Ένωση Συντακτών Κύπρου


επιστροφή

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κανονισμοί

Άρθρο    1            Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα και Σκοπός.

1(1)    Ιδρύεται Ταμείο Προνοίας των Συντακτών-Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) (που αναφέρεται πιο κάτω ως το ‘Ταμείο').

1(2)    Το όνομα του Ταμείου είναι ‘Ταμείο Προνοίας Συντακτών  -  Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου'.

1(3)    Η έδρα του Ταμείου θα βρίσκεται στη Δημοσιογραφική Εστία στην Λεωφόρο ΡΙΚ 12, Αγλαντζιά 2120

1(4)    Σκοπός του Ταμείου είναι;

I.       Nα κρατεί και να διαχειρίζεται τους πόρους, έσοδα και αποθέματα του Ταμείου.
II.      Να προβαίνει σε πληρωμές εξόδων και παροχών και να χορηγεί δάνεια στα Μέλη σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών.
III.     Να δέχεται εισφορές,   δωρεές,   συνδρομές,   κληροδοτήματα και άλλες καταθέσεις για σκοπούς του Ταμείου.
IV.     Να διεξάγει οποιεσδήποτε άλλες πράξεις προς επίτευξη των προνοούμενωνυπό των Κανονισμών σκοπών.

Άρθρο    2            Εισδοχή μελών και συμμετοχή στο Ταμείο.

2(1)    Κάθε εργοδοτούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει τουλάχιστον έξι μήνες συνεχούς υπηρεσίας στο δημοσιογραφικό επάγγελμα το οποίο καλύπτεται από τις συλλογικές συμβάσεις είτε των οπτικο-ακουστικών ή των έντυπων ή των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Κύπρου (που συνοπτικά αναφέρεται πιο κάτω ως ΜΜΕ ή/και κυπριακά ΜΜΕ) με την Ένωση Συντακτών Κύπρου δικαιούται να εγγραφεί ως μέλος του Ταμείου από την πρώτη μέρα του μήνα στον οποίο συμπληρώνει εξάμηνη υπηρεσία. Κάθε νέο μέλος θα υπογράφει προς τούτο την έντυπη δήλωση συμμετοχής του στο Ταμείο, που θα ορίζει από καιρό σε καιρό ή Επιτροπή, αποδεχόμενο ταυτόχρονα τους παρόντες κανονισμούς του καταστατικού ως και οποιαδήποτε τροποποίηση τους.

2(2)    Ουδείς δύναται να γίνει μέλος του Ταμείου εφόσον έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του.

2(3)    Μέλος του προσωπικού, όπως καθορίζεται πιο πάνω, παύει να είναι μέλος του Ταμείου, εάν:

(α) Παύσει για οποιοδήποτε λόγο να εργοδοτείται στα κυπριακά ΜΜΕ.
(β) Αν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, εξαιρουμένου του εκάστοτε προέδρου της ΕΣΚ.

Άρθρο 3    Έσοδα του Ταμείου.

3(1) Οι πόροι του Ταμείου αποτελούνται από:

(α)     Συνεισφορές των εργοδοτών-εκδοτών ή/και ιδιοκτητών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και των μελών-συντακτών με βάση τις συλλογικές συμβάσεις μεταξύ των εργοδοτών και της ΕΣΚ.

(β)     Έσοδα από οποιεσδήποτε επενδύσεις του συσσωρευμένου κεφαλαίου του Ταμείου που θα γίνονται όπως προνοείται στους παρόντες Κανονισμούς και σύμφωνα με το νόμο.

(γ)      Οποιεσδήποτε δωρεές, εισφορές ή κληροδοτήματα που λαμβάνονται από άλλα πρόσωπα, υπόλοιπα λογαριασμών αποχωρούντων ή αποβιωσάντων μελών του Ταμείου τα οποία παραμένουν αζήτητα μετά από ενέργειες της Επιτροπής για περίοδο πέραν των δύο ετών.

(δ)     Πρόσοδοι από διαφημίσεις του κρατικού λαχείου, που θα
κατανέμονται μεταξύ των μελών στο τέλος του χρόνου, με βάση τη μηνιαία
εισφορά τους στο Ταμείο, όπως προνοείται από τη συλλογική σύμβαση.

3(2) Τα Μέλη του Ταμείου υπογράφοντα αντίγραφο αυτών των κανονισμών αυτομάτως δίδουν δικαίωμα στους εργοδότες τους όπως αποκόπτουν τις εκάστοτε καθοριζόμενες συνεισφορές τους από τις μηνιαίες απολαβές τους, οι δε εργοδότες αναλαμβάνουν υποχρέωση όπως καταβάλουν στο τέλος κάθε μήνα τις εισφορές των ιδίων καθώς και των εργοδοτουμένων-μελών του Ταμείου.

(α) Οι συνεισφορές σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη υποπαράγραφο και την υφιστάμενη συλλογική σύμβαση είναι 7% από τους εκδότες-εργοδότες και 4,5% από τα Μέλη πάνω στις μηνιαίες απολαβές τους.

