) το αργότερο έως το μεσημέρι της 10ης Φεβρουαρίου 2014.

Το δικαίωμα επιλογής του προσώπου που θα προσληφθεί ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. της ΕΣΚ. 

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

---------------------------------

27/1/2014

Προς όλους τους δημοσιογράφους

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Πριν από μερικές ημέρες η Ένωση Συντακτών Κύπρου υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της συμφωνίας παρέχεται η δυνατότητα στους δημοσιογράφους όπως παρακολουθήσουν πιστοποιημένα διαδικτυακά σεμινάρια για δημοσιογράφους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν και να χειρίζονται με άνεση τα social media.

Τα προσφερόμενα σεμινάρια απευθύνονται σε αρχάριους αλλά και σε προχωρημένους χρήστες. Τα αντικείμενά τους είναι τα ακόλουθα:
Εισαγωγή στα social media ? Social media στην Ενημέρωση ? Δημοσιογραφία με smartphone ? Social media (για προχωρημένους) ? Εισαγωγή στοBlogging ? Αudio for internet ? Video for internet-Εισαγωγή ? Data journalism-Εισαγωγή ? Blogging για προχωρημένους ? Social  Media & Branding(βασικό) ? Social Media & Branding (για προχωρημένους) ? Brand U! Facebook - Instagram ? Brand U! Twitter-Linkedin ? Δημιουργία περιεχομένου στα social media (για ιδιώτες) ? Δημιουργία περιεχομένου στα social media (για δημοσιογράφους) ? Δημιουργία περιεχομένου στα social media (για Συμβούλους Επικοινωνίας) ? Δημιουργία περιεχομένου στα social media (για marketing/brand managers και directors) ? Social Media metrics ?
Το κόστος κάθε σεμιναρίου κυμαίνεται μεταξύ 90 και 100 ευρώ, έχει διάρκεια πέντε εβδομάδων και η παρακολούθηση γίνεται διαδικτυακά στον ελεύθερο χρόνο του κάθε συμμετέχοντα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/cert/sms Αιτήσεις εισδοχής γίνονται δεκτές καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Επιπλέον, για όσους επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της νέας δημοσιογραφίας, αλλά και της επικοινωνίας ευρύτερα, το ΜΠΣ «Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία» δέχεται εγγραφές υποψηφίων μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου. Το πλήρες πρόγραμμα του προγράμματος βρίσκεται στην ιστοσελίδα:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/epdim/description, αλλά και στη σελίδα του στο facebook https://www.facebook.com/epikoinonia.dimosiografia
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22411902 και 96430768 (κα Σοφία Ιορδανίδου).
Με τους χαιρετισμούς μας,

Διοικητικό Συμβούλιο 
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

---------------------------------

7/2/2014

Προς όλα τα μέλη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών αποφάσισε όπως συμμετάσχουμε στην αυριανή (Σάββατο 8 Φεβρουαρίου) κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Υπουργείου Οικονομικών στις 10 π.μ. Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης είναι: «Η κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί». Λαμβάνουμε μέρος για να διεκδικήσουμε «ανάπτυξη και θέσεις εργασίας» και να εκδηλώσουμε την αντίδρασή μας «ενάντια στο ξήλωμα του κοινωνικού κράτους».

Θα πάμε με τα δικά μας πανό, γραμμένα το ένα στα ελληνικά και το άλλο στην αγγλική γλώσσα γιατί επιθυμούμε να στείλουμε το μήνυμα στο εσωτερικό και προς το εξωτερικό ότι «δεν είμαστε αριθμοί, είμαστε άνθρωποι με αξιοπρέπεια».

Συνάδελφοι, πρέπει να συμμετέχουμε μαζικά στην κινητοποίηση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

---------------------------------

25/2/2014

Προς Διευθυντές Σύνταξης, Αρχισυντάκτες και δημοσιογράφους

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Κυριακή 2 Μαρτίου, εορτή της Τυροφάγου, είναι, με βάση τη συλλογική μας σύμβαση, αργία. Ως εκ τούτου, κατά την ημέρα αυτή δεν διεξάγεται καμιά εργασία στις εφημερίδες και συνακόλουθα δεν κυκλοφορούν εφημερίδες την επομένη ημέρα.

Όσον αφορά την επομένη, τη Δευτέρα της Καθαράς (3 Μαρτίου), είναι επίσης αργία. Ωστόσο, εργάζεται μόνο μικρός αριθμός συντακτών ώστε να εκδοθούν και να κυκλοφορήσουν εφημερίδες την Τρίτη. Σημειώνουμε ότι όσοι συνάδελφοι θα εργαστούν τη Δευτέρα της Καθαράς θα πρέπει να αποζημιωθούν επιπλέον του κανονικού τους μισθού και με ποσό που ισοδυναμεί με τα δύο εικοστά πρώτα (2/21α) των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών τους. Υπενθυμίζεται ότι όσοι συντάκτες συμπληρώνουν εργασία σε δύο ειδικές αργίες (με ειδικό καθεστώς) δικαιούνται με βάση τη σύμβαση μια επιπλέον ημέρα ανάπαυση.
Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι η εργασία την Καθαρά Δευτέρα στις εφημερίδες περατώνεται στις 7 μ.μ.

