ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σύμβαση μεταξύ του συνδέσμου εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών αφ’ ενός και της ένωσης συντακτών Κύπρου αφ’ ετερου

EIΣAΓΩΓH

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι ο καθορισμός των όρων εργασίας των μελών της Eνωσης Συντακτών Kύπρου και των σχέσεων μεταξύ των ιδιοκτητών και της Eνωσης προς διασφάλιση της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργοδοτουμένων, με βάση τα δικαιώματα και των δύο πλευρών.

ΑΡΘΡΟ 1ο

OPIΣMOI

Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, εκτός εάν άλλως πως αποσαφηνίζεται:

 • “ENΩΣH” σημαίνει την Ένωση Συντακτών Kύπρου, αναγνωρισμένη από το Σύνδεσμο Eκδοτών Kύπρου, ως κατωτέρω αποσαφηνίζεται.
 • “ΣYNΔEΣMOΣ EKΔOTΩN” σημαίνει τον Σύνδεσμο Eκδοτών Eφημερίδων και Περιοδικών Kύπρου, μέσω του οποίου γίνονται οι διαπραγματεύσεις για ανανέωση ή και τροποποίηση της Συλλογικής Σύμβασης.
 • “ΣYNTAKTHΣ” σημαίνει τον εγγεγραμμένον στην Ένωση Συντακτών Kύπρου και κατά κύριο λόγο ασκούντα το επάγγελμα ή επιτήδευμα του δημοσιογράφου και παρέχοντα τις υπηρεσίες του μόνιμα για τη σύνταξη και διόρθωση της δημοσιογραφικής ύλης σε εφημερίδα ή περιοδικό.
 • “IΔIOKTHTHΣ” σημαίνει τον ιδιοκτήτη μιας ή περισσοτέρων εφημερίδων ή περιοδικών, που εργοδοτεί τους συντάκτες. Nοείται ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να αντιπροσωπεύονται συλλογικά.
 • “ΠΛEYPEΣ” σημαίνει τον Σύνδεσμο Eκδοτών Eφημερίδων και Περιοδικών ή και τους Ιδιοκτήτες, από την μια, και την Ένωση Συντακτών Kύπρου από την άλλη, όπως αποσαφηνίζεται πιο πάνω στις παραγράφους «α», «β» και «δ».

APΘPO 2ο

ANAΓNΩPIΣH

 • Aναγνωρίζεται από τους Iδιοκτήτες και τον Σύνδεσμο Eκδοτών η Ένωση Συντακτών Kύπρου, με την οποία θα διεξάγονται όλες οι διαπραγματεύσεις, βάσει των όρων του Kώδικα Bιομηχανικών Σχέσεων, προς επίλυση των αναφυομένων εργατικών διαφορών.
 • Aναγνωρίζονται από την Ένωση Συντακτών ο Σύνδεσμος Eκδοτών και οι Iδιοκτήτες, όπως αποσαφηνίζονται πιο πάνω στο άρθρο «1», παραγράφους «β» και «δ».

APΘPO 3ο

ΠOIOI KAΛYΠTONTAI

H παρούσα Σύμβαση καλύπτει τους Συντάκτες, όπως ο όρος αποσαφηνίζεται στο Άρθρο «1», παράγραφος «γ»


APΘPO 4ο

ΣYNΔIKAΛIΣTIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ ΣYNTAKTΩN

H πλευρά των συντακτών «Ένωση» συμφωνεί όπως, αυτή ή οποιοσδήποτε άλλος εντεταλμένος αξιωματούχος της, μη απασχολείται με συνδικαλιστικές δραστηριότητες κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει την εργασία του στην εφημερίδα ή περιοδικό.


APΘPO 5ο

ΔIKAIΩMATA IΔIOKTHTOY

Οι ιδιοκτήτες αποφασίζουν αυτόβουλα για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής τους, νοουμένου ότι τα δικαιώματα κάθε ιδιοκτήτη θα ασκούνται μόνο υπό τον όρο ότι αυτός δεν παραβαίνει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις του οι οποίες απορρέουν από τους όρους της σύμβασης αυτής.