(β) Οι πιο πάνω συνεισφορές θα διαφοροποιούνται από καιρού σε καιρό σύμφωνα με οποιαδήποτε αύξηση συνεισφορών που πιθανό να υπάρξει με βάση τις εκάστοτε συλλογικές συμβάσεις και σε τέτοιο ενδεχόμενο αυτές οι διαφοροποιήσεις θα παρουσιάζονται σε ειδικό 'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ' αυτών των Κανονισμών που τότε θα θεωρούνται αυτόματα τροποποιούμενοι, στο σημείο αυτό ανάλογα με τη περίπτωση, ενώ τέτοια τροποποίηση θα κοινοποιείται άμεσα στον Έφορο Ταμείων Προνοίας.

(γ) Για τους σκοπούς του άρθρου, απολαβές είναι αυτές που καθορίζονται στην παράγραφο 3.03, πιο κάτω.

3(3) Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου 'απολαβές' σημαίνει τον βασικό μισθό πλέον Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) κάθε μέλους και δεν περιλαμβάνει οτιδήποτε πέραν αυτού όπως επιδόματα, φιλοδωρήματα, προμήθειες, κ.λπ.

Άρθρο 4      Διαχείριση του Ταμείου

4(1)    Το Ταμείο διαχειρίζεται εξαμελής Διαχειριστική Επιτροπή (στο εξής «η Επιτροπή») της οποίας η σύσταση γίνετε ως ακολούθως:

(α) Δύο πρόσωπα θα διορίζονται από τη Χρηματοδοτούσα επιχείρηση, και τέσσερα πρόσωπα θα εκλέγονται από τα μέλη του Ταμείου σε Γενική Συνέλευση. 

(β) Τα Μέλη του Ταμείου τα οποία θα αποτελούν την Επιτροπή πρέπει να πληρούν τον ορισμό του έντιμου προσώπου σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική νομοθεσία, να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση και να υποδειχθούν από δύο μέλη τουλάχιστον που επίσης παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση.

(γ) Τα τέσσερα εκλεγόμενα και τα δύο διοριζόμενα μέλη αναλαμβάνουν και ασκούν τα καθήκοντά τους από την ημερομηνία της εκλογής τους μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Ταμείου και της εκλογής νέων Μελών.

4(2)    Η Επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρία της διορίζει εκ των ιδίων της Μελών της τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα οι οποίοι θα επιφορτίζονται με την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και αποφάσεων της Επιτροπής και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Ταμείου αντιστοίχως.

4(3)    Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει αντιμισθία σε μέλος της για την εργασία που εκτελεί για το Ταμείο ή/και να διορίσει τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για να τηρούν τα λογιστικά βιβλία ως περιγράφεται στο Άρθρο 7 πιο κάτω.

Άρθρο 5    Εκλογή και θητεία των Μελών της Επιτροπής του Ταμείου

5(1)    Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 4.01 τα εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής του Ταμείου ασκούν διοικητικά καθήκοντα για περίοδο δύο ετών, που άρχεται από την ημέρα της εκλογής τους και που λήγει την ημέρα της μεθεπόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Ταμείου και της ανάληψης από αυτούς των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση που τα υποψήφια μέλη είναι περισσότερα από τις κενωθείσες θέσεις, τα τέσσερα μέλη που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους μετά από τα μέλη που διορίζονται, θα λειτουργούν ως επιλαχόντες.

5(2)    Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο έτη σε Ετήσια  Γενική Συνέλευση των Μελών.  Τα Μέλη της Επιτροπής που αποχωρούν είναι επανεκλέξιμα.

5(3)    Σε περίπτωση δημιουργίας κενών θέσεων μεταξύ των εκλεγομένων τεσσάρων Μελών της Επιτροπής, η θέση θα πληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα βάση των ψήφων που έλαβε. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες θα συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών, στην οποία θα εκλέγεται νέο μέλος για να πληρώσει την κενωθείσα θέση, με θητεία μέχρι την ημέρα της λήξης της θητείας του αποχωρούντος μέλους.

5(4)    Σε περίπτωση κενώσεως της θέσης διορισμένου μέλους, η Χρηματοδοτούσα Επιχείρηση φροντίζει για την αντικατάστασή του.

Άρθρο  6     Εξουσίες και καθήκοντα της Επιτροπής του Ταμείου.

6(1)    Η Επιτροπή του Ταμείου συνεδριάζει μία φορά το μήνα ή όποτε παρίσταται ανάγκη και όποτε υπαγορεύουν τούτο οι υποθέσεις του Ταμείου. Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα κατά το ελάχιστον δύο φορές τον χρόνο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών.

6(2)    Η Επιτροπή του Ταμείου συνεδριάζει για τις τακτικές συνεδριάσεις είτε για άλλες έκτακτες συνεδριάσεις με γραπτή πρόσκληση του Προέδρου ή οποτεδήποτε τέτοια συνεδρίαση ζητηθεί από οποιοδήποτε εκ των δύο μελών της Επιτροπής με αποστολή γραπτής αίτησης στην έδρα του Ταμείου.

6(3)    Οι συνεδρίες ορίζονται σε λογικό χρόνο μετά τη σύγκλησή τους και σε τόπο και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση αλλά μπορούν να συγκληθούν και
συγκροτηθούν αμέσως αν όλα τα μέλη της Επιτροπής συμφωνήσουν πως υπάρχει επείγον λόγος ή δέχονται να αγνοηθεί η ανάγκη προειδοποίησης.