Με ευχές για καλή ξεκούραση,

Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

---------------------------------

27/2/2014

Να αφεθεί ελεύθερος ο Κανατλί

 

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου καταγγέλλει τη σύλληψη, καταδίκη και φυλάκιση του συνάδελφου και μέλους μας Μουράτ Κανατλί και ζητά την άμεση αποφυλάκισή του.

Η συνειδητή από μέρους του Κανατλί άρνηση να υπηρετήσει το στρατό κατοχής συνιστά πράξη αντίστασης ενάντια στην καταπίεση και αποστέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των συμπατριωτών μας Τουρκοκυπρίων από τα στρατεύματα κατοχής.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου θα καταγγείλει την καταδίκη και φυλάκιση του συνάδελφού μας Τουρκοκύπριου σε όλα τα διεθνή βήματα και ιδιαίτερα έντονα στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.

Ο Κανατλί, γνωστός για τις δημοκρατικές του πεποιθήσεις είναι  μέλος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου  από τον Οκτώβρη του 2003. Μέλη της Ένωσης Συντακτών Συντακτών είναι και άλλοι Τουρκοκύπριοι συνάδελφοι.

 

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

---------------------------------

14/3/2014

Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

 

Προς όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους
και τις διευθύνσεις των εφημερίδων:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας χαιρετίζουμε και σας υπενθυμίζουμε ότι η 25η Μαρτίου είναι αργία, με βάση τη συλλογή σύμβαση εργασίας, την οποία η Ένωση Συντακτών έχει υπογράψει με το Σύνδεσμο Εκδοτών.

Ωστόσο, η 25η Μαρτίου είναι μεταξύ εκείνων των επίσημων  αργιών, στις οποίες οι εκδότες μπορούν να προβαίνουν σε διευθετήσεις προκειμένου την επαύριο να κυκλοφορούν εφημερίδες σε έκτακτη έκδοση. Δηλαδή, την 25η Μαρτίου θα εργαστεί μια βάρδια. Θα απασχοληθεί εκείνο το προσωπικό (σε αριθμό) που συνήθως απασχολείται τις Κυριακές.

Όσοι θα εργαστούν θα αποζημιωθούν με επιπλέον τα 2/21 του μισθού τους (βασικός συν τιμάριθμος). Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι στους συντάκτες που θα εργαστούν σε πέραν από τη μια έκτακτη έκδοση θα παραχωρείται μια ελεύθερη ημέρα, σε χρόνο που θα συμφωνηθεί με τον εκδότη.

Με χαιρετισμούς,

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

 ---------------------------------

22/3/2014

Πολιτικός και άνθρωπος με θετικό πρόσημο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και ο δημοσιογραφικός κόσμος γενικότερα εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για τον αδόκητο θάνατο του άνθρωπου και πολιτικού Τάσου Μητσόπουλου.

Σε μια εποχή που η πολιτική βρίσκεται σε επίπεδα απαξίωσης, ο Τάσος Μητσόπουλος φεύγει από τη ζωή κατατασσόμενος με  θετικό πρόσημο στις καρδιές των ανθρώπων που τον γνώρισαν, αλλά και των απλών πολιτών. Η πραότητά του, η θετική του σκέψη και η τιμιότητά του ήταν μερικά από τα χαρίσματά του.

Στη σύζυγό του πρώην συνάδελφό μας αγαπημένη Κατερίνα, στα  παιδιά του και στους στενούς συγγενείς του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τους ευχόμαστε κουράγιο για να ξεπεράσουν τη μεγάλη απώλεια.

Δηλώνουμε ότι δεν θα ξεχάσουμε τον Τάσο και θα τον μνημονεύουμε για πάντα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

---------------------------------

27/3/2014

Η Ένωση Συντακτών καταδικάζει

 Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου καταδικάζει τις ασχημίες και τραμπουκισμούς που έλαβαν χώρα σε συγκέντρωση το βράδυ της Τετάρτης στη Λεμεσό με δράστες μέλη του ΕΛΑΜ.

Στη συγκέντρωση με κύριο ομιλητή τον τέως ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Μεχμέτ Αλί Ταλάτ τραυματίστηκαν από τα επεισόδια που δημιούργησαν μέλη του ΕΛΑΜ Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος και Ελληνοκύπριος φωτογράφος που εργαζόταν εκείνη την ώρα για λογαριασμό της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ».

