ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Βιβλιοθήκη

ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Βιβλιοθήκης της Δημοσιογραφικής Εστίας είναι:

 1. Να εξυπηρετεί πρωτίστως τα μέλη της δημοσιογραφικής κοινότητας στο επαγγελματικό τους έργο, αλλά και στην επιστημονική, ερευνητική, διδακτική και ευρύτερη πολιτιστική πληροφόρηση τους.
 2. Να εξυπηρετήσει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας της Κύπρου στη βάση των Κανονισμών λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.
 3. Να συντονιστεί και να συνεργαστεί με τα άλλα επιστημονικά ιδρύματα και τις βιβλιοθήκες της Κύπρου για την καταγραφή και τεκμηρίωση των έργων του λαϊκού πολιτισμού της, καθώς και της άλλης επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παραγωγής.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ως υλικό της Βιβλιοθήκης χαρακτηρίζεται:

 1. Το πάσης φύσεως χειρόγραφο και έντυπο υλικό που εξυπηρετεί τους παραπάνω στόχους.
 2. Οπτικοακουστικό υλικό (δίσκοι, κασέτες, δισκέτες, οπτικοί δίσκοι, microfilms, microfiche, multimedia, κλπ).
 3. Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.
 4. Μηχανογραφημένοι τόμοι κυπριακών και ξένων εφημερίδων και περιοδικών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα λαμβάνεται για τη συντήρηση και τη διάσωση του σπάνιου και πολύτιμου υλικού της Βιβλιοθήκης και μάλιστα εκείνου που ευρίσκεται σε έντυπη μορφή. Μέρος όμως του υλικού φθείρεται και αντικαθίσταται εξαιτίας της πολλαπλής χρήσης ή της απώλειάς του.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης είναι:

Οι χώροι φύλαξης, έκθεσης και χρήσης των συλλογών και οι χώροι εργασίας του προσωπικού.
Εξοπλισμός της Βιβλιοθήκης είναι:

 1. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, οι φωτοτυπικές μηχανές και ο λοιπός μηχανικός εξοπλισμός που εξυπηρετεί το προσωπικό και τους χρήστες.
 2. Το σύστημα αυτοπυρόσβεσης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης και δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης που είναι εφοδιασμένα με ειδική κάρτα. Η κάρτα δανεισμού είναι αυστηρά ατομική και προσκομίζεται απαραιτήτως κατά τη διαδικασία δανεισμού. Το κόστος της κάρτας ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΚ.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μέλη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου με τακτοποιημένες τις συνδρομές τους αποκτούν αυτομάτως και ατελώς την ειδική κάρτα, αφού συμπληρώσουν τη σχετική έντυπο αίτηση.

Αν απουσιάζει από τη δ/νση μονίμου διαμονής του για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών, το μέλος είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει τα βιβλία που έχει δανειστεί.

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο αίτησης, το μέλος είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει αμέσως τη Βιβλιοθήκη.

Μέλη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου που δεν έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους για περισσότερο από δύο χρόνια οφείλουν να πληρώσουν την ετήσια συνδρομή της Βιβλιοθήκης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ έχει το δικαίωμα αφαίρεσης της κάρτας μέλους σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων των κανονισμών της Βιβλιοθήκης.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εξωτερικοί χρήστες μπορούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης και να αποκτήσουν την ειδική κάρτα υποβάλλοντας ειδική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Η αίτηση εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενημερώνει σχετικά το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Οι εξωτερικοί χρήστες καταβάλλουν μικρή ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ.

Οι ειδικότεροι κανονισμοί για τους εξωτερικούς χρήστες έχουν ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την ιδιότητα του εξωτερικού χρήστη (ΕΧ), σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική έντυπο αίτηση, αποδεχόμενοι ενυπογράφως τους όρους που αναφέρονται σ΄ αυτήν. Η καταχώριση ανακριβών στοιχείων συνιστά παράβαση και συνεπάγεται τη διαγραφή από μέλους
της Βιβλιοθήκης.

Εφόσον η αίτησή τους γίνει αποδεκτή από τη Βιβλιοθήκη, αποκτούν την ιδιότητα του Εξωτερικού Χρήστη (ΕΧ) της Βιβλιοθήκης, η οποία αποδεικνύεται με ειδική κάρτα που εκδίδεται από τη Βιβλιοθήκη.

Οι ΕΧ καταβάλλουν ποσό €20 – ως ετήσια συνδρομή.

Αν απουσιάζει από τη δ/νση μονίμου διαμονής του για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών, ο ΕΧ είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα βιβλία που έχει δανειστεί.

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο εγγραφής, ο ΕΧ είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει αμέσως τη Βιβλιοθήκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ μπορεί να χορηγεί σε περιστασιακούς χρήστες και για διάστημα μέχρι 3 μήνες κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης ατελώς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ έχει το δικαίωμα αφαίρεσης της κάρτας μέλους σε περιπτώσεις παραβάσεων των κανονισμών της Βιβλιοθήκης.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό της Βιβλιοθήκης στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης παραδίδοντας στον υπεύθυνο υπάλληλο την πολιτική ταυτότητα τους ή άλλο ατομικό έγγραφο.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ – ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ολόκληρο το έτος, τις ώρες εργασίας των Γραφείων της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Η είσοδος και παραμονή στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκη πέραν των ωρών λειτουργίας επιτρέπεται μόνο με την άδεια αρμοδίου Λειτουργού των Γραφείων της ΕΣΚ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Το υλικό της Βιβλιοθήκη διατίθεται για χρήση εντός της Βιβλιοθήκη και για δανεισμό.