6(4)    Σε περίπτωση όπου μέλος ή ο Πρόεδρος της Επιτροπής κωλύεται να παρευρεθεί σε Συνεδρία τότε η συνάντηση αναβάλλεται για την επόμενη βδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. (να διατυπωθεί για απαρτία, δηλαδή τέσσερα από τα έξι μέλη)

6(5)    Η Επιτροπή λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων και θεωρείται έγκυρη συνεδρία νοουμένου ότι υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας την νικώσα ψήφο έχει ο Πρόεδρος.

6(6)    Σε περίπτωση αποφάσεων για επενδύσεις, εξαιρουμένων των καταθέσεων σε τράπεζες, απαιτείται απόφαση με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων νοουμένου ότι υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας την νικώσα ψήφο έχει ο Πρόεδρος.

6(7)    Στην πρώτη συνεδρία της η Επιτροπή αποφασίζει για τη διαδικασία
λειτουργίας της, την τήρηση πρακτικών και την ανάθεση καθηκόντων στα μέλη της, νοουμένου ότι η Επιτροπή με άλλη απόφασή της μπορεί από καιρό σε καιρό να τροποποιεί την ανάθεση καθηκόντων. Η Επιτροπή δύναται να ορίσει τρία Μέλη του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επιτροπής, για να συγκροτήσουν Ομάδα Παρακολούθησης Επενδύσεων. Η Ομάδα αυτή δεν έχει οποιαδήποτε εκτελεστική εξουσία πέραν της παρακολούθησης για σκοπούς ενημέρωσης της Επιτροπής της πορείας των επενδύσεων του Ταμείου.

6(8)    Η Επιτροπή του Ταμείου δεν έχει εξουσία να τροποποιήσει τα ποσοστά ή τις αναλογίες συνεισφορών που προνοεί το άρθρο 3.02 ούτε να τροποποιήσει τις συνθήκες που διέπουν τις απολήψεις από το Ταμείο ή τη χορήγηση από αυτό οποιωνδήποτε ωφελημάτων ή πληρωμών που προνοούνται στους Κανονισμούς αυτούς.

6(9)    Η Επιτροπή εγκρίνει όλες τις πράξεις που αφορούν τους πόρους του Ταμείου, και καμία πληρωμή δεν γίνεται από τα Κεφάλαια ή τις επενδύσεις χρημάτων του Ταμείου χωρίς την έγκριση της Επιτροπής.

6(10)  Γραπτή απόφαση υπογραμμένη από όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι καθόλα έγκυρη ως να ελαμβάνετο εις δέοντος συγκληθείσα συνεδρία.

6(11) Η Επιτροπή ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ για την κατάσταση του Ταμείου κάθε τρεις μήνες ή όποτε υπάρξει σημαντική διαφοροποίηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εισφορές και τις επενδύσεις, όποτε της ζητηθεί.

Άρθρο 7      Τήρηση και έλεγχος λογαριασμών του Ταμείου

7(1) Η Επιτροπή υποχρεούται να τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να δεικνύει και να επεξηγεί τις πράξεις, πληρωμές, εισπράξεις, έσοδα, επενδύσεις και γενικά τις δραστηριότητες του Ταμείου και την εκάστοτε οικονομική γενικά κατάσταση, όπως επίσης και τα ιδιαίτερα κατάλληλα λογιστικά βιβλία για καταγραφή των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

(α) Όλων των χρηματικών ποσών που εισπράσσονται ή ξοδεύονται από τοΤαμείο και τους σχετικούς λόγους τους οποίους εξεδόθησαν οποιεσδήποτε αποδείξεις είσπραξης ή πληρωμής, και
(β)    Το ενεργητικό και παθητικό του Ταμείου

7(2)    Πρέπει να τηρούνται δύο προσωπικοί λογαριασμοί για κάθε Μέλος του Ταμείου, που να δείχνουν χωριστά τις εισφορές του Μέλους (Λογαριασμός ‘Α’) και τις συνεισφορές του εργοδότη (Λογαριασμός ‘Β') για κάθε Μέλος, τους εκάστοτε πιστούμενους σε πίστη του και το ολικό ποσό που βρίσκεται σε πίστη του Μέλους στο τέλος κάθε χρόνου.

7(3)    Χωριστός λογαριασμός πρέπει να τηρείται για την καταγραφή όλων των γενικών εσόδων και εξόδων του Ταμείου, περιλαμβανομένων και των διοικητικών εξόδων.

7(4)    Οι λογαριασμοί του Ταμείου κρατούνται στα Γραφεία του Ταμείου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε Μέλους για έλεγχο σε κάθε λογικό χρόνο.

7(5)    Τριμηνιαίες εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή του Ταμείου από
εντεταλμένο για αυτό μέλος της Επιτροπής και εγκρίνονται από την Επιτροπή.

7(6)    Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου ελέγχονται εντός τριών μηνών από τη λήξη έκαστου οικονομικού έτους από εγκεκριμένους Ελεγκτές και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Ταμία της Επιτροπής του Ταμείου. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την Έκθεση της Επιτροπής του Ταμείου παρουσιάζονται από την Επιτροπή προς έγκριση σε έκαστη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

7(7)    Τουλάχιστον επτά μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης κάθε μέλος του Ταμείου λαμβάνει κατάσταση για τα υπόλοιπα που υπάρχουν στον προσωπικό λογαριασμό του την 31η Δεκεμβρίου του κάθε χρόνου καθώς επίσης και την Έκθεση της Επιτροπής και τις οικονομικές καταστάσεις για το τελευταίο οικονομικό έτος.