Η ελευθερία του λόγου, διακίνησης των ιδεών και έκφρασης άποψης είναι ύψιστα αγαθά σε μια Δημοκρατία, η οποία δεν παρέχει χώρο για έκτροπα και τραμπουκισμούς. Η  Ένωση Συντακτών Κύπρου ζητά όπως οι διωκτικές αρχές ενεργήσουν έστω και κατασταλτικά προς σύλληψη και τιμωρία των πρωταγωνιστών. 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΚ

---------------------------------

8/4/2014

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Υπενθυμίζουμε το εορτολόγιο για τις ημέρες του Πάσχα:

Μεγάλη Παρασκευή, 18 Απριλίου: Η εργασία στις εφημερίδες περατώνεται το αργότερο στις 6 μ.μ.
Μεγάλο Σάββατο, 19 Απριλίου: Πλήρης αργία και καμία εργασία στις εφημερίδες και τα περιοδικά.
Κυριακή του Πάσχα, 20 Απριλίου: Πλήρης αργία και καμία εργασία στις εφημερίδες και τα περιοδικά.
Δευτέρα του Πάσχα, 21 Απριλίου: Εργασία με ειδικές διευθετήσεις.
Απασχολείται λίγο προσωπικό, όπως γίνεται τις Κυριακές.
Οι συντάκτες που θα εργαστούν θα αποζημιωθούν, πέραν των κανονικών τους απολαβών, με ποσό ίσο με τα 2/21α  του συνολικού μηνιαίου μισθού τους (βασικού + τιμαριθμικού επιδόματος). Επιπλέον, στους συντάκτες που θα έχουν εργαστεί σε περισσότερες από μια έκτακτη έκδοση θα παραχωρηθεί μια ελεύθερη μέρα σε χρόνο που θα συμφωνηθεί με τη Διεύθυνση.

Συνάδελφοι, Καλό Πάσχα.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

---------------------------------

29/4/2014

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2014

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Υπενθυμίζουμε το εορτολόγιο για την Πρωτομαγιά, που έχει ως ακολούθως:

1. Την παραμονή της 1ης Μαΐου (ημέρα Τετάρτη) τηρείται ημιαργία και η εργασία περατώνεται στις 7 μ.μ. το αργότερο.

2. 1η Μαΐου (ημέρα Πέμπτη): Πλήρης αργία και καμία εργασία
στις εφημερίδες και τα περιοδικά.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

---------------------------------

2/5/2014

3 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου

 

Η 3η Μαΐου καθιερώθηκε και γιορτάζεται ως η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου. Οι Κύπριοι δημοσιογράφοι γιορτάζουν την ημέρα αυτή μέσα σε ένα φοβερά αρνητικό κλίμα για τους ίδιους και για την πατρίδα μας γενικότερα.

Η οικονομική κρίση έπληξε και συνεχίζει να ταλαιπωρεί αφάνταστα τους Κύπριους δημοσιογράφους, οι οποίοι βιώνουν, τα τελευταία χρόνια, τη συρρίκνωση των απολαβών και των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Δεν φτάνουν όλα αυτά, υπάρχουν δυστυχώς
και κρούσματα συμπεριφορών, προερχόμενα κυρίως από πολιτικούς, που απαξιώνουν τους δημοσιογράφους και επιχειρούν να μηδενίσουν τη δουλειά και την προσφορά τους. Τους τελευταίους μήνες αυτά τα κρούσματα έχουν αυξηθεί. Πολιτικοί και κομματάρχες, στην προσπάθειά τους να αποσείσουν τις ευθύνες για τα πολλά που τους βαρύνουν, καταφέρονται κατά των δημοσιογράφων, με προφανή στόχο, να στρέψουν αλλού την προσοχή. Απαντούμε, λέγοντας πως η προσπάθειά τους θα πέσει στο κενό.

Η απάντηση σε όλους αυτούς θα πρέπει να είναι η ποιότητα της καθημερινής μας δουλειάς, η πάλη για υπεράσπιση της αλήθειας, η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία
της γραφής και του λόγου μας. Η ελευθερία του Τύπου είναι το οξυγόνο ζωής σε μια Δημοκρατία και το όπλο των δημοσιογράφων ενάντια στους κάθε μορφής εκμεταλλευτές του λαού και της πατρίδας μας. Γι' αυτό και πρέπει να την υπηρετούμε με ευλάβεια
και να την προάγουμε έναντι οποιουδήποτε τιμήματος.

Καλούμε τους δημοσιογράφους να συνειδητοποιήσουν ότι ο χειμαζόμενος λαός μας περιμένει πολλά από εμάς. Αλίμονο αν οι πολίτες χάσουν την εμπιστοσύνη τους και προς εμάς, οι οποίοι καθηκόντως και εξ αποστολής είμαστε οι φρουροί προστασίας
των δικαιωμάτων τους. Οφείλουμε να αποδεικνύουμε ότι είμαστε άξιοι αυτής της τιμητικής αποστολής με την καθημερινή δουλειά και συμπεριφορά μας. Η δέσμευσή μας
να παλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι δεδομένη.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

---------------------------------

10/6/2014

Συνάντηση της ΕΣΚ με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

 

 Κλιμάκιο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου είχε σήμερα Τρίτη 10 Ιουνίου συνάντηση με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κατά τη συνάντηση που έγινε στο Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπρόσωπου στο Προεδρικό, οι εκπρόσωποι της ΕΣΚ, αφού συγχάρηκαν τον κ. Χριστοδουλίδη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, συζήτησαν μαζί του τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημοσιογραφική οικογένεια. Ο κ. Χριστοδουλίδης επέδειξε έντονο ενδιαφέρον και δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς επίλυσή τους.