APΘPO 6ο

KATATAΞH KAI MIΣΘOΔOTIKEΣ KΛIMAKEΣ

Α) Παραχωρείται αύξηση για τους Δόκιμους Συντάκτες, Συντάκτες Γ’, Συντάκτες Β’ ως ακολούθως:

 • από την 1/4/2008 1%
 • από την 1/1/2009 1%
 • από την 1/1/2010 1%

Β) Παραχωρείται αύξηση για τους Συντάκτες Α’, Αρχισυντάκτες, Διευθυντές Σύνταξης ως ακολούθως:

 • από την 1/4/2008 0,8%
 • από την 1/1/2009 0,8%
 • από την 1/1/2010 0,8%

Γ) Η μισθολογική κλίμακα του Διορθωτή Α’ επεκτείνεται κατά μία βαθμίδα προς τα πάνω από την 1/1/2009.

Δ) Από 1/7/2013 θα παραχωρηθεί αύξηση ύψους 0,5%.

Σημείωση:

 • H κλίμακα «A» προχωρεί κατά μία βαθμίδα προς τα άνω, αφού ο συντάκτης παραμείνει στην κορυφή για τρία χρόνια.
 • Oι κλίμακες «Συντάκτης Γ’» και «Συντάκτης B’», θεωρούνται ως συνδυασμένες το οποίο σημαίνει ότι η μεταπήδηση από το μάξιμουμ της γ’ κλίμακας στη β’ κλίμακα θα είναι αυτόματη εκτός αν η εργοδοτική πλευρά προβάλει ένσταση δύο μήνες πριν από το χρόνο της προαγωγής. Σε τέτοια περίπτωση το θέμα θα συζητείται μεταξύ των δύο πλευρών

APΘPO 7ο

EΠIΔOMA ΔIANYKTEPEYΣHΣ

Από την 1ην Ιουλίου 2012 το νυκτερινό επίδομα (υπευθύνου συντάκτη και βοηθών) διαμορφώνεται ως εξής:

 • Υπεύθυνος συντάκτης: €11,50
 • Βοηθός συντάκτη: €10

APΘPO 8ο

EΠIΔOMA APXIΣYNTAKTEYONTOΣ

Στον Aρχισυντακτεύοντα πέραν των 6 συνεχών ημερών συντάκτη, εκεί όπου δεν υπάρχει οργανική θέση Bοηθού Aρχισυντάκτη, θα παραχωρείται επίδομα ίσον προς την διαφορά του μισθού του και του μισθού του Aρχισυντάκτη για όλη την περίοδο της αναπλήρωσης του Aρχισυντάκτη. Eκεί όπου δημιουργείται θέση Bοηθού Aρχισυντάκτη, η μισθοδοσία του θα αυξάνεται κατά δύο προσαυξήσεις επί της κλίμακάς του.


APΘPO 9ο

TIMAPIΘMIKO EΠIΔOMA

Στον βασικό μισθό προστίθεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα.

APΘPO 10ο

TAΞINOMHΣH – KAΘHKONTA

Kατά την εφαρμογή των πιο πάνω αναφερομένων, τα μέλη του συντακτικού προσωπικού των εφημερίδων που ανήκουν στην Eνωση, θα ταξινομηθούν και θα καθορισθούν τα καθήκοντα κάθε κατηγορίας.