7(8)   Οι Λογαριασμοί του Ταμείου θα τηρούνται στην έδρα του Ταμείου.

7(9)    Η Επιτροπή δύναται να διορίζει τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για
τήρηση των  απαραιτήτων λογιστικών βιβλίων και διαδικασιών του Ταμείου.
Νοείται ότι η ευθύνη για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και διαδικασιών του Ταμείου παραμένει στην Επιτροπή και ο διορισμός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για εκτέλεση αυτών δεν απαλλάσσει την Επιτροπή από τις ευθύνες της.

7(10)  Το τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δύναται να διοριστεί για τήρηση των λογιστικών βιβλίων και διαδικασιών του Ταμείου πρέπει να είναι εγκεκριμένος λογιστής από το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

7(11)  Η Επιτροπή έχει υποχρέωση όπως προτείνει το διορισμό ή επαναδιορισμό των ανεξαρτήτων ελεγκτών του Ταμείου προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία εγκρίνει το διορισμό ή τον τερματισμό των ανεξαρτήτων ελεγκτών με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας την νικώσα ψήφο έχει ο Πρόεδρος

7(12)  Ως ανεξάρτητοι ελεγκτές του Ταμείου δύναται να διοριστούν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν,  βάσει των Προνοιών του περί Εταιρειών
Νόμου Κεφ. 113, προσόντα για διορισμό ως ελεγκτή εταιρείας. Αν ο ανεξάρτητος ελεγκτής είναι νομικό πρόσωπο δύναται να ασκεί ταυτόχρονα και τα καθήκοντα τήρησης των λογιστικών βιβλίων του Ταμείου, νοουμένου ότι το φυσικό πρόσωπο ελεγκτής δεν είναι το ίδιο με το φυσικό πρόσωπο λογιστή.         

7(13)  Ο ανεξάρτητος ελεγκτής υπέχει ευθύνης έναντι των μελών του Ταμείου
για τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων του
Ταμείου, ενώ παρευρίσκεται σε έκαστη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

7(14)  Οι οικονομικές καταστάσεις θα παρουσιάζονται σε νόμισμα Κύπρου και θα ετοιμάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Θα συνάδουν δε με τους Κανονισμούς του Ταμείου και τους εκάστοτε εν ισχύ περί Ταμείων Προνοίας Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ειδικά δε οικονομικές καταστάσεις θα καθορίζουν τα ακόλουθα:
-        Συνεισφορές μελών και εργοδοτών.
-        Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα σε Μέλη.
-        Διαχειριστικά, διοικητικά και άλλα έξοδα.
-        Απόδοση επενδύσεων για το έτος στο οποίο θα αναφέρονται:
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι. Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημιές από επενδύσεις. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημιές από επενδύσεις. Πλεόνασμα/μείωση στην εκτίμηση ακίνητης περιουσίας.
-        Ενεργητικό του Ταμείου.
-        Υποχρεώσεις του Ταμείου.

7(15)  Σε σχέση με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία η Επιτροπή υποχρεούται όπως ζητά την εκτίμηση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων-εκτιμητών ακινήτων κάθε τρία έτη εκτός εάν οι συνθήκες μετά την τελευταία επανεκτίμηση έχουν διαφοροποιηθεί ουσιαστικά, οπότε και ζητείται άμεση εκτίμηση. Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη την εκτίμηση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα και αφού αφαιρέσει 10% από την εκτιμημένη αξία, μεταφέρει στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα τυχόν διαφορά που προκύπτει από την επανεκτίμηση.

7(16)  Όλες οι αγορές και πωλήσεις των επενδύσεων σε μετοχές και χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που είναι η ημερομηνία που το Ταμείο δεσμεύεται να αγοράσει ή πωλήσει τις μετοχές. Πραγματοποιηθέντα ή μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημιές (με βάση τις επίσημες τιμές του Χρηματιστηρίου) αναγνωρίζονται στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα ενώ εμφανίζονται στις σημειώσεις του ενεργητικού στις οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρον 8             Τοποθετήσεις και επενδύσεις

8(1)    Οποιαδήποτε ποσά ή άλλη περιουσία του Ταμείου που το Ταμείο εκάστοτε δεν χρειάζεται για οποιεσδήποτε άμεσες ή άμεσα προβλεπόμενες πληρωμές σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτών των Κανονισμών και τηρούμενων των προνοιών του άρθρου 12 κατωτέρω, θα επενδύονται με βάση σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής (όπως προνοείται στο Άρθρο ανωτέρω) και σύμφωνα με τις επιταγές της συνετούς διαχείρισης, της δήλωσης αρχών Επενδυτικής Πολιτικής που καταρτίζεται από το Ταμείο (νοουμένου ότι το Ταμείο έχει υποχρέωση να καταρτίζει Δ.Α.Ε.Τ. βάσει της νομοθεσίας), τις σχετικές οδηγίες οι οποίες εκδίδονται από τον Έφορο και σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

8(2)    Η Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να προβαίνει εκ μέρους του Ταμείου σε
αγορές/διάθεση κινητής και ακίνητης περιουσίας, να χορηγεί δάνεια και να
αποδέχεται και να προβαίνει σε πληρωμές και παραχωρήσεις σύμφωνα με τον περίΤαμείων Προνοίας Νόμο. Σε σχέση με αγορά/διάθεση ακίνητης περιουσίας πέραν του 3% των επενδύσεων του Ταμείου χρειάζεται προηγούμενη έγκριση Γενικής Συνέλευσης των μελών.