Η Ένωση Συντακτών ευχαριστεί θερμά τον κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος πρότεινε μάλιστα και συγκεκριμένα μέτρα που η υλοποίησή τους θα βοηθήσει αποφασιστικά το δημοσιογραφικό κόσμο. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που έχουν σχέση με την απρόσκοπτη πρόσβαση των δημοσιογράφων στις πηγές πληροφόρησης.

 

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

---------------------------------

 

3/6/2014

Η ΑΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Προς όλα τα Μέλη της Ένωσης Συντακτών

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Δευτέρα του Κατακλυσμού είναι μεταξύ των αργιών του Τύπου. Ωστόσο,
με βάση τη συλλογική μας σύμβαση κατά την εν λόγω καθιερωμένη αργία εργαζόταν μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων και τεχνικών με αποτέλεσμα
να κυκλοφορούν την επομένη (ημέρα Τρίτη) εφημερίδες.

Φέτος, ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ  την ημέρα της Δευτέρας του Κατακλυσμού (Δευτέρα 9 Ιουνίου) και δεν θα κυκλοφορήσουν εφημερίδες την προσεχή Τρίτη. Μετά από συνεννόηση με το Σύνδεσμο Εκδοτών θα είναι για όλους μας ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ.

Με ευχές για καλή ξεκούραση

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

---------------------------------

16/6/2014

Καταγγέλλουμε ανοίκεια επίθεση κατά δημοσιογράφου

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου καταδικάζει την φραστική επίθεση και τους προπηλακισμούς που δέχθηκε ο συνάδελφός μας δημοσιογράφος Μιχάλης Παπαευαγόρου από συγκεκριμένα πρόσωπα στην περιοχή του Κάστρου της Λεμεσού. Αιτία της ανοίκειας συμπεριφοράς εναντίον του συναδέλφου ήταν γιατί αυτός, επιτελώντας σωστά το καθήκον του ως δημοσιογράφος, υπερασπίστηκε το δικαίωμα τυφλών και αναπήρων να έχουν ελευθέρα πρόσβαση στις ειδικές λωρίδες διακίνησης, μιας και αυτές καταλαμβάνονται από τραπεζάκια και καρέκλες που τοποθετούν σ' αυτές ιδιοκτήτες καφετεριών της περιοχής.

Όμως, το χειρότερο όλων είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους δράστες της εναντίον του επίθεσης, άνθρωποι του Δήμου Λεμεσού τους έχουν πει πως οι ίδιοι ήταν πρόθυμοι να καλύπτουν τις παρανομίες τους, αλλά «δυστυχώς δημιουργεί προβλήματα το Κανάλι 6 και ο Μιχάλης Παπαευαγόρου», ο οποίος ασχολήθηκε με το πρόβλημα από την εκπομπή του στο Κανάλι 6 και έψεξε τα όσα απαράδεκτα συμβαίνουν.

Είναι τραγελαφικό άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με την τήρηση των νόμων, των κανονισμών και της δημόσιας τάξης γενικότερα να αδιαφορούν μπροστά σε παρανομίες και να αιτιώνται αυτούς που υπερασπίζονται την εφαρμογή των νόμων και κανονισμών. Το θέμα που εγείρεται είναι πολύ σοβαρό και καλούμε τον δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου να διατάξει χωρίς καθυστέρηση έρευνα για το γεγονός.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου συγχαίρει τον συνάδελφο Μιχάλη Παπαευαγόρου γιατί επιμένει να κάνει σωστά τη δουλειά του και τον καλούμε να συνεχίσει να επιτελεί το καθήκον του, όπως επιτάσσουν οι αρχές που διέπουν  το λειτούργημα του δημοσιογράφου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜ: Επισυνάπτουμε επιστολή-καταγγελία που ο συνάδελφος απέστειλε στο δήμαρχο Λεμεσού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

---------------------------------

26/6/2014

Συγχαίρουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εκδοτών

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου συγχαίρει τους εκλεγέντες στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Εκδοτών Κύπρου και προσβλέπει σε συνεργασία μαζί τους για το γενικότερο καλό του Τύπου στην Κύπρο.

Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει ο τόπος μας έπληξε και το χώρο των εντύπων, με αποτέλεσμα οι μισθοί και τα ωφελήματα των δημοσιογράφων να υποστούν καθίζηση.

