ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, μέλος της Ένωσης  μπορεί να γίνει οποιοδήποτε πρόσωπο – ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, εθνικότητα, υπηκοότητα  ή θρήσκευμα – το οποίο:

(α)       Εργάζεται κατά κύριον επάγγελμα σε εφημερίδα ή περιοδικό εκδιδόμενα στη Κύπρο κατά τακτά χρονικά διαστήματα, πρακτορείο ειδήσεων με έδρα την Κύπρο, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό επαγγελματικού επιπέδου, ο οποίος λειτουργεί στην Κύπρο, ηλεκτρονικές εφημερίδες ή ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε με έδρα την Κύπρο ή ως ανταποκριτής στο εξωτερικό Κυπριακού Μέσου Ενημέρωσης ως ανωτέρω περιγραφομένου ή ως ανταποκριτής ξένου ή/και διεθνούς Μέσου Ενημέρωσης ή/και πρακτορείου ειδήσεων με έδρα την Κύπρο.

(β)       Απασχολείται στη σύνταξη, διόρθωση ή επιμέλεια δημοσιογραφικής ύλης ως επαγγελματίας δημοσιογράφος καλύπτοντας την καθημερινή και τρέχουσα επικαιρότητα, ενημέρωση και πληροφόρηση, είτε ως εκπρόσωπος Τύπου οργανισμού.

(γ)       Εξασφαλίζει το κύριο βιοποριστικό εισόδημα του από την ως άνω περιγραφόμενη εργασία του, είτε σε καθεστώς μόνιμης απασχόλησης είτε σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή προσφοράς υπηρεσιών είτε ως αυτοεργοδοτούμενος.

(δ)       Κατέχει απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας καθώς και οποιαδήποτε ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα η Ένωση κατά καιρούς ήθελε καθορίσει με απόφαση Καταστατικής Συνέλευσης. Νοείται ότι ο καθορισμός επιπρόσθετων προσόντων δεν επηρεάζει την ιδιότητα υφιστάμενου μέλους.

(ε)       Εργάζεται ως φωτορεπόρτερ ή κινηματογραφιστής στους τομείς της ενημέρωσης – πληροφόρησης ή ως σκιτσογράφος σε ΜΜΕ και έχει την επαγγελματική κατάρτιση και υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους. Νοείται ότι ο καθορισμός επιπρόσθετων προσόντων δεν επηρεάζει την ιδιότητα υφιστάμενου μέλους.

(στ)      Δεν είναι συνταξιούχος.

(ζ)        Εργάζεται με βάση τις πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης της Ένωσης Συντακτών Κύπρου ή οποιωνδήποτε Συμφωνιών επιτυγχάνει η Ένωση Συντακτών ή δεσμεύεται να διεκδικήσει ρύθμιση των όρων απασχόλησης του στα πλαίσια των τέτοιων Συμβάσεων και Συμφωνιών.

(η)       Έχει επαρκή γνώση του Καταστατικού της Ένωσης, καθώς και του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, της οποίας η Ένωση Συντακτών είναι συνιδρυτικό μέλος και μετέχει σε αυτήν με τρία μέλη της, και δεσμεύεται να τα σέβεται και να τα τηρεί.

(θ)       Δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης, που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, το καθιστά ακατάλληλο να γίνει μέλος.

(ι)         Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, σε περίπτωση άλλου μη Κύπριου πολίτη, κατέχει άδεια της αρμόδιας Αρχής για εργασία στην Κύπρο και με επιφύλαξη του άρθρου αυτού, έχει τουλάχιστο ένα χρόνο συνεχούς και πλήρους απασχόλησης σε Μ.Μ.Ε. στη νήσο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

(α)       Οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τα κριτήρια και επιθυμεί να γίνει μέλος της Ένωσης μπορεί να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης τον ειδικό τύπο αίτησης, που προνοεί το Καταστατικό και διατίθεται στα Γραφεία της Ένωσης. Η αίτηση πρέπει να υποστηρίζεται και προσυπογράφεται και από δύο τακτικά μέλη της Ένωσης, τα οποία έχουν την ιδιότητα αυτή τουλάχιστο για δυο χρόνια και είναι τακτοποιημένα με τις συνδρομές τους, όπως προνοεί το Καταστατικό. Η αίτηση συνοδεύεται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και γραπτές βεβαιώσεις (μόρφωσης, εργασίας, από τον εργοδότη που αναφέρει και τους όρους εργοδότησης του, γέννησης, Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και δύο φωτογραφίες του αιτητή.

(β)       Αιτήσεις για εγγραφή μελών εξετάζονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο σε ένα μήνα από την υποβολή της κάθε αίτησης. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή ανυπέρβλητων δυσκολιών η προθεσμία του ενός μηνός επιμηκύνεται και καθορίζεται στους δύο μήνες από τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

ΜΕΛΗ

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε Δόκιμα, Τακτικά, Εταιρικά και Επίτιμα.