8(3)    Σε σχέση με επενδύσεις σε κινητές αξίες (μετοχές, χρεόγραφα κτλ.) ή/και την τοποθέτηση ρευστών σε τραπεζικά ιδρύματα, η Επιτροπή δύναται να συνάψει σύμβαση συνεργασίας με ανεξάρτητο Σύμβουλο Επενδύσεων εγνωσμένου κύρους και ο οποίος τηρεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Η σύμβαση συνεργασίας δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο έτη, εγκρίνεται από Γενική Συνέλευση και είναι ανανεώσιμη. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων παρουσιάζει μαζί με την Επιτροπή του Ταμείου την πορεία των επενδύσεων του Ταμείου σε έκαστη Ετήσια Γενική Συνέλευση και όποτε του ζητηθεί.

8(4)    Ο Σύμβουλος Επενδύσεων προβαίνει κατ' εντολή της Επιτροπής σε επενδύσεις σε κινητές αξίες και τοποθετήσεις των διαθεσίμων σε τραπεζικά ιδρύματα. Σε σχέση με επενδύσεις/ρευστοποιήσεις κινητών αξιών συγκεκριμένης εταιρείας πέραν των ΛΚ 30.000 ή για ετήσιες επενδύσεις σε κινητές αξίες πέραν των ΛΚ 100.000 χρειάζεται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

8(5)    Οι επενδύσεις του Ταμείου θα τηρούνται ελεύθερες πάσης υποθήκης, επιβαρύνσεως ή δικαιώματος επισχέσεως.

8(6)    Απαγορεύεται η επένδυση οποιονδήποτε χρημάτων τα οποία αποτελούν περιουσία του Ταμείου Προνοίας σε επιχείρηση των εργοδοτών, ή κατάθεσή τους σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιών των εργοδοτών.

Άρθρο 9        Δικαιώματα των Μελών του Ταμείου.

9(1)    Το μέλος που αποχωρεί από την υπηρεσία στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α) Αφυπηρέτηση σύμφωνα με την συντάξιμη ηλικία όπως αυτή ορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο
β) Τερματισμός απασχόλησης λόγω απόλυσης του Μέλους για οποιοδήποτε λόγο από του Ταμείο
γ) Θάνατος του Μέλους ενώ ακόμη βρισκόταν στην υπηρεσία του Ταμείου
δ) Τερματισμός απασχόλησης του Μέλους λόγω μόνιμης ανικανότητας του για εργασία που το Μέλος εκτελούσε στο Ταμείο και η κατάσταση αυτή αποδεικνύεται με ιατρικά πιστοποιητικά
ε) Οικειοθελής τερματισμός της απασχόλησης του Μέλους στο Ταμείο

θα δικαιούται στην ανάληψη κάθε υπολοίπου που βρίσκεται στους λογαριασμούς "Α" και "Β" κατά την τελευταία ημερομηνία του μηνός της αποχώρησής του, νοουμένου ότι έχει συνεχή υπηρεσία 24 μηνών στο επάγγελμα. Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει λιγότερο από 24 μήνες, όχι όμως λιγότερο των 12 μηνών, θα δικαιούται ολόκληρο το υπόλοιπο του λογαριασμού "Α" και 50% του λογαριασμού "Β". Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί 12 μηνών εισφορών θα δικαιούται μόνο το υπόλοιπο του λογαριασμού "Α".

9(2)    Σε περιπτώσεις γυναικών-μελών του Ταμείου που αποχωρούν οικειοθελώς της υπηρεσίας λόγω τοκετού και διαγράφονται από μέλη της Ένωσης Συντακτών, αυτές δικαιούνται την ανάληψη όλων των υπόλοιπων στους λογαριασμούς "Α" και "Β", ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας.

9(3)    Μέλος του Ταμείου που απολύεται της υπηρεσίας για λόγους οικονομίας, έλλειψης εργασίας ή κατάργησης θέσης, δικαιούται στην ανάληψη όλων των υπόλοιπων στους λογαριασμούς "Α" και "Β", άσχετα από τα χρόνια υπηρεσίας, αν τουλάχιστον μέσα σε 12 μήνες δεν επαναπροσληφθεί στηνυπηρεσία των κυπριακών ΜΜΕ. Ο τρόπος πληρωμής του απολυθέντος μέλους θα γίνεται ως ακολούθως:
(α) Μετά το πέρας των 12 μηνών από τη μηεπαναπρόσληψη, το ποσό το οποίο είναι εις πίστωση στο λογαριασμό "Α" είναι άμεσα
καταβλητέο.
(β) 18 μήνες μετά την απόλυσή του το μέλος θα δικαιούται το ποσό
που θα είναι πιστωμένο στο λογαριασμό "Β".

Νοείται ότι με την πληρωμή εις τομέλος των πιο πάνω ποσών των λογαριασμών Α και Β από το ταμείο, το μέλος διαγράφεται.