Ευελπιστούμε ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου θα συνεργαστεί με την Ένωση Συντακτών, στην προσπάθεια όλων μας να στηριχθεί ο Κλάδος μας και να συνεχίσει τη διαχρονική  προσφορά του στον τόπο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

---------------------------------

8/7/2014

Η 10η Δεκεμβρίου Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λάβαμε, πρόσφατα, από τον φίλο πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο Βασίλη Παπαϊωάννου, επιστολή, με την οποία μας πληροφορεί για την προσπάθεια που καταβάλλεται στην Ιταλία με στόχο την καθιέρωση της 10ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία αναλήφθηκε από την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας, η οποία άρχισε ήδη να συλλέγει υπογραφές  προς αυτή την κατεύθυνση. Καταβάλλεται προσπάθεια όπως κάτι ανάλογο προωθηθεί από ομογενειακούς κύκλους και σε Ισπανία και Γερμανία.

Ο φίλος πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Παπαϊωάννου μας πληροφορεί, επίσης, ότι πρόσφατα, το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας αποφάσισε να συμπεριληφθεί η ελληνική γλώσσα μεταξύ των διδασκομένων γλωσσών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας.

Σημειώνεται ότι η επιλογή της 10ης Δεκεμβρίου έγινε για συμβολικούς λόγους. Την ημερομηνία αυτή του έτους 1963 απενεμήθη το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Γιώργο Σεφέρη.

 

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

 

---------------------------------

24/7/2014

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου για την Ευδοκία Λαϊζου

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου θα οργανώσει την προσεχή Δευτέρα 28 Ιουλίου συνάντηση με τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. με θέμα συζήτησης το δράμα της συναδέλφου μας Ευδοκίας Λοϊζου.

Η συνάδελφος Ευδοκία πάσχουσα από ιογενή εγκεφαλίτιδα, την οποία κληρονόμησε από την εργασία της στο ΡΙΚ, βρίσκεται στην Αγγλία για θεραπεία. Το Υπουργείο Υγείας πεισματικά αρνείται να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας της που είναι 13 χιλιάδες στερλίνες.

Πέραν τούτου, η συνάδελφος κινδυνεύει να μείνει χωρίς στέγη, γιατί χρωστάει στο ξενοδοχείο όπου διαμένει στο Λονδίνο.

Καλούμε τους δημοσιογράφους να παρευρεθούν στη συνάντηση που θα γίνει στις 11 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών. Τους συνάδελφους θα προμηθεύσουμε με πρωτογενές υλικό, το οποίο αποδεικνύει τα όσα πρωτοφανή  διαπράχθηκαν και διαπράττονται εναντίον της δημοσιογράφου Ευδοκίας Λοίζου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

---------------------------------

30/7/2014

Ευχαριστίες της ΕΣΚ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει και δημόσια τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη για το ενδιαφέρον και την ευαισθησία που επέδειξε σχετικά με το θέμα της συναδέλφου μας Ευδοκίας Λοϊζου και της ασθένειάς της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε χθες το πρωί για  το θέμα και στη συνέχεια έδωσε οδηγίες για κάλυψη από το κράτος των εξόδων νοσηλείας της Ευδοκίας στο Λονδίνο.

Τον ευχαριστούμε θερμά.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

---------------------------------

7/8/2014

Προς τους Δημοσιογράφους και Διευθυντικό προσωπικό των εφημερίδων και περιοδικών

 
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Όπως όλοι γνωρίζετε η προσεχής Πέμπτη 14 Αυγούστου είναι αργία για τον Κλάδο μας. Ωστόσο συμπεριλαμβάνεται μεταξύ εκείνων των αργιών, που, με βάση τις πρόνοιες της συλλογικής μας σύμβασης, ένας μικρός αριθμός δημοσιογράφων και τεχνικών (μια βάρδια) εργάζονται προκειμένου την άλλη ημέρα να κυκλοφορούν σε «ειδική έκδοση» εφημερίδες και περιοδικά. Για φέτος θα δουλέψουμε, δυστυχώς, και την 15η Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή,  αφού αποδεχθήκαμε σχετική εισήγηση του Συνδέσμου Εκδοτών.

Το καθεστώς εργασίας που θα ισχύσει για τις δύο αυτές εκδόσεις έχει ως εξής:

Πέμπτη 14 Αυγούστου:

Το προσωπικό που θα εργαστεί θα είναι εκείνο που συνήθως απασχολείται κατά τις Κυριακές. Δηλαδή μια βάρδια.

Οι συντάκτες που θα εργαστούν θα αποζημιωθούν με τα 2/21 του μισθού τους. Δηλαδή θα λάβουν διπλό μεροκάματο.

Στους δημοσιογράφους που θα συμπληρώσουν με την εργασία τους στις 14 Αυγούστου δύο ημέρες εργασίας σε παρόμοιες εκδόσεις (δηλαδή με το καθεστώς ειδικών εκδόσεων) θα παραχωρηθεί μια ελεύθερη ημέρα  σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί με τον εκδότη.

 

Παρασκευή 15 Αυγούστου:

Για όσους εργαστούν στις 15 Αυγούστου θα ισχύουν όλα τα παραπάνω και επιπλέον  μια ημέρα άδειας σε ημερομηνία της δικής τους επιλογής.