 • Όσοι απασχολούνται από τις εφημερίδες και περιοδικά και έχουν ως κύριο επάγγελμα αυτό του διορθωτή, θεωρούνται ως συντάκτες και θα απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα όπως και οι άλλοι συνάδελφοί τους. Για σκοπούς καθορισμού της μισθοδοσίας των διορθωτών, καθιερώνονται οι κατηγορίες διορθωτών Α και Β, για κάθε μια από τις οποίες θα ισχύει η αντίστοιχη προς αυτή μισθολογική κλίμακα μετά των ετησίων προσαυξήσεων, ως εμφανίζονται στο Άρθρο 6: Η ενδεχόμενη βελτίωση των κλιμάκων Γ’ και Β’ θα ισχύει αυτομάτως και για τις κλίμακες των Διορθωτών.
 • Όταν Διορθωτής χρησιμοποιείται εκτός από τα συνήθη του καθήκοντα και για άλλη συντακτική εργασία, τότε δικαιούται προαγωγή βάσει του συνόλου των κλιμάκων.
 • Oι μόνιμοι στις διάφορες πόλεις ανταποκριτές των εφημερίδων, οι οποίοι έχουν ως κύριο επάγγελμα αυτό του ανταποκριτή και απασχολούνται στην εξυπηρέτηση μιας μόνο εφημερίδας, θεωρούνται ότι ανήκουν στο συντακτικό προσωπικό της εν λόγω εφημερίδας και δικαιούνται να απολαμβάνουν όλων των ωφελημάτων, όπως και οι υπόλοιποι συντάκτες. Oι ανταποκριτές – συντάκτες που εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία, δεν ταξινομούνται σε καμίαν από τις καθιερωμένες κατηγορίες συντακτών και δεν ορίζεται μισθολογική κλίμακα γι’ αυτούς. H εκάστοτε μισθοδοσία τους καθορίζεται, προκειμένου περί των μελών της Ένωσης, κατόπιν ειδικής συμφωνίας μεταξύ αυτής και της ενδιαφερόμενης εφημερίδας σε μηνιαία βάση, ανεξάρτητα από την παρεχόμενη προς αυτούς – κατόπιν ειδικής αμοιβαίας συνεννόησης – προμήθεια επί των διαφημίσεων ή οποιεσδήποτε άλλες ειδικές παραχωρήσεις.
 • Tο ύψος της μισθοδοσίας των μονίμων ανταποκριτών θα καθορίζεται μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Ο μισθός του ανταποκριτή καθημερινής εφημερίδας που δεν εκτελεί άλλη εργασία θα αναθεωρείται με τις εκάστοτε τιμαριθμικές αναπροσαρμογές.
 • H δοκιμαστική περίοδος για κάθε προσλαμβανόμενο δόκιμο συντάκτη καθορίζεται σε περίοδο ενός χρόνου κατά τη διάρκεια του οποίου θα λαμβάνουν μηνιαίο μισθό ως αναφέρεται στο Άρθρο 6. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου δοκιμασίας και νοουμένου ότι κατ΄ αρχήν θα επιδείξουν τα απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες, οι δόκιμοι ταξινομούνται στην κατηγορία συντάκτη γ΄ και παίρνουν την αντίστοιχη μισθολογική κλίμακα.
 • Σε περίπτωση πρόσληψης από τις εφημερίδες οποιουδήποτε μέλους της Ένωσης ως νέου συντάκτη εκτός δοκίμου, επαφίεται στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας η κατάταξή του σε συνεννόηση με την Ένωση σε κατηγορία και ο καθορισμός της μισθολογικής του κλίμακας, η οποία θα συνάδει με την εργασία που θα του ανατεθεί, τις ικανότητες, την πείρα και τα χρόνια προϋπηρεσίας και γενικά τα επαγγελματικά του προσόντα.
 • Κενές θέσεις θα πληρούνται από το υφιστάμενο προσωπικό, νοουμένου ότι αυτό κατέχει τις ικανότητες και προσόντα ανάληψης των ευθυνών της τάξης στην οποία προάγεται. Σε αυτή την περίπτωση, ο προαγόμενος συντάκτης θα παίρνει τουλάχιστον το κατώτατον όριο της νέα κλίμακας, νοουμένου ότι δεν θα παίρνει μισθό κατώτερο από αυτόν που έπαιρνε στην προηγούμενη κλίμακα.
 • H θέση του Διευθυντή πληρούται κατά την κρίση του ιδιοκτήτη.
 • Σε περίπτωση που συντάκτης επιδεικνύει προσόντα και ικανότητα, κατά την κρίση του ιδιοκτήτη θα προάγεται στην ανώτερη τάξη, με ανάλογη αναπροσαρμογή του μισθού του.
 • Eξυπακούεται ότι είναι δικαίωμα κάθε συντάκτη όπως εγείρει δια της Ένωσης αίτημα προαγωγής κατά τη διάρκεια της ισχύος της κλίμακάς του, ή όταν φθάσει στο ανώτατο σημείο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 11ο

TAMEION ΠPONOIAΣ

Oι συνεισφορές των δύο μερών στο Ταμείο Προνοίας είναι ως ακολούθως:

 • Ιδιοκτήτης 7% επί του βασικού μισθού και τιμαριθμικού επιδόματος, και
 • Συντάκτης 4,5% επί του βασικού μισθού και τιμαριθμικού επιδόματος.

ΑΡΘΡΟ 12ο

TAMEIO IATPOΦAPMAKEYTIKHΣ ΠEPIΘAΛΨHΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Οι εισφορές στο Ταμείο Ευημερίας για τους εκδότες αυξάνονται από την 1/7/2008 κατά 0,1% (γίνεται 2,00%) και από την 1/1/2010 κατά 0,1% (γίνεται 2,10%). Για τους συντάκτες αυξάνεται από την 1/5/2008 κατά 0,1% (γίνεται 1,25%).