9(4) Μέλη που εγκαταλείπουν την εργασία τους λόγω ανικανότητας για εργασία (η οποία πιστοποιείται από κρατικό ιατροσυμβούλιο) θα δικαιούνται να λάβουν ολόκληρο το ποσό των προσωπικών τους εισφορών μαζί με τις συνεισφορές του εργοδότη χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά τους για αποζημιώσεις δυνάμει των προνοιών του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου για εργατικά ατυχήματα και ανικανότητα ή δυνάμει οιουδήποτε άλλου Νόμου που ισχύει σχετικά από καιρό σε καιρό.

9(5)    Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε μέλους του Ταμείου στη διάρκεια της υπηρεσίας του, το ολικό ποσό των προσωπικών συνεισφορών του Μέλους και ολόκληρο το ποσό των συνεισφορών του εργοδότη για το μέλος αυτό (άνδρας ή γυναίκα), θα πληρώνεται στους Προσωπικούς Διαχειριστές της Περιουσίας ή στους νόμιμους κληρονόμους του αποθανόντος μέλους, σύμφωνα με το Νόμο περί Διαθηκών και Κληρονομιάς αφού προηγουμένως έχει αφαιρεθεί οποιοδήποτε υπόλοιπο δανείου έχει λάβει το Μέλος από το Ταμείο.

9(6)    Κάθε ποσό ή υπόλοιπο των συνεισφορών του εργοδότη που, σύμφωνα με τις πρόνοιες οποιουδήποτε από τους πιο πάνω Κανονισμούς, δεν καταβάλλεται σε Μέλος που αποχωρεί από την υπηρεσία της Εταιρείας θα πιστώνεται στο Γενικό Λογαριασμό Εσόδων και Εξόδων του Ταμείου για διανομή μεταξύ των Μελών του Ταμείου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού πιο πάνω.

9(7)    Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια αυτού του άρθρου των Κανονισμών Μέλος του Ταμείου που απολύεται ως πλεονάζον προσωπικό σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, θα δικαιούται να λάβει ολόκληρο το ποσό που βρίσκεται σε πίστη του στον προσωπικό του λογαριασμό, περιλαμβανομένων των συνεισφορών τόσο του ιδίου όσο και του εργοδότη. Το υπόλοιπο του απολυθέντος Μέλους στον Λογαριασμό "Α" είναι καταβλητέο άμεσα ενώ το υπόλοιπο στο Λογαριασμό "Β" εντός περιόδου 6 μηνών. Σε περίπτωση επαναπρόσληψης ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 9.03 πιο πάνω.

9(8) Η παροχή θα καταβάλλεται στο Μέλος αφού προηγουμένως έχει αφαιρεθεί οποιοδήποτε υπόλοιπο δανείου έχει λάβει το Μέλος από το Ταμείο.

9(9) Κάθε εκχώρηση ή επιβάρυνση παροχής από Ταμείο, καθώς και κάθε συμφωνία για εκχώρηση ή επιβάρυνση της, είναι άκυρη και σε περίπτωση πτώχευσης προσώπου το οποίο δικαιούται παροχή, αυτή δεν περιέρχεται στο σύνδικο της πτώχευσης ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασμό των πιστωτών του προσώπου που πτώχευσε.

9(10) Όταν Μέλος το οποίο αποκτά δικαίωμα σε παροχή από το Ταμείο σε ποσό χαμηλότερο των €300,00 δεν υποβάλλει αίτηση για είσπραξη του μέσα σε χρονικό διάστημα 6 ετών από την θεμελίωση του δικαιώματος, η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται να πιστώσει το υπάρχον σε πίστη του Μέλους ποσό, κατά την εκπνοή του εν λόγω χρονικού διαστήματος σε Ειδικό Λογαριασμό νοουμένου ότι θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις που προνοεί η Νομοθεσία.

Άρθρο 10    Διοικητικά έξοδα

10(1) Όλα τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα διαχειρίσεως του Ταμείου θα καταβάλλονται από το Ταμείο.

Άρθρο 11    Συνέλευση και Τροποποίηση Κανονισμών

11(1)  Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός του πρώτου τετραμήνου
εκάστου έτους και το αργότερο δεκατρείς μήνες από τη σύγκληση της
προηγούμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

11(2)  Γενική Συνέλευση των μελών συγκαλείται υπό του Προέδρου της
Διαχειριστικής Επιτροπής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Προς εκλογή ή αντικατάσταση μέλους ή μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου που εκπροσωπούν τα Μέλη του Ταμείου.
(β) Εάν ζητήσουν τούτο δύο εκ των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής.
(γ) Οποτεδήποτε ζητήσουν τούτο γραπτώς ουχί ολιγότερα του ενός τρίτου (1/3) των μελών προς εξέτασιν οιουδήποτε θέματος αφορούντος το Ταμείο.

Εις τας προνοούμενας υπό των παραγράφων (ίί) και (ίίί) ανωτέρω περίπτωσης ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής υποχρεούται να συγκαλεί την αιτηθείσα συνέλευσιν εντός 30 ημερών από της λήψεως της σχετικής αιτήσεως η οποία δέον να περιλαμβάνει απαραιτήτως και το θέμα για το οποίον ζητείται η σύγκληση της Συνελεύσεως και η οποία πρέπει να αποσταλεί γραπτώς στην έδρα του Ταμείου.