(1)       Ως δόκιμα μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν οι αιτητές που το Δ.Σ. κρίνει ότι πληρούν τις πρόνοιες του Άρθρου 3. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δικαιούνται να αποκτήσουν τη δημοσιογραφική ταυτότητα της Ένωσης με την ιδιότητα «δόκιμο μέλος», απολαμβάνουν τα ωφελήματα που έχουν τα τακτικά μέλη ή προνοούνται από το Καταστατικό και τη Συλλογική Σύμβαση και έχουν τις προνοούμενες από το Καταστατικό και τη Συλλογική Σύμβαση υποχρεώσεις.

(2)       Ως τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν οι αιτητές που το Δ.Σ. κρίνει ότι πληρούν τις πρόνοιες του Άρθρου 3 και:

(α) είναι κάτοχοι διπλώματος Πανεπιστημιακής Σχολής Δημοσιογραφίας και έχουν πλήρη απασχόληση σε Μ.Μ.Ε. – όπως προσδιορίζεται στο Άρθρο 3 – τουλάχιστον για έξι μήνες, ή

(β) είναι κάτοχοι διπλώματος άλλης Πανεπιστημιακής Σχολής ή Δημοσιογραφικής Σχολής και έχουν πλήρη απασχόληση σε Μ.Μ.Ε. – όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 – τουλάχιστον για ένα έτος, ή

(γ) είναι κάτοχοι απολυτηρίου Σχολής Μέσης Παιδείας και έχουν πλήρη απασχόληση σε Μ.Μ.Ε. – όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 – τουλάχιστον για δύο συναπτά έτη.

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τηρουμένων των προνοιών και απαιτήσεων αυτού του Καταστατικού, απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα και δικαιώματα που παρέχονται από το Καταστατικό και τα διάφορα Σχέδια και Ταμεία της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και έχουν τις προνοούμενες από το Καταστατικό και τη Συλλογική Σύμβαση υποχρεώσεις.

(3)       Εταιρικά μέλη μπορούν να γίνουν οι αιτητές που, κατά την κρίση του Δ.Σ., πληρούν τις πρόνοιες του άρθρου 3, αλλά είναι ταυτόχρονα μέτοχοι ή διοικητικοί σύμβουλοι Μ.Μ.Ε. Εταιρικά μέλη μπορούν επίσης να γίνουν αυτοεργοδοτούμενοι, φωτορεπόρτερ, κινηματογραφιστές και σκιτσογράφοι σε Μ.Μ.Ε., οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και εργοδότες. Την ιδιότητα του εταιρικού μέλους δεν μπορούν να αποκτήσουν ή την στερούνται εκείνοι που, με οποιονδήποτε τρόπο, ενεργούν σε βάρος των επιδιώξεων, σκοπών και συμφερόντων της Ένωσης.

Τα εταιρικά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δικαιούνται, εφ’ όσον το επιθυμούν  και εκπληρώνουν τις σχετικές υποχρεώσεις, να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και τις παροχές που έχουν τα τακτικά και τα δόκιμα μέλη. Αφού καταβάλουν το προνοούμενο από το Καταστατικό τέλος εγγραφής και τη νενομισμένη συνδρομή, δικαιούνται να αποκτήσουν τη δημοσιογραφική ταυτότητα της Ένωσης με την ιδιότητα «εταιρικό μέλος».

(4)       Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν πρόσωπα τα οποία διακρίθηκαν ιδιαιτέρως για την πνευματική, πολιτιστική,  κοινωνική ή πολιτική τους δραστηριότητα και προσφορά στην κοινωνία και στον τόπο. Τα Επίτιμα μέλη  εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(5)       Αιτητής του οποίου η αίτηση απορρίπτεται ενημερώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκεπτικό της απόφασης και δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση μετά από ένα χρόνο. Δικαιούται επίσης να εφεσιβάλει την απόφαση στη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα.

(6)     Οποιοδήποτε μέλος (δόκιμο, τακτικό, επίτιμο ή εταιρικό) που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, παύει, για οποιονδήποτε λόγο, να πληροί τα κριτήρια και του πρόνοιες του Άρθρου 3, χάνει την ιδιότητα του μέλους με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται αφού ακουστεί η άποψη του άμεσα επηρεαζόμενου μέλους.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους έχει άμεση ισχύ, αλλά ο διαγραφείς δύναται να την εφεσιβάλει στην αμέσως επόμενη ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Η Συνέλευση έχει το δικαίωμα να επικυρώσει ή να αναθεωρήσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

(7)       Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για εγγραφή μέλους παύει να ισχύει αν ο άμεσα ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει στα Γραφεία της ΕΣΚ για να καταβάλει το καθορισμένο από το Καταστατικό τέλος εγγραφής και τη συνδρομή του πρώτου έτους σε διάστημα όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία της γραπτής ενημέρωσης του για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.