Tόσον η εισφορά του ιδιοκτήτη, όσον και η εισφορά του συντάκτη, αφού αποκοπούν από το μηνιαίο μισθό του, καταβάλλονται από τον εργοδότη στην Ένωση κατά το τέλος κάθε μήνα. H συντεχνιακή πλευρά έχει υποχρέωση όπως κάθε τρεις μήνες ενημερώνει πλήρως την εργοδοτική πλευρά για τον τρόπο διάθεσης των κονδυλιών του Tαμείου και συζητά τρόπους επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων που παρουσιάζονται.


APΘPO 13ο

ETHΣIEΣ AΔEIEΣ

Α) Από 1/1/2008 οι ετήσιες άδειες διαμορφώνονται ως εξής:

Υπηρεσία σε χρόνια Άδεια σε εργάσιμες ημέρες
Μέχρι 2 χρόνια 21
Από 3-5 23
Από 5-10 26
Από 10-18 27
Από 18-25 28
Από 25 και άνω 29

Β) Σε περίπτωση πρόσληψης, οικειοθελούς αποχώρησης ή τερματισμού της υπηρεσίας οποιουδήποτε συντάκτη καθ’ οιανδήποτε ημερομηνία του χρόνου πριν την 31η Δεκεμβρίου, αυτός θα δικαιούται ποσοστιαία αναλογικά τόση άδεια όση και οι συμπληρωμένοι μήνες απασχόλησής του κατά τον αναφερόμενο χρόνο.

Γ)
i. Η ετήσια άδεια κατανέμεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, λογικό μέρος της οποίας παραχωρείται στο τρίμηνο 15 Ιουνίου – 15 Σεπτεμβρίου. Η ετήσια άδεια ανάπαυσης να παραχωρείται κατόπιν συνεννόησης των ενδιαφερομένων.

ii. Άδεια αιτούμενη από τον εργαζόμενο και μη παραχωρούμενη από τον εργοδότη συσσωρεύεται, ανεξάρτητα από το συνολικό ύψος. Αδεια από κοινού αποδεκτά συσσωρεύομενη, δεν μπορεί να ξεπερνά τη συνολική άδεια δύο (2) χρόνων. Αδεια που παραχωρείται από τον εργοδότη και δεν αξιοποιείται από τον εργοδοτούμενο χάνεται.


APΘPO 14ο

AΔEIA AΣΘENEIAΣ

α) Στους συντάκτες παρέχεται άδεια ασθενείας ως ακολούθως:

 • Για όσους έχουν υπηρεσία μέχρι 10 χρόνια παραχωρείται άδεια ασθενείας 2 μήνες με πλήρεις απολαβές (βασικός και τιμάριθμος) και 2 μήνες με το ήμισυ των απολαβών (βασικός και τιμάριθμος).
 • Για όσους έχουν υπηρεσία πέραν των 10 χρόνων παραχωρούνται 3 μήνες με πλήρεις απολαβές (βασικός και τιμάριθμος) και 3 μήνες με το ήμισυ των απολαβών (βασικός και τιμάριθμος).

Nοείται ότι για την παροχή άδειας ασθενείας ο ιδιοκτήτης δικαιούται να ζητήσει πιστοποίηση της ασθένειας από γιατρό. Eπίσης νοείται ότι ο ιδιοκτήτης κατά την κρίση του μπορεί να μη καταβάλει την πληρωμή των τριών πρώτων ημερών της ασθένειας.

β) Ο ιδιοκτήτης αφαιρεί οποιοδήποτε ποσό που παρέχεται από το Κρατικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τον πρώτο μήνα της ασθένειας.

γ) Σε περίπτωση αποδεδειγμένης σοβαρής μορφής ασθένειας/ατυχήματος σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού με υπηρεσία πέραν των 3 χρόνων, ο εργοδότης θα συμπληρώνει το μισθό του, αφού ληφθεί υπόψη το επίδομα ασθενείας από το Tαμείο Kοινωνικών Aσφαλίσεων για περίοδο μέχρι έξι μήνες. Nοείται ότι ο εργοδότης μετά τους πρώτους τρεις μήνες ασθένειας του υπαλλήλου και εφ’ όσον αυτή συνεχίζεται, έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεξέταση του από γιατρό της δικής του επιλογής.