Επιπρόσθετα, οι εκδότες ως «μερικό» αντιστάθμισμα αποδέχθηκαν να μην κυκλοφορήσουν εφημερίδες τη Δευτέρα 18 Αυγούστου και ως εκ τούτου δεν θα εργαστούμε την Κυριακή 17 Αυγούστου.

 

Υπογραμμίζουμε ότι οι εργασία και στις δύο πιο πάνω ημερομηνίες ολοκληρώνεται στις 7μ.μ.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

---------------------------------

10/10/2014

Απειλές κατά δημοσιογράφου

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου καταδικάζει και ταυτόχρονα καταγγέλλει δημόσια τις ωμές απειλές που διατυπώθηκαν μέσω τηλεφωνικού μηνύματος εναντίον του δημοσιογράφου Κώστα Νάνου.

Οι απειλές που στρέφονται κατά της ζωής του Κώστα Νάνου, της οικογένειας και αυτών ακόμα των παιδιών του ξεπερνούν τα όρια της θρασύτητας. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες.

Η Ένωσης Συντακτών ζητά από την Γενική Εισαγγελία και γενικότερα από τις διωκτικές αρχές την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την προσαγωγή των ενόχων ενώπιον της Δικαιοσύνης προς παραδειγματική τιμωρία τους.

Ο δημοσιογράφος έχει καθήκον να ερευνά, να καταγράφει γεγονότα και να μεταδίδει πληροφορίες προς ενημέρωση του κοινού και δεν είναι νοητό να δέχεται απειλές γι' αυτή του την αποστολή. Πόσω μάλλον όταν πρόκειται για απειλές κατά της ζωής, της τιμής και γενικά της υπόληψης του ιδίου και της οικογένειάς του.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

 ---------------------------------

15/10/2014

Απειλές κατά δημοσιογράφων

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου καταγγέλλει παράγοντα της διεξαγόμενης δίκης για τη Δρομολαξιά, ο οποίος με απειλές και παρεμβάσεις στο έργο των δημοσιογράφων επιχειρεί να τους εκφοβίσει και να παρεμβάλει εμπόδια στην εργασία τους.

Ο εν λόγω παράγοντας στη διεξαγόμενη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας ακροαματική διαδικασία επιχειρεί να καθοδηγήσει τους δημοσιογράφους, υποβάλλοντάς τους τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γράφουν και να μεταδίδουν. Μάλιστα, εναντίον συγκεκριμένων δημοσιογράφων διατύπωσε απειλές και προειδοποιήσεις για το τι θα γράψουν και θα δημοσιευτούν την επαύριον. Ήδη δύο συνάδελφοι προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου ζητά από όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα και να προστατεύσουν τους δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον να μεταδίδουν και να πληροφορούν το κοινό για τα τεκταινόμενα εντός μιας δίκης. Άλλωστε, η δημοσιότητα της δίκης, βασική αρχή της Δικαιοσύνης από αρχαιοτάτων χρόνων, διασφαλίζεται εν πολλοίς στις μέρες μας με τη δημοσίευση και μετάδοση των όσων τεκταίνονται και διαμείβονται κατά την ακροαματική διαδικασία μιας υπόθεσης.

Επαναλαμβάνουμε ότι οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, για προστασία των δημοσιογράφων και του έργου που αυτοί επιτελούν. 

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

 ---------------------------------

23/10/2014

Η εργασία κατά τη Τρίτη  28 Οκτωβρίου 2014

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ Συνδέσμου Εκδοτών και Ένωσης Συντακτών, οι επίσημες αργίες της 1ης Απριλίου και της 28ης Οκτωβρίου δεν είναι αργίες του Τύπου. Η διεκπεραίωση της εργασίας έκδοσης της εφημερίδας τις δύο αυτές επετείους γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, με το καθεστώς της εργασίας κατά τις Κυριακές και με τα ακόλουθα δεδομένα:

Για την έκδοση της εφημερίδας χρησιμοποιείται εκ περιτροπής τόσο προσωπικό όσο χρησιμοποιείται συνήθως κατά την εργασία τις Κυριακές.

Ο εργοδότης δεν καταβάλλει οποιαδήποτε επιπρόσθετη αποζημίωση σε όσους θα εργάζονται

Παρά τις υπό αναφορά πρόνοιες της συλλογικής σύμβασης, εφαρμόζεται, συνήθως, η πιο κάτω διαδικασία. Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου πάμε κάποιοι εκ του προσωπικού και εργαζόμαστε εθελοντικά μέχρι τις 11π.μ. ή 12  το μεσημέρι, και βοηθούμε για την έκδοση. Κοντά στις 11 η ώρα αποχωρούμε και αφήνουμε τη βάρδια να εργαστεί και να κλείσει την εφημερίδα. Συνήθως, η ολοκλήρωση της εργασίας γίνεται κατά τις 8 με 9 η ώρα το βράδυ. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλα αυτά γίνονται με «ενδοοικογενειακή» συνεννόηση. Εκείνο που η σύμβαση προνοεί καταγράφεται στο πρώτο σκέλος της ανακοίνωσης.