Το υλικό της Βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης με ευθύνη των χρηστών. Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη χρήση του εξοπλισμού οι χρήστες οφείλουν να ενημερώσουν τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης.

Οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στο υλικό της Βιβλιοθήκης και στην ανεύρεση του υλικού που τους ενδιαφέρει, με τη βοήθεια καταλόγων καταχωρημένων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Βιβλία που αφαιρούνται από τα ράφια πρέπει να παραμένουν μετά τη χρήση στους ειδικούς χώρους για τον σκοπό αυτό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για τη γενική ασφάλεια του υλικού και του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και την εύρυθμη λειτουργία της, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανονισμοί:

Απαγορεύεται η μεταφορά αντικειμένων στη Βιβλιοθήκη, που κατά τη γνώμη του προσωπικού της Βιβλιοθήκης μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή ή αλλοίωση της περιουσίας της Βιβλιοθήκης ή ακόμη δημιουργούν υποψίες για παράτυπη απομάκρυνση βιβλίων.

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η μεταφορά φαγητού ή ποτού μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού, να τηρούν και να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά παρακωλύει την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι πιο πάνω κανονισμοί, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους παραβάτες να εγκαταλείψουν το χώρο της Βιβλιοθήκης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των χρηστών με τις υποδείξεις του υπεύθυνου προσωπικού, καθώς και για σοβαρά παραπτώματα που τυχόν να συμβούν στο χώρο της Βιβλιοθήκης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ δικαιούται να επιβάλει στέρηση του δικαιώματος δανεισμού βιβλίων για περίοδο που θα καθορίσει το ίδιο.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης εφόσον δεν έχουν εκκρεμείς οφειλές προς τη Βιβλιοθήκη.

Το υλικό επιθεωρείται κατά το δανεισμό και κατά την επιστροφή του. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές η Βιβλιοθήκη επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις.

Ο αριθμός των βιβλίων και περιοδικών που μπορεί να δανειστεί κάθε κατηγορία χρηστών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΚ.

Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός: χειρογράφων, σπανίων και πολυτίμων εκδόσεων, έργων αναφοράς και περιοδικών.

Οι προθεσμίες για την επιστροφή δανεισμένου υλικού κατά κατηγορία χρηστών ορίζονται ως εξής:

Μέλη ΕΣΚ

Τα μέλη της ΕΣΚ μπορούν να δανείζονται μέχρι (7) συνολικά βιβλία για (21) ημέρες.

Οι Εξωτερικοί Χρήστες

Κάθε ΕΧ δικαιούται να δανείζεται μέχρι πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της επιστροφής δανεισμένου υλικού επιβάλλεται τέλος. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβεί τις δύο εβδομάδες αποστέλλεται στο χρήστη υπενθύμιση, και το ύψος του τέλους αυξάνεται.

Τα τέλη αποστολής της υπενθύμισης δυνατόν να βαρύνουν το χρήστη. Επιστροφή βιβλίων για όλες τις κατηγορίες των χρηστών μετά την εκπνοή της ημερομηνίας επιστροφής συνεπάγεται την επιβολή τέλους, το οποίο:

 • ανέρχεται στο ποσό των 50 σεντ ημερησίως. Μετά από παρέλευση 10 ημερών το ημερήσιο πρόστιμο ανέρχεται σε €1.
 • στον υπολογισμό των τελών δεν περιλαμβάνονται τα Σαββατοκύριακα και οι επίσημες αργίες.

Αναγνώστης μπορεί να προκρατήσει βιβλίο που δανείστηκε άλλος αναγνώστης, συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο. Η Βιβλιοθήκη ειδοποιεί το χρήστη για την παραλαβή του βιβλίου.

Ανανέωση δανεισμού γίνεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας, εκτός εάν το/τα προς ανανέωση βιβλίο/α έχει/ουν ζητηθεί προηγουμένως από άλλο αναγνώστη.

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να ανακαλέσει ένα βιβλίο που ζητάει κάποιος χρήστης ή που κρίνει απαραίτητο για την κάλυψη γενικότερων αναγκών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΑΠΩΛΕΙΕΣ – ΦΘΟΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά υλικού ή εξοπλισμού με ευθύνη του χρήστη, ο χρήστης υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση. Για σοβαρές ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια του χρήστη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ έχει το δικαίωμα της επιβολής πρόσθετων κυρώσεων.

Σε περιπτώσεις άρνησης του χρήστη να εκπληρώσει τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη Βιβλιοθήκη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ έχει το δικαίωμα της επιβολής κυρώσεων που μπορούν να φτάσουν μέχρι τον οριστικό αποκλεισμό από τη χρήση της Βιβλιοθήκης.

ΜΕΡΟΣ IV – ΔΙΑΦΟΡΑ

Η Βιβλιοθήκη υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια για τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της αναφορικά με τους χρήστες και τη χρήση της Βιβλιοθήκης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιτρέψει εξαιρέσεις στους κανόνες σε ειδικές περιπτώσεις, εφ΄όσον δεν παραβλάπτονται τα συμφέροντα της Βιβλιοθήκης, και δεν παραβιάζονται οι βασικές αρχές των παρόντων κανονισμών.

ΔΙΑΛΥΣΗ

Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, για οποιοδήποτε λόγο, τότε το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης, παραδίδεται στην Κρατική Βιβλιοθήκη, εφ’ όσον υπάρχει, ή στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για την παράδοση αυτή συντάσσεται πρακτικό που διαλαμβάνει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.