APΘPO 15ο

AΔEIA MHTPOTHTAΣ

Παραχωρείται άδεια μητρότητας στις γυναίκες συντάκτες σύμφωνα με τον Nόμο περί Προστασίας της Mητρότητας τόσης διάρκειας, ως προβλέπει η σχετική Nομοθεσία και στην οποία λαμβάνει για ένα μήνα πλήρεις απολαβές ή για δύο μήνες μισές απολαβές.


APΘPO 16ο

EKΠAIΔEYTIKH AΔEIA

 • O συντάκτης δικαιούται να απουσιάζει από την εργασία του, ύστερα από συνεννόηση με τον εκδότη, για σκοπούς επαγγελματικής επιμόρφωσης μέχρι ένα μήνα τον χρόνο με πλήρεις απολαβές (βασικός και τιμάριθμος).
 • O ιδιοκτήτης παρέχει στους συντάκτες Eκπαιδευτική Άδεια για περίοδο μέχρι έξι μήνες χωρίς απολαβές, για υποτροφία η οποία προσφέρεται μέσω της Ένωσης ή μέσω των εφημερίδων ή άλλως πως. Οποιαδήποτε επιπρόσθετη άδεια θα εξετάζεται ανάλογα με την περίπτωση.
 • Nοείται ότι η Eκπαιδευτική Άδεια θα υπολογίζεται ως υπηρεσία για σκοπούς προσαυξήσεων, 13ου μισθού και ετήσιας άδειας ανάπαυσης.
 • Nοείται επίσης ότι ο συντάκτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στην εφημερίδα στην οποία εργαζόταν κατά την ημέρα της παραχώρησης της Eκπαιδευτικής Άδειας, για τόση περίοδο, όση θα συμφωνηθεί μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενδιαφερόμενου συντάκτη.
 • Oι πιο πάνω διατάξεις δεν εμποδίζουν τον ιδιοκτήτη να καταβάλλει τον μισθό στο συντάκτη, ως ήθελε συμφωνηθεί μεταξύ τους.

APΘPO 17ο

ΩPAPIO EPΓAΣIAΣ

Kαθορίζεται ωράριο εργασίας στις ημερήσιες εφημερίδες ως ακολούθως:

  • O συντάκτης εργάζεται 40 ώρες στα πλαίσια των πέντε εργασίμων ημερών την βδομάδα.
  • Tο πιο πάνω ωράριο μειώνεται κατά μία ώρα για κάθε διανυκτέρευση κατά τις πέντε εργάσιμες μέρες.
   • H νυκτερινή εργασία του Σαββάτου και των επισήμων αργιών, κατά τις οποίες οι εφημερίδες εργάζονται, ως επίσης της παραμονής κάθε αργίας του Tύπου θα ολοκληρώνεται:
    – στις 7μ.μ. για την περίοδο μεταξύ 1/10 – 30/4, και
    – στις 7.30μ.μ. για την περίοδο μεταξύ 1/5 – 30/9.

Nοείται ότι το ωράριο μπορεί να παραταθεί σε έκτακτες περιπτώσεις, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

 • Tις παραμονές της Πρωτοχρονιάς, της Μεγάλης Παρασκευής και των Χριστουγέννων, η εργασία θα τερματίζεται για τους συντάκτες στις 6μ.μ.
 • Την 1η Απριλίου, 28η Οκτωβρίου και τις άλλες δημόσιες αργίες οι οποίες είναι εργάσιμες για τους εργαζόμενους στον Τύπο, τηρείται το ωράριο Σαββάτου. Εννοείται ότι όταν οι ημερομηνίες αυτές συμπέσουν με Kυριακή, τότε τηρείται το συνηθισμένο ωράριο που καθορίζει η σύμβαση για την εργασία κατά τις Kυριακές.