11(3)  Ουδεμία Συνέλευση των μελών του Ταμείου δύναται να πραγματοποιηθεί εφόσον δεν έχουν δεόντως ειδοποιηθεί προηγουμένως περί αυτής άπαντες οι δικαιούμενοι συμμετοχής εις ταύτη τουλάχιστον 7 ημέρες προ της ημερομηνίας  Συνέλευσης. Ως δέουσα ειδοποίηση θεωρείται είτε η αποστολή προσωπικών προσκλήσεων, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή Γραμματέα, είτε σχετικές ανακοινώσεις στον Τύπο επτά μέρες πριν από τις συνελεύσεις. Οι προσκλήσεις ή ανακοινώσεις πρέπει να αναφέρουν την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της Συνέλευσης.

11(4)  Οιαδήποτε Συνέλευση των μελών του Ταμείου θεωρείται εν απαρτία εάν παρευρίσκονται, τουλάχιστο το ήμισυ συν ένα μέλος των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής εις αυτήν.  Εκπροσώπηση δια πληρεξούσιων δεν επιτρέπεται.

11(5)  Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε οσαδήποτε Μέλη παρευρεθούν θα αποτελούν απαρτία, εκτός εάν συνεκλήθη τη αιτήσει των μελών (βλέπε 11.02 (iii) ανωτέρω), όποτε ακυρούται.

11(6)  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δι' απλής πλειοψηφίας των εν αυτή παρευρισκόμενων μελών. Έκαστο δε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η ψηφοφορία λαμβάνει χώραν διά ανατάσεως των χειρών εκτός εάν από οποιοδήποτε μέλος ζητηθεί μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας την νικώσα ψήφο έχει ο Πρόεδρος.
11(7)  Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής. Εάν δε αυτός κωλύεται να ασκήσει τα εν τω παρόντι άρθρο καθήκοντά του, τούτα ασκούνται υπό του Γραμματέως της Επιτροπής.

11(8)  Για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες ή απαλείψεις του
Καταστατικού απαιτείται απόφαση του 75% των παρόντων μελών στη Γενική Συνέλευση.

11(9)  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν άπαντα τα Μέλη του
Ταμείου περιλαμβανομένων των απόντων ή διαφωνούντων.

Άρθρο 12    Απολήψεις σε αφυπηρετήσεις λόγω ηλικίας.

12(1)  Κάθε Μέλος που αφυπηρετεί στη συμπλήρωση της ημερομηνίας
αφυπηρέτησής του δικαιούται να εισπράξει ολόκληρο το ποσό που βρίσκεται σε πίστη του στον προσωπικό του λογαριασμό, τόσο από δικές του εισφορές όσο και από εισφορές του εργοδότη, πλέον το μερίδιο του Μέλους σε τόκους και σε άλλους πόρους του Ταμείου που πιστώθηκαν στο λογαριασμό του.

12(2)  Προτού πληρωθεί σε οποιοδήποτε μέλος  ποσό είτε δυνάμει του Κανονισμού 9 είτε του Κανονισμού 12(1) αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό που το Μέλος οφείλει στο Ταμείο δυνάμει των κανονισμών αυτών.

12(3) Το ποσό θα καταβάλλεται στο Μέλος ή στους νόμιμους κληρονόμους του αφού προηγουμένως έχει αφαιρεθεί οποιοδήποτε υπόλοιπο δανείου έχει λάβει το Μέλος από το Ταμείο.

Άρθρον 13  Δάνεια προς τα Μέλη

13(1) Δάνεια προς τα Μέλη μπορούν να χορηγηθούν μόνο για τους πιο κάτω σκοπούς:
(α) Για απόκτηση, ανέγερση ή βελτίωση στέγης Μέλους ή τέκνου αυτού περιλαμβανομένου και τέκνου από προηγούμενο γάμο ή θετού τέκνου (που όλα πιο κάτω αναφέρονται σαν 'τέκνου') ή την αποπληρωμή χρέους υποθήκης της κατοικίας μέλους ή την αγορά οικοπέδου δι' ανέγερση κατοικίας του μέλους ή τέκνου τούτου.

(β) Για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση ή εξειδίκευση του Μέλους ή τέκνου αυτού.

(γ) Για αντιμετώπιση εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή άλλων σχετικώνεξόδων σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας Μέλους ή μέλους της οικογένειας Mέλους.     

13(2) Έκαστο μέλος θα πρέπει να υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη της αιτήσεώς του και να έχει συμπληρώσει δύο χρόνια ως μέλος του Ταμείου.

13(3)  Το ανώτατο ποσό δανείου δεν θα ξεπερνά το 45% των καταθέσεων του Ταμείου στους Λογαριασμούς "Α" και "Β" του Μέλους.

13(4)  Το δάνειο θα είναι αποπληρωτέο σε περίοδο μέχρι 15 ετών νοουμένου ότι το μέλος παραμένει στο Ταμείο για περίοδο μεγαλύτερη των 15 αυτών ετών. Σε περίπτωση που το μέλος αποχωρήσει από το Ταμείο πριν τα 15 αυτά έτη, το δάνειο θα είναι αποπληρωτέο πριν την αποχώρηση του μέλους. Σε περίπτωση αποχώρησης του και μη τακτοποίησης του δανείου του, τότε το δάνειο εξοφλείται από τις αποταμιεύσεις του αποχωρούντος μέλους.