Με τους χαιρετισμούς μας,

το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΚ

 ---------------------------------

23/10/2014

Ναι στις λύσεις, όχι απολύσεις

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου εκφράζει την έκπληξή του για τη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών περί αναγκαίας αποδέσμευσης 100 υπαλλήλων του ΡΙΚ. Τα οικονομικά προβλήματα δεν λύνονται και δεν λύθηκαν ποτέ με απολύσεις εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δεν είναι απλοί αριθμοί που με μια μονοκονδυλιά τους διαγράφουμε και άρα κατ' αυτό τον τρόπο λύνουμε τα όποια οικονομικά μας προβλήματα.

Οι εργαζόμενοι στο ΡΙΚ και σε όποιο άλλο χώρο εργασίας και απασχόλησης είναι πρόσωπα με βιοτικές ανάγκες, με δικαιώματα και υποχρεώσεις, με οικογένειες. Αυτό πρέπει να έχουμε όλοι μας υπόψη όταν γίνεται λόγος για εργαζόμενους ανθρώπους. Ιδιαίτερη, μάλιστα, ευαισθησία πρέπει να επιδεικνύεται όταν εργοδότης είναι ημικρατικός οργανισμός, που στην περίπτωσή μας είναι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Οι χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου δίνουν την εντύπωση ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Ελπίζουμε ότι τις ερμηνεύουμε σωστά.

Το διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών δεν επιθυμεί να έρθει σε αντιπαράθεση με κανένα. Τονίζει, ωστόσο, ότι  θα αγωνιστεί μαζί με τους δημοσιογράφους του ΡΙΚ και τους άλλους εργαζόμενους στο Ίδρυμα για να ματαιώσει τις όποιους σχεδιασμούς και να αποτρέψει απολύσεις.

Καταλήγοντας, επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να διαγραφούν από τις σκέψεις των διοικούντων του ΡΙΚ  οι απολύσεις προσωπικού ως δήθεν προσφερόμενη λύση των προβλημάτων του Ιδρύματος.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

 ---------------------------------

5/12/2014

Γενική Συνέλευση ΕΟΔ (21-22 Νοεμβρίου 2014, Μόσχα)

Πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα, στις 21-22 Νοεμβρίου, η Ετήσια Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΕΟΔ). Η Συνέλευση ασχολήθηκε με διάφορα θέματα τα οποία αφορούν τους δημοσιογράφους και το δημοσιογραφικό επάγγελμα, τόσο γενικής φύσης όσο και ειδικά, και ενέκρινε ανάλογα ψηφίσματα. Συγκεκριμένα, η Συνέλευση ενέκρινε -μεταξύ άλλων- ψηφίσματα με τα οποία ζητά:

  • Να γίνει σεβαστό το δικαίωμα των δημοσιογράφων να συνδικαλίζονται και ζητά από τους συνδέσμους εκδοτών να διαπραγματευτούν συλλογικές συμβάσεις με τις συντεχνίες των δημοσιογράφων
  • Τη βελτίωση συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των δημοσιογράφων στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη
  • Την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και την ίση μεταχείριση όλων, ανεξάρτητα από το καθεστώς εργοδότησής τους, είτε αυτοί είναι μόνιμο προσωπικό είτε εργάζονται ως freelance
  • Τον τερματισμό των διακρίσεων εναντίον των γυναικών, κάτι που παρατηρείται εξαιτίας των συνθηκών που επέφερε η οικονομική κρίση
  • Την προστασία της ελευθερίας του Τύπου στη Ρωσία και την ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των δημοσιογραφικών ενώσεων της Ρωσίας και της Ουκρανίας ως προς την ασφάλεια και τον επαγγελματισμό των δημοσιογράφων
  •  Την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων

Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε ψηφίσματα συμπαράστασης προς τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους (αντιπροσωπεία του Παλαιστινιακού Συνδικάτου Δημοσιογράφων παρέστη ως παρατηρητής) και στην Ένωση Δημοσιογράφων της Νορβηγίας στον αγώνα της κατά της ατιμωρησίας των ενόχων για το μακελειό στην πόλη Άμπατουαν, όπου 58 άτομα -32 δημοσιογράφοι- σκοτώθηκαν.
Να σημειωθεί ότι κάποιες συντεχνίες-μέλη της ΕΟΔ απουσίαζαν, είτε λόγω οικονομικών δυσκολιών είτε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη ρωσο-ουκρανική κρίση.
Την Ένωση Συντακτών Κύπρου εκπροσώπησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χρίστος Χριστοφίδης, ο οποίος παρέστη επίσης και στη συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΟΔ, στις 20 Νοεμβρίου, της οποίας είναι αναπληρωματικό μέλος.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

 ---------------------------------

8/12/2014

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Με βάση τη συλλογική σύμβαση εργασίας το καθεστώς που θα ισχύσει κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων θα είναι τα ακόλουθα:

1. Χριστούγεννα:
α) Την Τετάρτη , 24 Δεκεμβρίου, το ωράριο εργασίας στις εφημερίδες περατώνεται το αργότερο στις 6μ.μ.
β) Την Πέμπτη, ημέρα των Χριστουγέννων, δεν διεξάγεται καμιά απολύτως εργασία και οι εφημερίδες δεν κυκλοφορούν την Παρασκευή,
26 Δεκεμβρίου.
γ) Την Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου, εργάζεται πολύ μικρός αριθμός συντακτών, πάνω σε εθελοντική βάση, ώστε να κυκλοφορήσουν οι πρωινές εφημερίδες σε ειδική έκδοση το Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου. Τα μέλη του προσωπικού που θα εργασθούν εθελοντικά την 26η  Δεκεμβρίου θα έχουν, πέραν του κανονικού τους μισθού, αποζημίωση ίση με τα 2/21α  των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών τους καθώς και μια επιπρόσθετη ημέρα στην ετήσια άδεια τους, εφ΄ όσον είναι η δεύτερη αργία που εργάζονται.

2. Πρωτοχρονιά: 
α)Την Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου, το ωράριο εργασίας περατώνεται το αργότερο στις 6 μ.μ.
β) Την Πέμπτη, ημέρα της Πρωτοχρονιάς, δεν διεξάγεται καμιά απολύτως εργασία και δεν κυκλοφορούν  εφημερίδες την Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου.

3. Θεοφάνεια:
α) Τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου,  παραμονή των Θεοφανείων, η εργασία περατώνεται το αργότερο στις 7 μ.μ.

β) Την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανείων, δεν διεξάγεται καμία εργασία και δεν κυκλοφορούν την επομένη, ημέρα Τετάρτη

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

 ---------------------------------

19/12/2014

Ελάτε να κόψουμε τη βασιλόπιττα μας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από δύο χρόνων αναστολής της κοπής της βασιλόπιττας μας, αποφασίσαμε να επαναφέρουμε αυτή την εκδήλωση. Είπαμε ότι είναι  καλό να μαζευτούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, να κόψουμε βασιλόπιττα -θα έχει και  χρυσό φλουρί- να πιούμε το ποτό μας και να τα πούμε. Επίσης, μεριμνήσαμε να υπάρξει κλήρωση με πλούσια δώρα.

Η εκδήλωση θα είναι αποκλειστικά δική μας και προς τούτο δεν θα προσκαλέσουμε πολιτικούς και επισήμους. Θα έχουμε πλούσια εδέσματα, εκλεκτό ποτό και ταυτόχρονα την ευκαιρία να τα πούμε χαλαρά , σιγανά και κυρίως συναδελφικά. Δεν θα έχουμε ούτε ομιλίες ούτε χαιρετισμούς.

Ελπίζουμε ότι όλοι οι συνάδελφοι θα ανταποκριθούμε και θα είμαστε εδώ στη Δημοσιογραφική Εστία στις 5 Ιανουαρίου, η ώρα 7.30 το βράδυ. Αυτή είναι η ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσής μας.

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2015.

Αν δεν είναι κόπος, καλό θα είναι να δηλώσουμε συμμετοχή στο τηλ. 22446090, για να έχουμε τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε καλύτερα όσον αφορά τα εδέσματα που θα παρασκευαστούν ειδικά για εμάς.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

 ---------------------------------

19/12/2014

Προς όλα τα μέλη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας πληροφορήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών αποφάσισε να ορίσει  την 21η Ιανουαρίου 2015 ως ημερομηνία  πραγματοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσής μας. Η Συνέλευση θα είναι ταυτόχρονα και Καταστατική. 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες θα αποσταλούν στα μέλη της Ένωσης εντός των προσεχών ημερών, προκειμένου να μελετηθούν, να κριθούν και ακόμα να δοθεί χρόνος σε όλους μας να προβούμε σε εισηγήσεις, προτείνοντας και άλλες επιβαλλόμενες, κατά την άποψη του καθενός από εμάς, τροποποιήσεις.

Την ίδια ημερομηνία (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου), τα μέλη θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και για το Ταμείο Προνοίας, την πορεία του και τις τελευταίες εξελίξεις -κυρίως νομοθετικές- που αφορούν όλους μας. Την ενημέρωση θα κάνει ο πρόεδρος
και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου.

Οι εργασίες της Συνέλευσης θα αρχίσουν στις 10 η ώρα το πρωί. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία (50% συν 1 των μελών) η Συνέλευση θα αναβληθεί  για μισή ώρα και οι εργασίες της θα επαναρχίσουν  στις 10.30, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών
που θα παρίστανται εκείνη την ώρα.

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη, γιατί τα θέματα που θα συζητηθούν είναι σοβαρά και αφορούν όλους μας.

Συνάδελφοι, σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο Νέο Έτος.


Να περάσετε καλά.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

 ---------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Λεωφόρος ΡΙΚ 12 - 2120 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 23495, 1683 Λευκωσία
Τηλ. (357) 22446090, - 22446092, Φαξ. (357) 22446095
Contact Us
© 2005 Ένωση Συντακτών Κύπρου