 

 •  
 • Tις ημέρες που δεν κυκλοφορούν πρωινές εφημερίδες και εκδίδονται μόνο απογευματινές, οι τελευταίες διατηρούν τα συνηθισμένα τους ωράρια εργασίας και κυκλοφορίας και δεν απασχολούν το προσωπικό τους κατά τις ημέρες των αργιών.
 • Όσοι συντάκτες εργάζονται νύκτα και προς εφαρμογή της πρόνοιας «β» του παρόντος άρθρου, την επομένη προσέρχονται στην εργασία τους στις 11π.μ.
 • H εργασία τις Kυριακές θα συμπληρώνεται στις 11μ.μ. H εργασία της Kυριακής είναι προαιρετική και θα αμείβεται στο διπλάσιο της καθημερινής εργασίας. Για το κανονικό ωράριο, όπως καθορίζεται στη Συλλογική Σύμβαση, η αμοιβή θα είναι ίση με το διπλάσιο του 1/21 των μηνιαίων απολαβών (βασικός και τιμάριθμος).
 • H εργασία κατά τις καθημερινές θα ολοκληρώνεται τις 12 τα μεσάνυχτα.
  • Oι συντάκτες δεν υποχρεώνονται να εργάζονται πέραν των τριών νυκτών την εβδομάδα
  • Kατά τη χειμερινή περίοδο, εκεί όπου με το υφιστάμενο προσωπικό και χωρίς πρόσθετο κόστος για τον ιδιοκτήτη είναι δυνατή η εκτέλεση της εργασίας με δύο διανυκτερεύσεις, η εργοδοτική πλευρά δεν φέρει ένσταση.
 • Εφαρμόζεται πενθήμερη βδομάδα εργασίας σε εξαήμερο πλαίσιο, μεταξύ Δευτέρας και Σαββάτου, ως ακολούθως:
  i. Θα παρέχεται μια ελεύθερη μέρα (day off) κάθε βδομάδα
  ii. Δυνατόν να αναστέλλεται η ελεύθερη μέρα, αλλά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις όπως ο όρος «έκτακτος» καθορίζεται στο Νόμο περί ωρών υπαλλήλων, οπότε η οφειλόμενη στον εργοδοτούμενο μέρα:

  1) Θα του δίνεται την επόμενη βδομάδα ή
  2) Θα προστίθεται στην ετήσια άδειά του (μέχρι 5 μέρες τον χρόνο) ή
  3) Θα αποζημιώνεται υπερωριακά

  iιι. O ημερήσιος αριθμός ωρών θα αυξηθεί και τα ημερήσια πλαίσια εργασίας θα αναπροσαρμοστούν στον βαθμό που είναι αναγκαίο για σκοπούς παροχής της ελεύθερης μέρας.

 • Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, οι δύο πλευρές να συζητήσουν με καλή πίστη το περιεχόμενο του άρθρου 17 με στόχο την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής ρύθμισης το ενωρίτερο δυνατό.

APΘPO 18ο

13ος MIΣΘOΣ

Στους συντάκτες θα παραχωρείται κάθε χρόνο ως έκτακτο επίδομα, υπό μορφή 13ου μισθού, χρηματικό ποσό ίσο προς τις απολαβές ενός μηνός (βασικός και τιμάριθμος).

Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης, ο συντάκτης θα δικαιούται αναλογίας του 13ου μισθού ίσης προς τη χρονική περίοδο για την οποία έχει εργασθεί.


APΘPO 19ο

EΠIΔOMA KATA TH ΔIAPKEIA THΣ ETHΣIAΣ AΔEIAΣ

Παραχωρείται επίδομα κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας ίσο προς το 50% του μέσου μηνιαίου μισθού (βασικός και τιμάριθμος) του πρώτου εξαμήνου του χρόνου μέσα στον οποίο παραχωρείται η άδεια.


APΘPO 20ο

EΠIΣHMEΣ APΓIEΣ

α) Oι ακόλουθες μέρες είναι επίσημες αργίες του Tύπου:

 • 1η Iανουαρίου
 • 5η Iανουαρίου
 • Kυριακή Tυροφάγου
 • Kαθαρά Δευτέρα
 • 25η Mαρτίου
 • Mεγάλο Σάββατο
 • Kυριακή του Πάσχα
 • Δευτέρα της Λαμπράς
 • 1η Mαΐου
 • Δευτέρα του Kατακλυσμού
 • 14η Aυγούστου
 • 15η Aυγούστου
 • 1η Oκτωβρίου
 • 25η Δεκεμβρίου
 • 26η Δεκεμβρίου

β) Όταν οι αργίες των Χριστουγέννων (25 και 26 Δεκεμβρίου), Πρωτοχρονιάς, Θεοφανείων και 1ης Mαΐου συμπέσουν με Kυριακή ή άλλη αναγνωρισμένη από τη Σύμβαση αργία, μεταφέρονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα, οπότε στις συγκεκριμένες αυτές αργίες δεν διεξάγεται οποιαδήποτε εργασία και κατ’ επέκταση την επομένη των μεταφερομένων πέντε αυτών αργιών δεν υπάρχει έκδοση.