13(5)  Ο εργοδότης θα αποκόπτει από τον τακτικό μηνιαίο μισθό του μέλους τις δόσεις εξόφλησης του δανείου. Το ελάχιστο ποσό δόσης θα καθορίζεται από την Επιτροπή.

13(6) Κάθε δάνειο φέρει χρεωστικό επιτόκιο ίσο με το μέσο σταθμικό επιτόκιο για εμπρόθεσμες καταθέσεις συν 1%.

13(7)  Πριν μέλος εισπράξει από το Ταμείο οποιοδήποτε ποσό που δικαιούται, είτε σύμφωνα με τον Κανονισμό 9.00 είτε με τον Κανονισμό 12.01, η Επιτροπή υποχρεούται να αφαιρέσει ολόκληρο το ποσό του δανείου και τους οφειλόμενους τόκους.

Άρθρο 14       Διάλυση του Ταμείου.

14(1)  Το Ταμείο διαλύεται και εκκαθαρίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών στην οποία έχουν ψηφίσει τουλάχιστον τα τρία τέταρτα όλων των μελών.

14(2)  Σε περίπτωση διαλύσεως του Ταμείου διεξάγεται πάραυτα έλεγχος των λογαριασμών του Ταμείου και καθορίζεται το υπόλοιπο του Γενικού Λογαριασμού των εσόδων και εξόδων του Ταμείου και των εσόδων του Ταμείου κατά την ημέρα της διαλύσεως.

14(3)  Το υπόλοιπο του Γενικού Λογαριασμού, όπως θα καθοριστεί σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη υποπαράγραφο, αν είναι πιστωτικό κατανέμεται μεταξύ των Μελών του Ταμείου σε αναλογία των προσωπικών εισφορών του κάθε μέλους. Αν όμως είναι χρεωστικό, το χρεωστικό αυτό υπόλοιπο με την ίδια αναλογία αφαιρείται από τους προσωπικούς λογαριασμούς των Μελών.

14(4)  Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου τα Μέλη δικαιούνται και λαμβάνουν το σύνολο των προσωπικών τους εισφορών στο Ταμείο όσο και των εισφορών των εργοδοτών μαζί με το μερίδιο κάθε Μέλους σε τόκους και άλλους πόρους του Ταμείου.

14(5)  Παρά τη διάλυση του Ταμείου τούτο θα συνεχίζει να υφίσταται και να διατηρεί τη νομική του προσωπικότητα μόνο για σκοπούς δικαιοπραξιών και για σκοπούς είσπραξης ποσών που οφείλονται στο Ταμείο είτε δυνάμει δανείων προς Μέλη, που ήσαν Μέλη την ημέρα της διάλυσης, σε αναλογία των ποσών που κάθε Μέλος εδικαιούτο να εισπράξει την ημέρα της διάλυσης.

Άρθρο 15     Ερμηνεία και εφαρμογή

15(1) Η Επιτροπή του Ταμείου θα δικαιούται να αποφασίζει πάνω σε κάθε θέμα για το οποίο δεν προνοούν αυτοί οι Κανονισμοί ή για το οποίο υπάρχει ασάφεια ή αντίθεση, με τον περιορισμό ότι η Επιτροπή, σε άσκηση των εξουσιών της κάτω από αυτό το Άρθρο, δεν δικαιούται να πάρει ερμηνευτική ή άλλη απόφαση που να βρίσκεται σε αντίθεση με άλλη ρητή πρόνοια αυτών των Κανονισμών.

Άρθρο 16      Ισχύς

16(1)  Το Ταμείο Προνοίας Συντακτών τέθηκε σε λειτουργία από την 1η Ιουνίου 1966 με βάση την παράγραφο 7 της Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Ελλήνων Ιδιοκτητών Εφημερίδων και Περιοδικών από τη μία και της Ένωσης Συντακτών Κύπρου από την άλλη.

16(2) Νοείται ότι τυχόν διάλυση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών δεν επηρεάζει
καθόλου τη λειτουργία του Ταμείου.

16(3)  Το παρόν Καταστατικό τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από Γενική Συνέλευση των μελών στις 4/12/2002.

Άρθρο 17      Τροποποιήσεις

17(1)  Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 11(8).

17(2)  Σε περίπτωση κατά την οποία θα καταστεί αναγκαίο να καταβάλλονται συνεισφορές σε άλλα παρόμοια Ταμεία που θα παρέχουν τα ίδια ή παρόμοια ωφελήματα, όπως εκείνα που παρέχονται από το Ταμείο αυτό και τα οποία θα ιδρυθούν από την κυβέρνηση, θα αφαιρείται, από τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό αυτό εισφορές, ποσό ίσο με τις εισφορές που θα καταβάλλονται στα άλλα Ταμεία.

Άρθρο 18    Γενικά

18(1) Κάθε μέλος του συντακτικού προσωπικού των Μ.Μ.Ε. -έντυπων και ηλεκτρονικών- που γίνεται μέλος του Ταμείου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί και υιοθετεί πλήρως το Καταστατικό αυτό και οποιουσδήποτε κανονισμούς του Ταμείου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Λεωφόρος ΡΙΚ 12 - 2120 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 23495, 1683 Λευκωσία
Τηλ. (357) 22446090, - 22446092, Φαξ. (357) 22446095
Contact Us
© 2005 Ένωση Συντακτών Κύπρου