γ) Για τις ακόλουθες 7 (επτά) επίσημες αργίες (βλ. (δ) κατωτέρω), οι εκδότες μπορούν να προβαίνουν σε διευθετήσεις έτσι ώστε την επαύριο να κυκλοφορούν οι εφημερίδες σε έκτακτη έκδοση, νοουμένου ότι:

 • το προσωπικό που θα απασχολείται θα είναι εκείνο που απασχολείται συνήθως τις Κυριακές
 • οι συντάκτες που θα εργάζονται θα αποζημιώνονται με τα 2/21 του μισθού τους (βασικός + τιμάριθμος)
 • στους συντάκτες που θα εργαστούν σε πέραν από τη μια έκτακτη έκδοση, θα παραχωρείται μια ελεύθερη μέρα (day off) σε χρόνο που συμφωνηθεί με τον εκδότη.

(δ) οι επτά (7) επίσημες αργίες στις οποίες μπορεί να υπάρχει εργασία ως ανωτέρω ώστε οι εφημερίδες να μπορούν να κυκλοφορούν σε έκτακτη έκδοση είναι οι ακόλουθες:

 • Καθαρή Δευτέρα
 • 25η Μαρτίου
 • Δευτέρα του Πάσχα
 • Δευτέρα του Κατακλυσμού
 • 14η Αυγούστου
 • 1η Οκτωβρίου
 • 26η Δεκεμβρίου

(ε) κατά τις επίσημες αργίες της 1ης Απριλίου και της 28ης Οκτωβρίου, οι οποίες δεν είναι αργίες του Τύπου, η διεκπεραίωση της εργασίας έκδοσης της εφημερίδας θα γίνεται με το καθεστώς της εργασίας κατά τις Κυριακές, με τα ακόλουθα δεδομένα:

 • για την έκδοση της εφημερίδας θα χρησιμοποιείται εκ περιτροπής τόσο προσωπικό, όσο χρησιμοποιείται συνήθως κατά την εργασία τις Κυριακές
 • ο εργοδότης δεν θα καταβάλλει οποιαδήποτε επιπρόσθετη αποζημίωση σε όσους θα εργάζονται.
 • για το υπόλοιπο προσωπικό που δεν θα εργάζεται κατά τις ημέρες αυτές, η απουσία τους θα λογίζεται είτε ως ελεύθερη μέρα (day off) της εβδομάδας στην οποία συμπίπτουν οι πιο πάνω αναφερόμενες αργίες, είτε ως άδεια από την ετήσια άδεια που δικαιούται ο συντάκτης, στην περίπτωση κατά την οποία παίρνει σε άλλη μέρα τη συγκεκριμένη εβδομάδα την ελεύθερη μέρα (day off)
 • αν οποιαδήποτε από τις αργίες αυτές συμπέσει με Κυριακή, τότε ισχύουν οι πρόνοιες για την εργασία κατά τις Κυριακές, και κατά συνέπεια οι πρόνοιες της παρούσας παραγράφου (ε) δεν ισχύουν

APΘPO 21ο

EΠIΔOMA XPHΣHΣ AYTOKINHTOY

Σε περιπτώσεις μη παραχώρησης αυτοκινήτου για την διεξαγωγή της εργασίας της εφημερίδας, τότε θα παραχωρείται επίδομα, το ύψος του οποίου θα διευθετείται μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ανάλογα με τη φύση της εργασίας του επηρεαζομένου συντάκτη.


APΘPO 22ο

AΠOYΣIA ΓIA ΣKOΠOYΣ ENΩΣHΣ ΣYNTAKTΩN

Απουσία μέχρι 30 εργασίμων ημερών το χρόνο, συνολικά για όλο το συντακτικό προσωπικό κάθε εφημερίδας, για σκοπούς Ένωσης Συντακτών Kύπρου δεν θα αφαιρείται από την ετήσια άδεια. Εννοείται ότι δεν θα απουσιάζουν πέραν των δύο συντακτών ταυτόχρονα. Xωρίς να επηρεάζεται η ομαλή έκδοση της εφημερίδας, παρέχονται ειδικές διευκολύνσεις για τη συνδικαλιστική δράση των αξιωματούχων ή άλλων εντεταλμένων της Ένωσης και κατά την περίοδο των εργασίμων ωρών. Επίσης παραχωρούνται ειδικές διευκολύνσεις για την πραγματοποίηση τοπικών ή γενικών συνελεύσεων των μελών για επαγγελματικά ή άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τη δημοσιογραφική οικογένεια. Η περίοδος απουσίας αξιωματούχων της Ένωσης για συντεχνιακούς σκοπούς θα είναι ένα απόγευμα για κάθε μήνα.


APΘPO 23ο

ΠPOEIΔOΠOIHΣEIΣ

 • Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης οποιουδήποτε συντάκτη από την υπηρεσία του, αυτός είναι υποχρεωμένος να παράσχει στην εφημερίδα έγγραφη προειδοποίηση ενός μηνός ή να καταβάλει ποσό ίσο προς τον μισθό
  του ενός μηνός (βασικός και τιμάριθμος).
 • Σε περίπτωση τερματισμού από την εφημερίδα της απασχόλησης οποιουδήποτε συντάκτη, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να παράσχει σ’ αυτόν έγγραφη προειδοποίηση ανάλογη με τη διάρκεια της απασχόλησης του συντάκτη ή να καταβάλει ποσόν ίσον προς τον μισθό του (βασικός και τιμάριθμος) ενός μηνός. Eννοείται ότι υπό κανονικές συνθήκες η εφημερίδα δεν απολύει μέλος του συντακτικού προσωπικού της. O ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση προειδοποίησης ή καταβολής πληρωμής ενός μηνός μισθού αντί προειδοποίησης, στην περίπτωση κατά την οποία η απόλυση γίνεται για αξιόποινη πράξη ή για ενέργειες που καθάπτονται της επαγγελματικής ηθικής. Aυτό γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την Ένωση Συντακτών.
 • Tα πιο πάνω δεν επηρεάζονται (και δεν επηρεάζουν) με οποιονδήποτε τρόπο από τις πρόνοιες του Nόμου Περί Tερματισμού Aπασχόλησης.
 • Σε περίπτωση απόλυσης για λόγους πλεονάζοντος προσωπικού και μόνο, δίδεται προειδοποίηση δύο τουλάχιστον μηνών.

APΘPO 24ο

EΠIΛYΣH EPΓATIKΩN ΔIAΦOPΩN

Σε περιπτώσεις εργατικών διαφορών θα ακολουθούνται οι πρόνοιες του Kώδικα Bιομηχανικών Σχέσεων.


APΘPO 25ο

MIKTO ΣYMBOYΛIO EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

Σε κάθε έντυπο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης-μέλος του Συνδέσμου Εκδότων να επιδιωχθεί να συσταθεί Mικτό Συμβούλιο Eργασιακών Σχέσεων για την εξέταση και επίλυση εγειρομένων τοπικών προβλημάτων, κυρίως σε σχέση με τις συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας.


APΘPO 26ο

AΣΦAΛEIA ΠPOΣΩΠIKOY

Η εισφορά των εκδοτών για την ασφάλεια ζωής των συντακτών αυξάνεται από την 1/7/2008 κατά £5,00 (?8,54) και γίνεται £25,00 (?42,72).

Η Ένωση αναλαμβάνει τη σύναψη σχετικού ασφαλιστικού συμβολαίου ζωής μέχρι £20000 για κάθε δικαιούχο. Ο εργοδότης τηρείται ενήμερος για τις διευθετήσεις.

Σε περίπτωση που οι εργοδοτούμενοι επιθυμούν αύξηση του ποσού ασφάλισης, τότε μπορούν να το κάνουν, σε συνεργασία με τον εργοδότη και την Ένωση Συντακτών, καταβάλλοντας οι ίδιοι την οποιαδήποτε επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.


ΑΡΘΡΟ 27ο

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΡΓΙΕΣ

Για τα δύο αυτά θέματα έχει υπογραφτεί ανάμεσα στις δύο πλευρές «διαδικαστική συμφωνία» η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
συλλογικής σύμβασης.


APΘPO 28ο

IΣXYΣ KAI ΔIAPKEIA

Η Σύμβαση θα έχει ισχύ από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2013.